Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Krzyżówka logistyka

Crossword hints:
Rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa i przejście od rynku krajowego na rynki obce., Zdolność wytarzania i sprzedawania konkurencyjnych produktów, tak na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych, przy rosnących dochodzie realnym., Racjonalne, naukowe przewidywanie przyszłych zdarzeń., Ma miejsce wówczas, gdy choć jedna z funkcji zarządzania realizowana jest wspólnie pomiędzy dwoma firmami europejskimi., Terminowość, regularność i akuratność dostaw., Metoda zarządzania polegająca na systematycznym porównaniu przedsiębiorstwa z konkurentami lub firmami wiodącymi w danej branży., Ma na celu sprawne sterowanie procesami logistycznymi dla osiągnięcia założonego ich poziomu, wykorzystując przy tym działania z zakresu planowania, organizowania i kontrolowania., Przewóz wykonywany pojazdem samochodowym zarejestrowanym za granicą lub przez przedsiębiorcę zagranicznego między dwoma miejscami położonymi na terytorium danego państwa., Osoba fizyczna lub prawna zajmująca się transportem towarów z miejsca ich nadania do miejsca ich przeznaczenia, z wykorzystaniem różnych gałęzi transportu., Przedsiębiorstwo usługowe, którego celem działalności jest świadczenie usług logistycznych., (Ang.) Proces fizycznego kompletowania zamówienia w magazynie (zbierania produktów zgodnie ze specyfikacją i formowania z nich jednostki ładunkowej, najszczęściej paletowej)., Jest stworzona przez producenta, ale może być zdefiniowana tylko przez końcowego użytkownika i ma sens tylko, gdy dotyczy określonego wytworu, który zaspokaja jego potrzeby, przy określonej cenie, mie, Miejsce przechowywania zapasów., Strefa magazynu, w której przyjmowany jest towar., Podniesiona platforma, przeznaczona do przenoszenia i składowania towarów, Opłata za przewóz towarów drogą morską., Reguła 80/20, która stanowi podstawę klasyfikacji ABC., Wyrażone w pieniądzu celowe zużycie środków gospodarczych i usług oraz wynagrodzenie za prace poniesione w określony czasie., Ilość dóbr, które dostawcy są gotowi dostarczyć na określonym rynku, w określonym czasie i przy danej cenie., System kolejkowy „pierwsze przyszło - pierwsze wyszło%27%27., Paleta o wymiarach 1200 x 800 x 144 mm., System komputerowy do wspomagania zarządzania magazynem., Dokument potwierdzający wydanie towaru z magazynu na zewnątrz., Ogół czynności rachunkowych zamierzających do sporządzenia szczegółowego spisu z natury składników majątkowych i źródeł ich pochodzenia na określony dzień. , (Ang.)Forma kooperacji eksportowej, polegająca na współpracy z innym lokalnym bądź zagranicznym podmiotem w celu wykorzystania jego kanałów dystrybucji., Wszelkiego rodzaju zmiany położenia materiałów w przepływie od momentu ich przyjęcia do momentu wydania w obrębie określonego obiektu, obejmujące przyjęcie, transport wewnętrzny, składowanie, itd.), Wytwór o określonej konstrukcji, którego zadaniem jest zabezpieczenie towaru lub otoczenia w trakcie transportu i przechowywania. , Działalność polegająca na organizowaniu przewozu towaru., Wszystko co może być oferowane na rynku, Celowo zorganizowany i połączony zespół takich elementów (podsystemów) jak: produkcja, transport, magazynowanie, odbiorca – wraz z relacjami między nimi zachodzącymi oraz ich własnościami, warunkujący, Zapas dóbr, które nie będą już wykorzystywane., Budowla (lub część budowli) przeznaczona do tymczasowego składowania materiałów sypkich., System kolejkowy ,,ostatnie przyszło – pierwsze wyszło”., System wspomagający współpracę z klientami., Oznaczanie produktów., Proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z pkt pochodzenia do pkt konsumpcji w, Krzywa przedstawiająca graficzną ilustrację klasyfikacji ABC., Strefa magazynu, z której towar jest wydawany na zewnątrz., Konwencja dotycząca wykonywania międzynarodowego transportu drogowego., Ogół procesów prowadzących do coraz większej współzależności i integracji państw, społeczeństw, gospodarek i kultur, czego efektem jest tworzenie się „jednego świata”., Przyjmowana w strefie przyjęć., Metoda bezstykowej identyfikacji., Dwustronne zestawienie w ujęciu wartościowym, zasobów majątkowych i źródeł ich pochodzenia sporządzone na określony dzień., Dobra gwarantuje sprawną wymianę niezbędnych informacji pomiędzy kooperantami w celu efektywnej realizacji poszczególnych działań.,

Crossword words:
WMS, EUR, LIFO, WARTOŚĆ, PRODUKT, ZARZĄDZANIE, SILOS, GLOBALIZACJA, WZ, FRACHT, PIGGYBACKING, INTERNACJONALIZACJA, SYSTEM, EUROLOGISTYKA, PARETO, OPAKOWANIE, KONKURENCYJNOŚĆ, ETYKIETOWANIE, PALETA, SPEDYCJA, MAGAZYN, DOSTAWA, PRZEWOŹNIK, FIFO, WYDAŃ, PROGNOZOWANIE, ASO, KOMUNIKACJA, ZBĘDNY, RFID, OPERATOR, PODAŻ, KABOTAŻOWY, LOGISTYKA, PRZYJĘĆ, KOSZT, MANIPULACJA, BILANS, LORENZA, PICKING, INWENTARYZACJA, NIEZAWODNOŚĆ, CMR,