Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Εκπαιδευτικό υλικό- Εποπτικά μέσα-Χώρος_1_EXAM

Απαντήσετε τις παρακάτω έννοιες. Σε κάποιες ερώτησεις μπορεί να αντιστοιχούν περισσότερες από μια σωστές απαντήσεις. Ο συνολικός διαθέσιμος χρόνος σας είναι 30 λεπτά. Καλή επιτυχία!

1. Η εφαρμογή # (συμπληρώστε δύο λέξεις) στην εκπαίδευση παρέχει την δυνατότητα δημιουργίας περιβάλλοντος μέσα στο οποίο μπορούν να συνεργαστούν πολλοί εκπαιδευόμενοι/ες μαζί.
Το μαγνητόφωνο, Ο διαδραστικός πίνακας, Οι διδακτικοί χάρτες, Κανένα απο τα παραπάνω,
2. Η ποιότητα του ήχου στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης ή τηλεκατάρτισης είναι μια από τις παραμέτρους που εγγυώνται την επιτυχία του προγράμματος και την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων
TRUE, FALSE, ,
3. Οι βασικές αρχές που πρέπει να τηρούν οι εκπαιδευτές για τη χρήση των εποπτικών μέσων
Η συνεχής χρήση τους., Η ευελιξία τους., Η χρήση τους μόνο απο τον εκπαιδευτή., Όλα απο τα παραπάνω.,
4. Ο εκπαιδευτής με βάση τους στόχους της διδασκαλίας και την εκπαιδευτική μέθοδο που έχει επιλέξει προσδιορίζει και επιλέγει το εποπτικό υλικό.
TRUE, FALSE, ,
5. Το # εμφανίζεται σε πολλούς τύπους (types, kinds) καθένας από τους οποίους αποθηκεύεται σε ένα σύνολο διαφορετικών μορφοτύπων (formats).
Τεχνοφοβία - άγνωστο αντικείμενο, Ορολογία learning , Αδυναμία πρακτικής εξάσκησης, Κανένα απο τα παραπάνω,
6. Ποια εμπόδια απέναντι στη χρήση ΤΠΕ είναι δυνατόν να προκύψουν;
TRUE, FALSE, crossword maker ,
7. Ψηφιακά εγγράμματος δεν είναι απλά ο πολίτης που μπορεί να χρησιμοποιήσει τις ψηφιακές τεχνολογίες, αλλά τις χρησιμοποιεί για τη βελτίωση της δικής του θέσης και της ευημερίας του κοινωνικού συνόλου.
λογισμικού πολυμέσων, , ,
8. Τα σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα μπορούν να συμβάλλουν στην παιδαγωγική ανάπτυξη του εκπαιδευτή.
«αλληλεπιδραστικό» (interactive), «οδηγούμενο από το χρήστη» (user-driven), «να παρέχει τη δυνατότητα εξερεύνησης» (exploratory), Κανένα απο τα παραπάνω,
9. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) χαρακτηρίζουν ορισμένα ψηφιακά μέσα που είναι φορείς άϋλων μηνυμάτων (εικόνες, ήχοι, σειρές χαρακτήρων).
Υπηρετεί τους επί μέρους διδακτικούς στόχους, Να έχει χαμηλό κόστος, Υπηρετεί μόνο τις ανάγκες του Εκπαίδευτη., Κανένα απο τα παραπάνω,
10. Η διάταξη της εκπαιδευτικής αίθουσας σε τύπο σχολικής τάξης ευνοεί την ενίσχυση της δυναμικής της ομάδας.
Ανοιχτοί μικρόκοσμοι, Όλα απο τα παραπάνω., Social Network (Κοινωνίκα δίκτυα), Simulations (Προσομοιώσεων),
11. Η διάταξη σε σχήμα «Π» προσφέρει ευκαιρίες διαπροσωπικής επικοινωνίας και αμφίδρομων σχέσεων και ευνοεί τη δημιουργία κλίματος ομαδικής συνεργασίας.
TRUE, FALSE, ,
12. Tα βασικότερα εποπτικά μέσα είναι:
ψηφιακό περιεχόμενο, ψηφιακό υλικό, ψηφιακό μέσο διάθεσης, ψηφιακό κατασκεύασμα,
13. Οι βασικοί τύποι ψηφιακού περιεχομένου, όπως αυτοί ορίζονται από τη διεθνή κοινότητα, είναι:
Κείμενο (Text), Ακουστικό υλικό (Audio), Κινούμενο οπτικό υλικό (Animation), Κανένα απο τα παραπάνω,
14. Βασικά είδη εκπαιδευτικού λογισμικού είναι:
TRUE, FALSE, quiz generator ,
15. Ακουστική της εκπαιδευτικής αίθουσας είναι η δυνατότητα που έχει κάποιος, ανεξάρτητα από τη θέση που έχει μέσα σε αυτήν, να ακούει χωρίς αλλοίωση τον ήχο που παράγεται σε μια άλλη θέση του ίδιου χώρου.
Κανένα απο τα παραπάνω, Ο/Η εκπαιδευόμενος/η μπορεί να καθορίσει άνετα το ρυθμό μελέτης του/της, Δεν απαιτείται κάποιο χρονοδιάγραμμα ή προγραμματισμός για τη διανομή και παραλαβή του από τους/ις καταρτιζόμενους., Είναι οικείο και αποδεκτό από όλους τους/ις εκπαιδευόμενους/ες.,
16. Το εκπαιδευτικό λογισμικό πρέπει να έχει ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά όπως τα παρακάτω:
TRUE, FALSE, ,
17. Ως ψηφιακό υλικό θεωρούμε το κατασκεύασμα (artifact) το οποίο συνδυάζει ψηφιακό περιεχόμενο (digital content), κάποιο μέσο διάθεσης του περιεχομένου (media) για ένα συγκεκριμένο σκοπό ή εφαρμογή (application).
TRUE, FALSE improve results , ,
18. Με τον όρο εποπτικά μέσα διδασκαλίας, αναφέρεται οτιδήποτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας με σκοπό να τροποποιήσει και αν είναι εφικτό να αυξήσει τα αισθητηριακά κανάλια που χρησιμοποιούμε βελτιώνοντας τα μαθησιακά αποτελέσματα.
TRUE, FALSE, ,
19. Παιδαγωγικά κριτήριο κατά την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού είναι:
TRUE, FALSE, ,
20. Ο κατάλληλος χώρος αναψυχής είναι απαραίτητος σε έναν εκπαιδευτικό χώρο, για να μπορούν οι εκπαιδευόμενοι σ’ αυτόν να πραγματοποιούν το διάλειμμά τους, να μετακινούνται, να ξεκουράζονται και να ανανεώνουν τις ψυχικές και πνευματικές τους δυνάμεις.
TRUE, FALSE, ,