Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


RAČUNOVODSTVO 4 - PONAVLJANJE

1. Stanje imovine, kapitala i obveza na određeni dan prikazuje se u:
bilanci, računu dobiti i gubitka, izvješće o novčanim tokovima, bilješkama uz financijska izvješća
2. Izbaci uljeza:
licencija, patent, koncesija, zemljište
3. Korisni vijek trajanja građevinskog objekta je 25 godina. Bruto knjigovodstvena vrijednost je 500.000,00kn. Godišnja amortizacija je:
20.000,00kn, 50.000,00kn, 25.000,00kn, 100.000,00kn
4. Prirez se obračunava na:
dohodak, bruto plaću, porez na dohodak, neto plaću
5. Dobavljač potražuje 125.000,00kn za isporučeni materijal. Vrijednost knjižene na kontu Materijal na zalihi je:
100.000,00kn, 125.000,00kn class page , 25.000,00kn, 105.000,00kn
6. Kod podizanja gotovine sa žiro računa u glavnu blagajnu u knjigovodstvu se provodi slijedeće knjiženje:
žiro račun potražuje/glavna blagajna duguje, prijelazni žiro račun potražuje/glavna blagajna duguje, prijelazni žiro račun duguje/glavna blagajna potražuje, žiro račun duguje/glavna blagajna potražuje
7. Ako od bruto plaće odbijemo doprinose za MIO I i II stup, iznos koji ostaje je:
dohodak e-learning , porezna osnovica, neto plaća, neoporezivi dio dohotka
8. Koju stopu poreza na dohodak ne primjenjujemo pri obračunu plaće u RH:
12%25, 25%25, 40%25, 15%25
9. Prihodi iznose 1.000.000,00kn, rashodi 900.000,00kn. Porez na dobit iznosi 20%25 odnosno:
20.000,00kn, 25.000,00kn, 100.000,00kn, 900.0000,00kn
10. Zbroj pasive je 1.200.000,00. Vrijednost kratkotrajne imovine 500.000,00. Od dugotrajne imovine poduzetnik posjeduje zemljište vrijedno 400.000,00 i strojeve koji vrijede
300.000,00kn, 200.000,00kn, 400.000,00kn, 100.000,00kn
11. djelatniku koji prima bruto plaću 8.000,00kn i uzdržava ženu i dvoje djece porez na dohodak obračunat će se po stopi od:
12%25, 12%25 i 25%25, 25%25, 40%25
12. Predujam za izgradnju građevinskog objekta iznosi 250.000,00kn. Kod knjiženja storna za vrijednost PDV-a u predujmu knjižit ćemo iznos od:
50.000,00kn, 200.000,00kn, 25.000,00kn, 60.000,00kn
13. Račun dobiti i gubitka predstavlja razliku:
prihoda i rashoda, kratkotrajne i dugotrajne imovine, imovine i kapitala, redovnih prihoda i rashoda
14. Kod primjene postotne metode za raspored ovisnih troškova u nazivniku formule za izračun nalazit će se:
ukupni ovisni troškovi, ovisni troškovi bez PDV-a, težina robe u kilogramima, vrijednost robe po fakturi dobavljača