Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Εκπαιδευτικές μέθοδοι - Τεχνικές- Εκπαιδευτική διεργασία_2_EXAM

Απαντήσετε τις παρακάτω έννοιες. Σε κάποιες ερώτησεις μπορεί να αντιστοιχούν περισσότερες από μια σωστές απαντήσεις.Ο συνολικός διαθέσιμος χρόνος σας είναι 40 λεπτά.

1. Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικών τεχνικών που χρειάζεται να έχουν υπόψη οι εκπαιδευτές ενηλίκων;
TRUE, FALSE, ,
2. Ποια είναι τα δύο πεδία εφαρμογής της εκπαιδευτικής τεχνικής «Μελέτη Περίπτωσης»
TRUE, FALSE, ,
3. Πηγές της μάθησης δεν αποτελούν μόνο όσα γνωρίζουν και δημιουργούν ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι ή όσα περιέχουν οι διάφορες μορφές του διδακτικού υλικού. Πηγή μάθησης μπορεί εξίσου να είναι κάποιος ειδικός ή ένα έμπειρο πρόσωπο που προσκαλείται στο πρόγραμμα εκπαίδευσης/κατάρτισης, με στόχο να μεταφέρει την εμπειρία του στους εκπαιδευομένους. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιείται η εκπαιδευτική τεχνική # (συμπληρώστε τρεις λέξεις)
TRUE, FALSE ESL , ,
4. Η επίσκεψη αποτελεί μια εκπαιδευτική τεχνική μέσω της οποίας οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να παρατηρήσουν καταστάσεις, λειτουργίες, πρακτικές, μεθόδους, τεχνικές και εφαρμογές που δεν μπορούν να αναπαρασταθούν εύκολα μέσα στην αίθουσα
TRUE, FALSE, ,
5. Μέσω της τεχνικής της επίδειξης οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν, παρατηρώντας πρώτα τον εκπαιδευτή να εκτελεί ή να παρουσιάζει μια εκπαιδευτική πράξη και ύστερα επαναλαμβάνοντας οι ίδιοι, υπό την καθοδήγησή του, την πράξη που παρακολούθησαν (επισκευή μηχανήματος, συμπλήρωση εντύπου, ασκήσεις με υπολογιστή κ.ά.).
«Πώς θα έπρεπε να αντιδράσουν οι ενδιαφερόμενοι...;», «Μπορείτε τώρα να συνοψίσετε τα αίτια του...;», «Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ...;», Όλα τα παραπάνω,
6. Γιατί χρησιμοποιείται συχνά η εισήγηση;
Οι ερωτήσεις-απαντήσεις εξετάζουν ένα ζήτημα λιγότερο συστηματικά από ό,τι η συζήτηση., Οι ερωτήσεις-απαντήσεις εξετάζουν ένα ζήτημα περισσότερο συστηματικά από ό,τι η συζήτηση., Οι ερωτήσεις δεν απαιτούν σε βάθος προετοιμασία από την πλευρά του εκπαιδευτή ενώ η συζήτηση απαιτεί επεξεργασία ενός ζητήματος σε βάθος, Οι ερωτήσεις απαιτούν σε βάθος προετοιμασία από την πλευρά του εκπαιδευτή ενώ η συζήτηση δεν απαιτεί επεξεργασία ενός ζητήματος σε βάθος,
7. Η εκπαιδευτική τεχνική κατά την οποία οι εκπαιδευόμενοι υποδύονται ρόλους, που συνδέονται με μια εξεταζόμενη κατάσταση στον επαγγελματικό ή στον κοινωνικό τομέα, με στόχο μέσα από το βίωμα να κατανοήσουν βαθύτερα τόσο την κατάσταση όσο και τις αντιδράσεις τους σε αυτήν ονομάζεται # (συμπληρώστε δυο λέξεις)
TRUE, FALSE, ,
8. Διαλεκτική σημαίνει τη συστηματική αναζήτηση της αλήθειας μέσω της εναλλαγής θέσης και αντίθεσης, οι οποίες καταλήγουν σε μια σύνθεση, η οποία εκλαμβάνεται ως νέα θέση που προκαλεί νέα αντίθεση
TRUE, FALSE, ,
9. Ποιες από τις παρακάτω ερωτήσεις ενδείκνυνται για να γίνει η επεξεργασία ενός ζητήματος;
Αναγκαία υλικά και βοηθήματα, Αναγκαίο χρόνο και χώρο, Να μεριμνά για την ενεργοποίηση όλων, Κανένα απο τα παραπάνω,
10. Οι εκπαιδευτικές μέθοδοι είναι ένα συγκεκριμένο παιδαγωγικό «εργαλείο», είναι τα μέσα με το οποία εφαρμόζεται η καθε εκπαιδευτική τεχνική
Εμπέδωση και εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων, Η ευρετική πορεία προς τη μάθηση, Η συζήτηση ανά μεμονωμένο εκπαιδευμένο, Εξέταση υποθετικών σεναρίων,
11. Σύμφωνα με την εκπαιδευτική τεχνική της αυτοκατευθυνόμενη μάθησης η μάθηση πηγάζει σε καθοριστικό βαθμό από τις ενέργειες των ίδιων των εκπαιδευομένων, προέρχεται από την απευθείας επαφή τους με τις μαθησιακές πηγές.
παιχνίδι ρόλων, , ,
12. Η «Εκπαιδευτική Βιογραφία» είναι μία προσέγγιση από εκείνες που χρησιμοποιούν τις αφηγήσεις ζωής. Επικεντρώνεται στο τρόπο με τον οποίο κάποιος επανεξετάζει τη ζωή του από τη σκοπιά του να εντοπίσει τι/ πώς έχει μάθει και τι σχετικό χρειάζεται να κάνει στο μέλλον.
προσομοίωση, , ,
13. Για να εφαρμοστεί αποτελεσματικά η επίδειξη, ο εκπαιδευτής χρειάζεται:
Αυτοκατευθυνόμενη Μάθηση, Παιχνίδι Ρόλων, Προσομοίωσης, Λύση Προβλήματος,
14. Οι εκπαιδευτικές τεχνικές αναφέρονται σε ένα σύνολο αρχών που καθορίζουν την αντίληψη για την πρόσβαση στη γνώση, τις γενικές προδιαγραφές του τρόπου με τον οποίο γίνεται η εκπαίδευση.
TRUE, FALSE, ,
15. Η εκπαιδευτική τεχνική # (συμπληρώστε μια λέξη)είναι μια μεγάλη άσκηση, κατά την οποία οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν νοητά στην αναπαράσταση μιας κατάστασης που ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Καλούνται να αντιληφθούν πώς θα σκέφτονταν και θα συμπεριφέρονταν ορισμένα πρόσωπα μέσα σε συγκεκριμένες συνθήκες (επιχειρηματίες, εργαζόμενοι, πελάτες, πολίτες, μηχανικοί κ.ά.) και να αντιδράσουν όπως αυτά, σαν να αντιμετώπιζαν τις ίδιες καταστάσεις.
συνέντευξη από ειδικό, , ,
16. Διάλογος είναι η μορφή εκείνη της επικοινωνίας, που πραγματοποιείται με την ανταλλαγή απόψεων πάνω σε ένα θέμα, είναι η «δια – λόγου» ανταλλαγή απόψεων, επιχειρημάτων και προβληματισμών, με σκοπό την αναζήτηση της ορθής σκέψης και άποψης
TRUE, FALSE, ,
17. Η τεχνική αυτή ουσιαστικά αποτελεί μια εκτεταμένη μελέτη περίπτωσης. Η εφαρμογή της μπορεί να διαρκέσει από λίγες ώρες έως μερικές ημέρες. Ενδείκνυται να συνδυάζεται και με την προσομοίωση και με άλλες ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές. Ωστόσο η ειδοποιός διαφορά αυτής της τεχνικής είναι ότι επικεντρώνεται στην παρουσίαση ενός πραγματικού ή υποθετικού προβλήματος που ενδιαφέρει άμεσα τους εκπαιδευομένους, τους εμπλέκει στην ανάλυσή του και στην αναζήτηση λύσεων και τέλος τους ωθεί να επεξεργαστούν τρόπους εφαρμογής της λύσης που επέλεξαν. Ποία ειναι;
TRUE, FALSE school , ,
18. Η εκπαιδευτική τεχνική «Καταιγισμός Ιδεών» συνίσταται στην πολυεπίπεδη εξέταση ενός ζητήματος ή μιας κεντρικής έννοιας μέσω της παρακίνησης των διδασκομένων να προβούν σε ελεύθερη, αυθόρμητη έκφραση ιδεών.
Ο εκπαιδευτικός σκοπός του προγράμματος, Οι ικανότητες του εκπαιδευομένου, Οι μαθησιακοί τρόποι και τα εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων, Οι διαθέσιμοι πόροι,
19. Οι ενεργητικές – βιωματικές τεχνικές έχουν ως βάση την αρχή σύμφωνα με την οποία συγκρατούμε καλύτερα ό, τι μαθαίνουμε, όταν συνδυάζουμε τη θεωρία με την πράξη.
Η αφηγηματική τεχνική αποτελεί συχνά προσδοκία και προτίμηση των ενήλικων εκπαιδευομένων, Κανένα από τα παραπάνω, Οι εκπαιδευτές θεωρούν απαραίτητο να καλύψουν «πλήρως» κάθε θέμα που «πρέπει» να αφομοιώσουν οι εκπαιδευόμενοι, Είναι πολύ αποδοτικότερη από τις άλλες εκπαιδευτικές τεχνικές.,