Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Atomi i ioni

Razvrstaj kartice u tri kategorije: atomi, kationi i anioni, s obzirom na broj protona i elektrona. Prisjeti se: atomi imaju jednak broj protona i elektrona, broj elektrona u kationima je manji, a u anionima veći u odnosu na broj protona.

Groups:
Atomi, Kationi, Anioni, group_name4,

Words:
6p, 8n, 6e, 10p, 10n, 10e, 8p, 9n, 8e, 9p, 10n, 9e, kalij sa 19e, željezo sa 26e, klor sa 17e, kalcij sa 20e, 6p, 6n, 10e, 9p, 10n, 10e, 8p, 8n, 10e, 16p, 16n, 18e, school kisik sa 10e, dušik sa 10e, željezo sa 24e, kalij sa 18e, fluor sa 10e, klor sa 18e, 26p, 29n, 23e, 29p, 34n, 27e, 11p, 12n, 10e, 3p, 4n, 2e, class web page 13p, 14n, 10e, 30p, 35n, 28e,