Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


hai shi/illness/appearance

1. Their coffee is not delicious
ta men de ka fei hen hao he results history , ta men de ka fei hao he ma, ta men de ka fei bu hao he, ta de ka fei bu hao he
2. Do you want chicken or beef?
ni xiang yao ji rou hai shi yang rou, ni xiang yao ji rou hai shi yu rou, ni xiang yao niu rou hai shi zhu rou, ni xiang yao ji rou hai shi niu rou
3. My head hurts
wo shou tong, wo bi zi teng, wo jiao tong, wo tou teng
4. Does your foot hurt?
ni shou teng ma, ni tou teng ma, ni jiao teng ma, ni zui ba teng ma
5. Can I rest?
wo ke yi hui jia ma, wo ke yi xiu xi ma, wo xiang yao xiu xi, wo ke yi hui jia xiu xi ma
6. Do you like water or coke?
ni xi huan shui ma, ni xi huan shui hai shi ke le, ni xi huan ke le ma, ni xi huan niu nai hai shi shui
7. This person%27s eyes are good-looking
zhe ge ren de yan jing bu hao kan, zhe ge ren de yan jing hen hao kan, zhe ge ren de tou fa hen hao kan, zhe zhi mao de yan jing hen hao kan
8. Can you speak German or Italian
ni hui shuo fa wen hai shi yi da li wen, ni hui shuo fa wen hai shi zhong wen, ni hui shuo de wen hai shi xi ban ya wen, ni hui shuo de wen hai shi yi da li wen
9. Have you been to Japan or England?
ni qu guo ri ben hai shi han guo, ni qu guo han guo hai shi de guo, ni qu guo ri ben hai shi ying guo, ni qu guo ri ben hai shi zhong guo
10. I don%27t feel well
wo shu fu, ni shu fu ma multiple choice questions , wo bu shu fu, ni bu shu fu
11. Please return home and rest
qing hui jia, hui jia xiu xi web tool , qing xiu xi, qing hui jia xiu xi
12. What did you drink
ni he le shen me, ni chi le shen me, ni he ke le ma, ni wan le shen me
13. You are fine.
ni mei shi, ni zhen yao ming a dynamic quiz , ni kuai yao si le, ni si le
14. active teaching My head and my tummy hurt
wo tou he du zi tong, wo jiao he shou tong, wo shou he du zi tong, wo du zi teng
15. Please save me
qing jiu jiu ta, qing jiu jiu wo, qing jiu jiu ni, jiu jiu wo
16. What%27s wrong?
ni hao , zhe de ma, ni zen me le, ni quai yao si le
17. Let me check (see)
rang wo kan kan, zhen de ma, ni mei shi, ni hen hao kan
18. What did you eat yesterday
ni jin tian chi le shen me, ni ming tian chi le shen me online , ni zuo tian chi le shen me, ni qu nian chi le shen me
19. Her brown skin is gorgeous
ta de zong se de pi fu hen hao chi, ta de zong se de pi fu hen hao he online activities , ta de zong se de pi fu hen hao wan, ta de zong se de pi fu hen hao kan