Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


edukacja dla bezpieczeństwa

1. Resuscytację można przerwać...
kiedy osoba udzielająca pomocy się zmęczy, w dowolnym momencie, kiedy przyjedzie karetka pogotowia, po 15 minutach
2. Alarm powietrzny ogłaszany jest przez...
ciągły, modulowany dźwięk syreny w okresie jednej minuty, wyłącznie komunikat radiowy bądź telewizyjny quiz generator , Komunikat prasowy, nie ogłasza się
3. Alarm o skażeniach to
przerywany, modulowany dźwięk syreny, wyłacznie komunikat radiowy bądź telewizyjny, ciągły modulowany dźwięk syreny, komunikat prasowy, podany z dwudniowym wyprzedzeniem
4. Czarny znak w kształcie trójkąta oznacza
alarm o skażeniach, alarm przeciwpożarowy, alarm powietrzny, alarm przeciwpowodziowy
5. Sposób traktowania jeńców wojennych regulowany jest
Konwensją Raamsarską, Konwencją Genewską, Konwencją Paryską, Konwencję Wiedeńską
6. Neutralność sanitariuszy i personelu medycznego w trakcie trwania konfliktu zbrojnego wynika z...
Konwencji Paryskiej, Konwencji Genewskiej, Konwencji Wiedeńskiej, Konwencji Raamsarskiej
7. Piktogram w kształcie białego kwadratu z czerwoną obwódką, postawiony na wierzchołku, przedstawiający płomień oznacza
substancję silnie toksyczną, niestabilne materiały wybuchowe, substancje łatwopalne, substancje szkodliwe dla środowiska
8. Piktogram w kształcie białego kwadratu z czerwoną obwódką, postawiony na wierzchołku, przedstawiający czarną czaszkę i piszczele oznacza
substancje łatwopalne, niestabilne materiały wybuchowe, materiały silnie utleniające, materiały silnie toksyczne
9. Piktogram w kształcie białego kwadratu, z czerwoną obwódką, postawionego na wierzchołku, z czarnym wykrzykniekiem oznacza
stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej, materiały łatwopalne , materiały utleniające, substancje żrące
10. Ile rodzajów sił zbrojnych wyróżnia się w Wojsku Polskim?
2, 3, 4, 6
11. Które z wymienionych poniżej wojsk NIE jest osobnym rodzajem sił zbrojnych wyróżnianych w Wojsku Polskim?
wojska lądowe, wojska ochrony przeciwlotniczej, wojska powietrzne, marynarka wojenna
12. (...) jeden z rodzajów sił zbrojnych w RP, przeznaczony do obrony interesów państwa na polskich obszarach morskich, morskiej obrony wybrzeża (...)
marynarka wojenna, wojska specjalne, siły powietrzne, wojska lądowe
13. Wojska te stanowią połączenie dotychczasowych wojsk powietrznodesantowych, desantowo-szturmowych, kawalerii powietrznej i lotnictwa wojsk lądowych
wojska aeromobilne, wojska obrony przeciwlotniczej, wojska rakietowe, wojska inżynieryjne
14. Formacja ta wypełnia zadania humanitarne, mające na celu ochronę ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań wojennych lub klęsk żywiołowych.
marynarka wojenna quiz builder , obrona cywilna, wojska inżynieryjne, wojska lądowe
15. Po ogłoszeniu alarmu w szkole należy
niezwłocznie udać się w kierunku wyjścia, zabierając swój plecak results , zachowywać się zgodnie z instniejącą w szkole instrukcją, przejąć inicjatywę, nie zwracając uwagi na polecenia innych, pozostać na miejscu i czekać na rozwój sytuacji
16. Podczas wyładowań atmosferycznych nie należy
wszystkie odpowiedzi są poprawne, korzystać z telefonu komórkowego, chronić się pod wysokimi drzewami, przebywać w otwartej wodzie (na przykład w jeziorze)
17. Niebieski trójkąt umieszczony na tle pomarańczowego koła jest symbolem
obrony cywilnej, oznaczającym substancje wysoce toksyczne, straży pożarnej, umieszczanym na szczególnie cennych zabytkach
18. Po usłyszeniu komunikatu o nadchodzących wichurach
należy usunąć wszelkie luźne przedmioty z balkonów (tarasów), nie należy parkować samochodów pod drzewami, należy pozamykać i zabezpieczyć okna i drzwi, wszystkie odpowiedzi są poprawne
19. Co należy do zadań sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej?
zagwarantowanie bezpieczeństwa obrony państwa, wspierane bezpieczeństwa wewn. i pomoc społeczeństwu, udział w procesie stabilizacji sytuacji międzynarodowej, wszystkie odpowiedzi są poprawne
20. Zwierzchnikiem sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej jest
prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, premier Rzeczypospolitej Polskiej, minister obrony narodowej, dowódca wojsk lądowych
21. W czasie skażenia, z braku dostępności masek gazowych, do indywidualnej doraźnej ochrony dróg oddechowych NIE nadaje się
chusteczka, zwilżona wodą z roztworem sody kuchennej, tampon z gazy, zwilżony ręcznik, czapka kominiarka
22. W razie braku specjalnej odzieży ochronnej, do doraźnej, zastępczej, indywidualnej ochrony skóry można użyć
ortalionowych ubrań, ubrań wodoodpornych, ubrań gumowych lub podgumowanych, wszystkie odpowiedzi są poprawne
23. W którym roku został zawieszony pobór do zasadniczej służby wojskowej w Polsce?
2004, nie został zawieszony, 2006, 2009
24. W jakim wieku mężczyźni muszą stawić się do kwalifikacji wojskowej?
16 lat, 19 lat, 18 lat, 21 lat
25. %22Błękitne chełmy%22, lub %22błękitne berety%22 są siłami zbrojnymi postawionymi do dyspozycji
UE, NATO, ONZ, OBWE
26. prepare quiz Zgodnie z Konwencją Genewską jeńcy wojenni
mogą być internowani w obozach jenieckich, nie mają prawa do ucieczki, muszą być zatrudnieni jako robotnicy, mogą być przetrzymywani w w pobliżu obiektów strategicznych
27. Tabliczki informujące o rozmieszczonym w miejscach publicznych sprzęcie gaśniczym mają kolor
czerwony, żółty, niebieski, biały
28. quiz builder Umieszczony na drzwiach trójkątny znak ostrzegawczy z czarnym piorunem na żółtym tle oznacza
niebezpieczeństwo wybuchu, promieniowanie radioaktywne quiz generator , niebezpieczeństwo porażenia prądem, zagrożenie epidemiologiczne
29. Odwołanie alarmu poprzez środki masowego przekazu to:
powtarzana zapowiedź %22Uwaga, uwaga! Odwłuję alarm ... dla ...%22, zapowiedź słowna %22Uwaga, uwaga! Odwołuję uprzedzenie o klęsce, przerywany, modulowany dźwięk syreny trwający 1 minutę, żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
30. Dane, które wskazują znaki ewakuacyjne, to m.in.:
kierunki do wyjść ewakuacyjnych, ewentualne przeszkody na drodze (schody, drzwi, szyby), drogi ewakuacyjne, wszystkie odpowiedzi sa poprawne
31. Tak zwany stres pola walki może wywołać
zbiorową dezercję, odmowę udziału w bitwie grading , paniczną ucieczkę, wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
32. Wskaż zdanie fałszywe: Panika może powodować...
całkowity upadek państwowości danego kraju, straty ekonomiczne (zniszczone mienie, budynki) quiz generator , straty społeczne (bierność, postawy katastroficznyczne), straty indywidualne (choroby psychiczne, nerwice, depresje)
33. Wskaż zdanie fałszywe
Panikę mogą wywołać wyłącznie zagrożenia rzeczywiste, Zjawisko paniki ma bliski związek z przeżywanymi stresami, Panice ulegają także zwierzęta, W czasie działań zbrojnych może występować „stres pola walki”