Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


ftor del

vtor del marijane!

1. Каква е врската меѓу информатиката и трговијата?
На микроелектрониката и телекомуникациите, На трговијата и маркетингот, На аритметиката и логиката, На математиката,
2. Примената на социјалните мрежи,блоговите,форумите,викијата и колаборативното создавање содржини на интерент е одлика на:
Со оштетен вид, Со оштетен вид, Со проблеми со движењето, Сите наведени,
3. Што е најдобро да се направи со неупотребливите компјутери за да не ја наруши еколошката рамнотежата на средината?
Тел број на ФИНКИ,адресата на ФИНКИ,точката на топење, Тел број на ФИНКИ,www.finki.ukim.mk,aa@fii, 123456,WWW,070,@,$,ФИНКИ, Сите наведени,
4. Логичка бомба е?
Го автоматизира матријалнито и финансиското работење, Медицината користи комп опрама и експертни системи, Информатиката ги користи медицинските достигнувања, Сите наведени,
5. Што изјавил Винер за предизвикот на ИКТ?
Наука што им помага на луѓето да си го зголемат интелектот, Наука што создава системи коишто изврш умствени задачи, Постапка на замена на природ интелект со вештачки invite students , Способност на сметачите да се однесуваат интелигентно,
6. Што е е-учењето?
Garbage in Garbage out-ако внесеш грешка,да се избрише, Garbage in Garbage Out-погреш услови ја прекинуваат програм, GIGO-Погрешно внесените задачи трeба да се отфрлат, Garbage in Garbage Out-каков е влезот,такви се резултатите,
7. Каква е врската меѓу информатиката и медицината?
Современите мултимедиски системи, Интернет distant learning , Програмите за персонално издаваштво, Сите наведени,
8. Што е податочна база(Database)?
Сите одговори се точни, Обединување на комп уреди и меха за чувств на локацицијата, Обединување на малите компјутерски уреди, Безжична комуни на мали компју уреди со широк опсег,
9. Медицинската дијагностика се базира врз?
Анг збор што ги поврзува информациите и автоматиката, Анг збор што значи автоматска обработка на информациите help students assimilate material , Фран збор што ги поврзува информациите и автоматиката, Фран збор што значи автоматска обработка на инфо,
10. Што е онлајн/офлајн дихотомија?
Трансформација на индустриската економија, Сите одговори се точни, Повр на фирмите и нивно делување на заеднички пазар, Глобална економија,
11. Во кој од следниве филмови компјутерската подршка е најмала?
Первазивното и насекаде присутно пресметување, Пресметувањето во облак, Компјутерската безбедност, Безжичните мобилни комуникации и сервиси,
12. Дали сите мобилни телефони имаат вештачка интелигенција?
Теоретските аспекти на манипулирање со информации, Теоретските основи за пресметувањето на инфор, Практични техники за примена на теор во комп системи, Сите одговори се точни,
13. Податоци се?
Податочна база од меѓусебно сврзани податоци, Податочна база наменета за создавање извештаи и анализа, Структурирана збирка од меѓусебно сврзани податоци, Сите одговори се точни,
14. Кој е најзначајниот механички изум што го овозможил ширењето на информациите?
Систем за пренесување на подат од едно место на друго, Систем на дигитални телефонски централи, Компјутеризиран телефонски систем, Систем за автоматска обработка на информациите,
15. Кои се најзастепените злонамерни програми?
12456,WWW,070,@,$,ФИНКИ, Тел број на ФИНКИ,www.finki.ukim.mk,aa@fi, Сите наведени, Тел број на ФИНКИ,адресата на ФИНКИ,точката на топење,
16. Експертен систем е:
Множ повр делчиња со кои се ракува со под во една организа, Компјутерски систем што ги коирсти информациите, Компјутерски систем за абтоматска обработка на инфо, Сите наброени,
17. Зошто треба сметачите да се поврзуваат во мрежи?
Пренесување на говорот,видеото и податоците, Долгорочна комуни со голема мобилност и восока надежност, безжична кому преку интернет терминалите и останати уреди, Комуникација преку паметните мобилни телефони,
18. Асистивните технологии им се наменети на лицата?
Начини на создавање на информациите, Мултимедиски приказ на текст,говор и слика, Вообичаени формати што се гледаат и слушаат, Форми преку кои се преставуваат информациите,
19. Најновите трендови на информатиката се
Структурирана збирка од меѓусебно сврзани податоци, Податочна база наменета за создавање извештаи и анализа, Класична датабаза, Мал податочен склад,
20. Влијанието на ИКТ потикнува од?
Систем што гонапишале експерти, Систем за комуникација на сите експерти од светот, Програма којашто може да ја користи само експерт, Програма што ја симулира работата на експерт,
21. Во што прерасна човештвото како резултат на трансформацијата на економијата?
Значењето на информациите, Конечна низа знаци и симболи, Бесконечна низа знаци и симболи, Секој одделен знак или симбол,
22. Кога програмите можат да создадат проблеми?
Сите наведени, Индустриската револуција може да го уништи човештвото teaching , Новата индустриска револуција е меч со две острици, Индустриската револуција може да се искористи за добро,
23. Што е информациски систем?
Компјутерска наука, Наука на соз,смест,разм и користењето на информациите, Наука за автоматска обработка на податоците grading , Компјутерска наука за обработка на информациите,
24. Што е вештачка интелигенција?
Да,бидејќи комуинацијата се воспоставува преку сателит, Да,бидејќи се многу софистицирани уреди matching excercise , Да,бидејќи овозможуваат праќање на CMС пораки, Не,бидејќи некои мобилни тел немаат говорно избирање,
25. Користењето на компјутерските ресурси и услуги кои се испорачуваат како сервиси е основна цел на?
Пристапни патишта наменети за лица со посебни потреби, Специјализирани комп системи наменети за лица со посеб пот, Програми што овозможуваат пристап до различни места, Компјутерски системи наменети за пристап до различнилокации,
26. Дали грешат компјутерските системи?
Сите одговори се точни, Поделба на светот на оние кои се онлајн и они кои се офлајн, Ако не си на Интернет,значи дека не постоиш, Ако не си онлајн,значи дека не постоиш,
27. Што се метаподатоците?
Да,во насока податок%3eинфо,но не и обратно, Не,постојат податоци што не даваат никаква информација, Да,подат и информациите се поврзани во двете насоки, Не,постојат инфо што не можат да се престават со податок,
28. Информатиката се занимава со:
Веб 2.0, Веб 3.0, Семантичкиот веб, Сите одговори се точни,
29. Информации се:
Претприемнички софтвер(Enterprise software), Податочна база(Database) create online quizzes , Податочен склад(Data Warehouse), Информациски систем(Information system),
30. Therac-25 предизвикал?
Интерактивно користење на текст,графика,звук и видео, Можност сметачите да се пристапат кон медиумите teaching , Способност за истовремено извршување повеќе задачи, Сите наброени,
31. Што е информатиката?
Ако редоследот на извршување е неточен, Сите одговори се точни, Ако проблемот е погрешно зададен, Ако резултатие погрешно се протолкуваат,
32. Софтверот наменет за фирмите,претпријатијата и владите е ?
Технолошките иновации(Technological innovations), Експертните системи(Expert Systems), Медиицинските записи(Medical imaging), Компјутеризираните инструменти(computized instru),
33. Што е комуникациски систем?
За да се овозможи користење на заеднички ресурси, Заради сите наброени причини help students assimilate material , За да се олесни и забрза комуникацијата меѓу сметачите, За да се овозможи користење на заеднички принтер,
34. Што е мултимедијалност?
Создавањето,сместувањето,разментата и користењето на под, Созд и користењето на под и со смест и раз на информации, Созд,смест,размената и користењето на информациите, Созд и корист на инфо и со смес и размена на податоците,
35. Што значел зборот информатика кога прв пат бил дефиниран?
Информација, Информатика, Податок, Знаење,
36. Факт или состојба на информација што е стекната низ искуството или преку учење преставува
Освојувањето нови пазари, Е-трговијата, Глобализацијата, ИКТ Маркетингот,
37. Што е первазивното пресметување?
Сите наведени, Економија чиј клучен елемент се информациите, Организирање на фирмите во ланци со иста дејност., Економија со глобален маркетинг,
38. Злонамерниот софтвер може да биде:
Големи финансиски загуби, Смрт на пациенти distant learning , Ниту еден одговор е точен, Неколкудневен прекин на струјата,
39. Што значи кратенката GIGO?
Да,бидејќи имаат вештачка интелигенција, Да,бидејќи се интерактивни, Не,ова е се уште само научна фантастика, Да,бидејќи се мултимедијални,
40. Онлајн купувањето и продавањето,маркетингот,испораката и е-плаќањето се карактеристика на:
Комп или мрежно потпомогнат пренос на вештини и знаењето, Образовен софтвер наменет за користење преку Интернет, Примена на компјутерот за учење, Образовна институција за учење на далечина,
41. Информација е
The Social Network(Социјална мрежа), Avatar(Аватар), Toy Story 3(Приказната за играчките 3), Kung Fu Panda(Кунг Фу Панда),
42. Подготовката на огромни количества текстови е овозможена од?
Не, но интензивно се работи на нивно создавање, Да, но грешките се под контрола на нивните создавачи, Да, вирусите се способни за саморазмножување, не, затоа што грешките ќе бидат вон контролата на созд,
43. На кои науки најмногу се потпира современта информатика?
первазивното пресметување, грид пресметувањето и облак, грид пресметувањето, первазивното пресметување, activity , облак,
44. Тројански коњ е..
da se recikliraat, da se formatiraat, da se apdejtiraat, da se preinstaliraat,
45. Што е интерактивност?
Ne tie go izvrsuvaat toa za shto se programirani., Da koga ke naidat na greshka, Ponekogash, Nikogash,
46. Компјутерските науки се занимаваат со?
Податоци што даваат информации за податоците, первазивното пресметување, грид пресметувањето и облак multiple choice questions , Примена на компјутерот за учење, Информациски систем(Information system),
47. Дали постои врска меѓу податоците и информациите?
Печатарската преса на Гутенберг од средината на XV, Шибер од XX век (1951 - 1972), Римскиот Абакус, 1975, MITS Altair 8800,
48. Marijan zapali si cigara
Vo opstestvo na znaenjeto, Vo opstesvto na kompjuterite, Vo opstestvo na komunikacijata, Vo opstestvo na neznaenjeto,
49. Што се пристрапните технологии?
Значењето што им се придружува на податоците, Податоци што даваат информации за податоците, первазивното пресметување, грид пресметувањето и облак, Примена на компјутерот за учење,
50. Текстот,говорот,сликите и мултимедиските презентации се?
Site odgovori se tochni, Ovozmozuva zarabotka, Ovozmozuva primena na e-trgovijata, Pomaga polesno da se dojde do klienti,
51. Zombie (Зомби) е..
Код вметнат во легитимна програма., Програма која тајно презема мрежен компјутер, Тајна влезна точка во програмата., Код кој се користи да пропагира вирус,
52. Податок е?
Nezavisen ili da pobaruva programa domakin, Samounistuvacki, Opasen za kompjuterot, Dobar lek za aplikativnite programi,
53. Што е податочен склад(Data warehouse)?
Тајна влезна точка во програмата., Рекламен софтвер(ad-ware) teaching , Автономен,активен код кој може да се реплицира, Еден од најстарите злонамерни софтвери,
54. Што е глобална економија?
Код кој се користи да пропагира вирус, Програма која тајно презема мрежен компјутер, Еден од најстарите злонамерни софтвери, Шпионскиот софтвер обично скриен од корисникот,
55. Дали постојат машини способни за размножување (self-replicating machines)
Програма која тајно презема мрежен компјутер, Еден од најстарите злонамерни софтвери, Тајна влезна точка во програмата, Опасен Backdoor кој дава одредена контрола,
56. Дали сметачите можат да направат нешто за коешто не се програмирани?
Тројанските коњи, Зомби (zombie), Црви, Вируси (virus),
57. Trapdoors (Задна врата - Back doors) е:
Tocen odgovor!, Netocen odgovor!, Delumnotocen odgovor, Site odgovori se tocni!,