Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Matematika 4

1. Бројот девет илјади двесте дваесет и осум се запишува како:
9228, 9282, 9928, 9982
2. Бројот две илјади педесет се запишува како:
2050, 2500, 2005, 20500
3. Бројот 7164 се запишува како:
седум илјади сто шеесет и четири, седум илјади чеитриесет и шест, седум илјади шестотини и четиринаесет, седум илјади шеесет и четири
4. Бројот 2038 се чита
две илјади осумдесет и три, две илјади и триесет, две илјади триесет и осум, две илјади и осумдесет
5. Бројот 5505
пет илјади и пет, пет илјади педесет и пет generate answer keys , пет илјади петстотини и пет, пет илјади и петстотини
6. Бројот 4681 во развиена форма се запишува како
4%2b6%2b8%2b1, 40%2b60%2b80%2b1, 400%2b600%2b80%2b1, 4000%2b600%2b80%2b1
7. Бројот 2005 се запишува како
две илјади и педесет, пет илјади и пет, две илјади и петсотини, две илјади и пет
8. Кој број одговара на исказот : три илјади единаесет стотки пед десетки и три единици
13153, 31153, 4153, 3153
9. Кој број одговара на исказот: четири илјади три стотки тринаесет десетки и четири единици
43134, 4434, 43134, 4334
10. Месната вредност на цифрата 6 во бројот 2674 е
6Е , 6Д, 6С, 6И
11. mix questions Месната вредност на цифрата 4 во бројот 4207 е
400, 4000, 4, 40
12. Најголемиот број во групата е: 2437, 2734, 2743, 2473
2437, 2734, 2743, 2473
13. multiple choice questions Кој е најголемиот број во групата: 3692, 3962, 3926, 3629
3692, 3962, 3926, 3629
14. Кој број е најголемиот во групата: 3668, 3686, 3866, 2866
3668, 3686, 3866, 2866
15. Определи гобројот што е за 10 помал од бројот 4797
4787, 4798, 4779, 4897
16. Која низа е правилно подредена почнувајќи од најголемиот број?
10, 5, 1, 0 educational activities , 12, 9, 3, 6 , 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20, 18, 16, 14, ...
17. Определи ја точно запишаната должина два метри и две десетини со децимална запирка
2,10, 2,2, 2,02, 2,210
18. web tool Претвори 5,99 м во центиметри:
599 цм, 599 мм, 59,9 цм, 599 м
19. Кој децимален број одговара на дропката 7/10
71,0, 7,1, 10,7, 0,7
20. Која низа на должини е правилно подредена почнувајќи од најмалата
3цм 3 мм, 3 м 3 км e-learning , 5 мм 5 цм 5 м 5 км, 10 мм 1 цм 1 м 1 дм, 2 м 2дм 2 цм 2мм
21. Петвори 3606 цм во м
3,606 м, 36,06 м, 360,6 , 36,6 м
22. Претвори 690 цм во м
6,9 м, 69 м, 690 м, 690 мм
23. Кој број треба да стои во квадтарчето за да биде точно 61 %2b ____ = 100
39, 41, 49, 31
24. Кој број треба да стои во квадратчето за да биде точно: 100 - _____ = 54
44, 64, 54, 46
25. Кој број треба да стои во квадратчето за да биде точно 4%2b( ___%2b 3) = (4%2b2) %2b3
1, 2, 3, 4
26. educational activities Кој број треба да стои во квадратчето за да биде точно 7%2b(9%2b___) = (7%2b9) %2b1
1, 16, 7, 9
27. Кој број треба да стои во квадратчето за да биде точно ____%2b83=100
17, 83, 13, 20
28. Кој број треба да стои во квадратчето за да биде точно 370%2b ____ = 1000
730, 630, 360, 370
29. Кој број треба да стои во квадтарчето 1000 - ____= 520
520, 250, 480, 840
30. Кој број треба да стои воквадратчето за да биде точно ___ %2b 150 = 1000
150, 350, 950, 850