Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


VVI

1. Карактеристика на single-user, single task оперативните системи е:
Програма која чекор по чекор (наредба по наредба) го преведува иизвршува изворниот код., Компјутерска програма (или множество од повеќе програми) која готрансформира/преведува изворниот код (source code) напишан во некојпрограмски јазик во друг компјутерски јазик кој најчесто има бинарнаформа која се вика object code., Делот од тврдиот диск кој се користи во виртуелната меморија., Решение во облак на Apple со кое се овозможува пристап до фотографии,документи, контакти, емаил пораки од различни уреди.,
2. IP адресата е составена од:
Решение во облак на Apple со кое се овозможува пристап до фотографии,документи, контакти, емаил пораки од различни уреди., Софтверска платформа врз која може да функционираат и се извршуваатдруги апликации., Мала програма која го вчитува оперативниот систем во меморијата со штоовозможува негово функционирање. crossword maker , Програма што ги поврзува деловите на една програма во заедничка целина.,
3. Основна задача на контролните програми е:
Компјутерска програма (или множество од повеќе програми) која готрансформира/преведува изворниот код (source code) напишан во некојпрограмски јазик во друг компјутерски јазик кој најчесто има бинарнаформа која се вика object code., Софтверска платформа врз која може да функционираат и се извршуваатдруги апликации., Долг развој и значителни ресурси за развој (скап), како и зголемен ризик вооднос на карактеристиките и перформансите., Креирање, дебагирање, одржување и поддршка на други програми иапликации,
4. Преку кој софтвер се врши комуникацијата со RAM?
Софтверска платформа врз која може да функционираат и се извршуваатдруги апликации., Еден корисник да може да извршува само една работа во дадено време., Креирање, дебагирање, одржување и поддршка на други програми иапликации, Механизам преку кој користиме процесорска моќ и мемориски просторнезависно од локацијата.,
5. Која IP адреса е невалидна?
Делот од тврдиот диск кој се користи во виртуелната меморија., Програма што ги поврзува деловите на една програма во заедничка целина., Компјутер кој споделува ресурси на мрежа и услужува други компјутерскисистеми. assess performance , Поврзување на оддалечен компјутер со единствена цел да се преземе или оставидатотека,
6. Што е мрежен насочувач?
Компјутер кој споделува ресурси на мрежа и услужува други компјутерскисистеми., Директно поврзување и работа на оддалечени компјутери create online tests , Компјутер кој ги користи услугите и ресурсите дадени од друг компјутерскисистем., Компјутерска мрежа што покрива голема површина.,
7. Влез на компајлерот е:
Директно поврзување и работа на оддалечени компјутери, Уникатен идентификатор кој е придружен на секој компјутерски уред., Ширината на опсегот., Компјутерска мрежа составена со меѓусебно поврзување на локалните мрежи воограничена географска област.,
8. UDP e
Компјутер кој ги користи услугите и ресурсите дадени од друг компјутерскисистем., Уникатен идентификатор кој е придружен на секој компјутерски уред., Компјутер кој споделува ресурси на мрежа и услужува други компјутерскисистеми., Хардверска компонента која го поврзува компјутерот со компјутерската мрежа,
9. Карактеристика на оперативните системи во реално време (RTOS).
Сансерифен фонт., Salesforce., Linus Torvalds, Мал код што се копира и вгнездува во друга програма,
10. Сервер базираните мрежи се:
BIOS-от може да се пребрише без да се отстрани од матичната плоча штоовозможува лесна надградба, BIOS-от неможе да се пребрише без да се отстрани од матичната плоча, BIOS-от Обезбедува флексибилност во правење измени., BIOS-от Може да не одговара на тековните процеси на работа,
11. HAN е:
Обезбедува флексибилност во правење измени., Може да не одговара на тековните процеси на работа во компанијата., Креирање, дебагирање, одржување и поддршка на други програми иапликации, Сите одговори се точни,
12. Виртуелна меморија е:
Процесорот, Програма што ги поврзува деловите на една програма во заедничка целина., сите влезно-излезни уреди class web page , Контролните,услужните и оперативниот софтвер,
13. CAN е
Кај софтверот со отворен код, изворниот код е достапен на сите, заедно сопривилегијата да правиме измени на истиот., Решение во облак на Microsoft со кое се овозможува користење на услужниапликации преку интернет., Решение во облак на Apple, Сите одговори се точни,
14. Кој е најпознатиот производител на софтвер?
Salesforce., Microsoft, Intel prepare quiz , Apple,
15. Што е линкер?
Програма што ги поврзува деловите на една програма во заедничка целина., Софтверска платформа врз која може да функционираат и се извршуваатдруги апликации., Креирање, дебагирање, одржување и поддршка на други програми иапликации, Метод со кој тврдиот диск обезбедува дополнителна меморија односносимулира дополнителна RAM меморија,
16. MAN е:
Еден корисник може да извршува само една работа во дадено време., да го тестираат и контролираат хардверот, Управа со група од независни компјутери правејќи крајниот корисник дагледа еден компјутер., Секвенца од едноставни инструкции во машински јазик.,
17. FTP овозможува
Power-on self-test., Startup, Power-on boot-start, Power-on save,
18. Telnet овозможува
Може да не одговара на тековните процеси на работа во компанијата., Креирање, дебагирање, одржување и поддршка на други програми иапликации, Истовремено извршување на повеќе од една програма., Да ја конфигурираат работата на компјутерот.,
19. Карактеристики на софтверски пакет:
Linus Torvalds, Ada interactive , Stive Jobs, Adam Sandler,
20. Карактеристика на дистрибуираните оперативни ситеми е:
BIOS., Google Drive., CP/M - Control Program/Monitor. online activities , Изворниот код,
21. Етернетот е
Повеќе корисници може да пристапат и да ги користат ресурсите накомпјутерскиот систем., Податоците да се преносливи меѓу основните апликации, Да ја конфигурираат работата на компјутерот, Едноставна инсталација и конфигурирање,
22. Најважна функција на услужниот софтвер е:
да го тестираат и контролираат хардверот, Управа со група од независни компјутери правејќи крајниот корисник дагледа еден компјутер., складирање на копии од податоците, Да ја конфигурираат работата на компјутерот.,
23. Карактеристика на повеќекорисничките оперативни системи е:
Решение во облак на Microsoft со кое се овозможува користење на услужниапликации преку интернет., Windows 8, Решение во облак на Apple, Форма преку кои се преставуваат информациите,
24. Како се вика сервисот на Google за онлајн создавање и уредување табели и документи?
Windows 8, Windows 12, Windows 7, WindowsXP,
25. Што е софтвер со отворен код?
Податоците се преносливи меѓу основните апликации во пакетот., Долгорочна комуни со голема мобилност и восока надежност, Да ја конфигурира работата на компјутерот., Брза меморија која е задолжена за складирање на копии од податоците,
26. Што е уредувач на текстови?
Секвенца од едноставни инструкции во машински јазик., Организирана збирка од податоци кои обезбедуваат инструкции / упатства со кои компјутерот знае што и како данаправи., Механизам преку кој користиме процесорска моќ и мемориски просторнезависно од локацијата., Активност што има ефект врз текот на натамошните активност,
27. Каде се сместени контролните програми?
Програма која помага при барањето на логичките грешки., Програма во којашто се пишува изворен код или текст, Преведувач на прог код што може да направи извршна верз, Сите наведени,
28. 11. Која е предноста на оптичките кабли?
Долг развој и значителни ресурси за развој (скап), како и зголемен ризик вооднос на карактеристиките и перформансите., Креирање, дебагирање, одржување и поддршка на други програми иапликации, Истовремено извршување на повеќе од една програма., Да ја конфигурираат работата на компјутерот.,
29. Како се лечат вирусите?
Креирање, дебагирање, одржување и поддршка на други програми иапликации, Повеќе корисници може да пристапат и да ги користат ресурсите накомпјутерскиот систем. results history , процесорска моќ и мемориски простор, екрански приказ,
30. Swap датотека е:
Управува со група од независни компјутери правејќи крајниот корисник дагледа еден компјутер., Еден корисник може да извршува само една работа во дадено време., Да ја конфигурираат работата на компјутерот, Податоците да се преносливи меѓу основните апликации,
31. Од која компанија бил создаден првиот облак за пресметување?
Google Drive., Gmail, GoogleChrome, Youtube,
32. Кои се функциите на системскиот софтвер?
Метод со кој тврдиот диск обезбедува дополнителна меморија односносимулира дополнителна RAM меморија., Истовремено извршување на повеќе од една програма., Делот од тврдиот диск, Сите наведени,
33. Кои типови програми припаѓаат на системскиот софтвер?
Истовремено извршување на повеќе од една програма., Најважна функција на услужниот софтвер, Механизам преку кој користиме процесорска моќ и мемориски просторнезависно од локацијата. tool for teachers , Сите наведени,
34. Што е оперативен систем?
контролните, услужните и оперативниот софтвер, Програми што ги контролираат и координираат сметачите илиовозможуваат создавање програми, CorelDraw и 3DStudio, Програми која тајно презема мрежен компјутер,
35. Што е RJ-45?
Се користат за контрола на машини, инструменти или индустриски системи., Уникатен идентификатор кој е придружен на секој компјутерски уред., Долгорочна комуни со голема мобилност и восока надежност, Структурирана збирка од меѓусебно сврзани податоци,
36. Во што се мери ширината на опсегот?
Брза меморија која е задолжена за складирање на копии од податоците однајчесто користените места/локации во главната меморија, Најважна функција на услужниот софтвер, Организирана збирка од компјутерски програми, Карактеристика на дистрибуираните оперативни ситеми,
37. Која IP адреса е валидна
Организирана збирка од компјутерски програми и податоци коиобезбедуваат инструкции / упатства со кои компјутерот знае што и како данаправи., Еден од првите оперативни системи кои се вчитувале од тврд диск, Созд,смест,размената и користењето на информациите, механички изум што го овозможил ширењето на информациите,
38. Што е aa@aa.edu.mk?
Да ја конфигурираат работата на компјутерот., Врска меѓу хардверот и апликативните програми, Контрола и координација на работата на сметачот, EFI - Extensible Firmware Interface,
39. Што е едитор?
CP/M - Control Program/Monitor., CP/M - Control ControlPanel assess performance , CP/M - Windows, CP/M - Control Program/AddOrRemove,
40. Што е грид пресметување?
Инструкциите се копираат во RAM и процесорот започнува со извршувањена првата инструкција., стартување накомпјутерот., грид пресметување, тврдиот диск обезбедува дополнителна меморија односносимулира дополнителна RAM меморија.,
41. Еден од првите оперативни системи кои се вчитувале од тврд диск (disk operating system)
Со притискање на одредено копче од тастатурата при стартување накомпјутерот., Со стартување накомпјутерот., Со format, Со EFI - Extensible Firmware Interface,
42. Што е дебагер?
Програми што ги контролираат и координираат сметачите илиовозможуваат создавање програми, Организирана збирка од компјутерски програми и податоци, Долг развој и значителни ресурси за развој, Програма што ги поврзува деловите на една програма во заедничка целина.,
43. WAN е
Прегледни и соодветни за екрански приказ., непрегледни и несоодветни за екрански приказ., Програми наменети за пишување текстови, Сите одговори се точни,
44. Како се штити од вируси?
Серифните фонтови, Impact фонтови, Ariel фонтови, Сите одговори се точни,
45. Што се случува при стартување на било која програма?
Изворниот код, Бесконечна низа знаци и симболи, CP/M - Control Program/Monitor., програмата,
46. Што е програма?
Механизам преку кој користиме процесорска моќ и мемориски просторнезависно од локацијата., Организирана збирка од компјутерски програми и податоци коиобезбедуваат инструкции, Секвенца од едноставни инструкции во машински јазик., Обезбедува флексибилност во правење измени,
47. Што е точно за Peer-to-Peer вмрежувањето:
Конекциски ориентиран протокол, Уникатен идентификатор кој е придружен на секој компјутерски уред., Ширината на опсегот., Неконекциски ориентиран протокол,
48. Предности на Peer-to-Peer вмрежувањето:
Компјутерски мрежен уред кој ги поврзува мрежните сегменти и го препраќасигналот селективно на мрежната инфраструктура, Поврзување на оддалечен компјутер со единствена цел да се преземе или оставидатотека, Компјутерска мрежа составена со меѓусебно поврзување на локалните мрежи воограничена географска област. online learning games , Хардверска компонента која го поврзува компјутерот со компјутерската мрежа,
49. Сервер е:
LAN, b/s., Неконекциски ориентиран протокол, Сите наведени,
50. Што е мрежен разводник?
b/s., бајти, 0-100 метри., ориентиран протокол,
51. Кернелот на Linux е развиен од:
Едноставна инсталација и конфигурирање, Поврзување на оддалечен компјутер со единствена цел да се преземе или оставидатотека, Директно поврзување и работа на оддалечени компјутери, Сите наведени,
52. Кеш (Cache) меморија е:
Поврзување на оддалечен компјутер со единствена цел да се преземе или оставидатотека, Конекциски ориентиран протокол, компјутерска мрежа што покрива голема површина, мрежа за спречување на колизија на испратените пакети,
53. Која е клучната карактеристика на преносниот медиум?
4 бајти, 194.345.12.2, 1500 бајти, 400 бајти,
54. Што е MAC адреса?
Отпорни на шум., централизирана контрола на делените ресурси, Ширината на опсегот., меѓусебно поврзување на локалните мрежи,
55. Што е точно?
Nema centralizirana kontrola na delenite resursi, Ima centralizirana kontrola na delnite resursi, Celtralicirana e kontrolata na delenite resursi, Site odgovori se tocni,
56. Оперативниот систем обезбедува
компјутерска мрежа што покрива голема површина (мрежа чии комуникацискиврски поминуваат градски, регионални или национални граници)., Компјутерска мрежа составена со меѓусебно поврзување на локалните мрежи воограничена географска област., Компјутерски мрежен уред кој ги поврзува мрежните сегменти и го препраќасигналот селективно на мрежната инфраструктур, Компјутерска мрежа која се користи за комуникација помеѓу дигитални уредиобично распоредени во рамки на домот.,
57. Кои од овие Web страници имаат маханизам за пребарување?
194.345.12.2, 255.0.0.1, 127.0.0.1, 185.2.189.201 ,
58. Кешот се користи од:
Уникатен идентификатор кој е придружен на секој компјутерски уред., компјутерска мрежа што покрива голема површина (мрежа чии комуникацискиврски поминуваат градски, регионални или национални граници)., Компјутерска мрежа која се користи за комуникација помеѓу дигитални уредиобично распоредени во рамки на домот., Сите наведени,
59. Што е компајлер?
Едноставни за ширење (зголемување, скалирање)., Отпорни на шум., Конекциски ориентирани протоколи, Сите наведени,
60. Што е мрежен преклопник?
Ширината на опсегот., Компјутерската мрежа learning , Хардверската компонента, Сите наведени,
61. EFI - Extensible Firmware Interface е замена за:
Компјутерска мрежа составена со меѓусебно поврзување на локалните мрежи воограничена географска област, Компјутерски мрежен уред кој ги поврзува мрежните сегменти и го препраќасигналот селективно на мрежната инфраструктура. test , Уникатен идентификатор кој е придружен на секој компјутерски уред., Сите наведени,
62. Што спаѓа во Microsoft Office?
Компјутерски мрежен уред кој ги поврзува мрежните сегменти и го препраќасигналот селективно на мрежната инфраструктура., Компјутерска мрежа која се користи за комуникација помеѓу дигитални уредиобично распоредени во рамки на домот. grading , Уникатен идентификатор кој е придружен на секој компјутерски уред., Сите наведени,
63. Што е компјутерски вирус?
0-100 метри., 0-500 метри., 1000 метри., повеке од наведените,
64. Што е www.xx.edu.mk?
255.255.0.1, 255.000.0.1 educational activities , 255.000.0.3, 255.256.0.0,
65. Office 365 e
Уред кој поврзува две или повеќе компјутерски мрежи, и селективно насочува –испраќа податочни пакети помеѓу мрежите, Вид на конектор, Хардверска компонента која го поврзува компјутерот со компјутерската мрежа, Сите наведени,
66. Кои се најпознатите програми за компјутерска графика?
Компјутерска мрежа која се користи за комуникација помеѓу дигитални уредиобично распоредени во рамки на домот., Уред кој поврзува две или повеќе компјутерски мрежи, и селективно насочува –испраќа податочни пакети помеѓу мрежите, мрежа за спречување на колизија на испратените пакети, Компјутерски мрежен уред кој ги поврзува мрежните сегменти и ги препраќа,
67. Што е компајлер?
Неконекциски ориентиран протокол, Вид на конектор., мрежа за спречување на колизија на испратените пакети, Компјутерска мрежа која се користи за комуникација помеѓу дигитални уредиобично распоредени во рамки на домот.,
68. Недостатоци оff-the-shelf application софтвер:
1500 бајти., 1000 бајти., 100 бајти., 150 бајти.,
69. Што извршуваат контролните програми?
Вид на конектор., Вид на компјутерска мрежа, Вид на мрежа, Вид на адаптер,
70. Широчината на знаците е еднаква кај:
Компјутерска мрежа која опфаќа цел град или некој голем комплекс., човек, Сервер, Хардверска компонента која го поврзува компјутерот со компјутерската мрежа,
71. Прва задача на BIOS-от е:
компјутерска мрежа што покрива голема површина (мрежа чии комуникацискиврски поминуваат градски, регионални или национални граници)., Компјутерска мрежа која опфаќа цел град или некој голем комплекс. class page , Компјутерска мрежа која се користи за комуникација помеѓу дигитални уредиобично распоредени во рамки на домот., Компјутерски мрежен уред кој ги поврзува мрежните сегменти и го препраќасигналот селективно на мрежната инфраструктура.,
72. Програмските алатки се користат за:
Едноставни за ширење (зголемување, скалирање)., Едноставни за одржување, мрежи за спречување на колизија на испратените пакети, Конекциски ориентирани,
73. WAN е
Хардверска компонента која го поврзува компјутерот со компјутерската мрежа, Вид на конектор., Хардверска компонента преку која користиме процесорска моќ , Сите наведени,
74. Кое е максималното подржано растојание при поврзување со етернет?
Microsoft, Intel, IBM, Motorola,
75. Тековна верзија на Windows оперативниот систем е:
Со специјални програми што откриваат и спречуваат вируси, Со форматирање на дискот/дискетата, Со внимание, Со помош на специјални уреди,
76. Што е софтвер?
Е-маил адреса на корисник од образовна институција, URL адреса регистрирана во Македонија, Е-маил адреса на корисник од непрофитна организација, Скратен запис на една URL адреса,
77. Што е Multitasking?
Со сите влезно-излезни уреди, Само со влезните,но не и со излезните, Само со некои,како на пример глувчето, Директно само со тастатура,
78. Што не спаѓа во Microsoft Office?
Lotus 123, Paint, Outlook, PowerPoint,
79. Што е Boot (bootstrap) loader?
Да,но само ако веќе бил вгнезден во некоја датотека, Не,бидејќи на CD не може да се запишуваат нови содржини results , Не,бидејќи еден CD-ROM може само да се чита, Да,бидејќи не постои меморија што е отпорна на вируси,
80. Кои типови програми припаѓаат на системскиот софтвер?
URL адреса на образовна институција во Македонија, Е-маил адреса на корисник од непрофитна организација, Е-маил адреса на корисник од образовна институција, URL адреса на непрофитна организација,
81. Недостатоци на proprietary application софтвер:
Контролните,услужните и оперативниот софтвер, Механизмите за пребар и прелистување веб страни, Програмски алатки за извршување конкретни задачи, Програмски алатки за персонално издаваштво,
82. Предности на proprietary application софтвер.
Access и Front Page, CorelDraw и 3DStudio, Arial и Times New Roman, PageMaker и Ventura,
83. Што е системски софтвер?
Преку интернет, Преку е-маил, Преку CD, Преку локална мрежа,
84. Типична големина на Етернет пакет е:
Јазик што овозм корисникот да му каже сметачот што да прави, Преведувач на изворниот програмски код чекор, Преведувач на прогр код што може да направи изв верзија, Програма во којашто се пишува изворен код или текст,
85. Сансерифните фонтови се:
Да,неколку софтверски фирми имаат такви пакети, Не,секоја фирма има сопстфен софтвер, Да,секоја софтверска фирма има сопствен софтверски паке, Не,деловното работење е премногу општ поим,
86. Дали постои софтверски пакет за деловно работење?
Програми наменети за пишување текстови, Програми наменети за создавање Web страници, Програми наменети за припрема на книги,списан и вес, Уред за словослагање,
87. Клиент е:
Мал код што се копира и вгнездува во друга програма, Лошо напишана програма што може да го блокира сметачот, Мал програмски код со коешто се надградува една програма, Злонамерен уред што може да се дуплицира,
88. Како најчесто се пренесуваат вирусите?
www.google.com и www.yahoo.com, www.ukim.edu.mk и www.finki.ukim.mk, www.cnn.com и www.euronews.com, aa@yahoo.com и aa@google.com,
89. Дали може на CD да има вирус?
Управуваат со хардверот, Го овозможуваат програмирањето, Управуваат со софтверот, Воспоставуваат врска меѓу прог јазици и влез/излез уреди,
90. Што е персонален издавач?
Контрола и координација на работата на сметачот, Проектирање софтвер и управување со него, Проектирање хардвер и програмирање, Создавање и користење документирани програми,
91. Сервер базираните мрежи се:
Преведувач на прог код што може да направи извршна верз, Јазик што овоз корисникот да му каже на сметачот што да пр, Преведувач на изворниот програмски код чекор по чекор, Програма во којашто се пишува изворен код или текст,
92. Што е мрежен адаптер?
Прогр намените за припрема на книги,списанија ивесници, Програми наменети за пишување текстови e-learning , Сопственик на сопствена печетница, Програми наменети за создавање Web страници,
93. Дали оперативниот систем комуницира со влезно-излезните уреди?
Со помош на антивирусни програми, Со форматирање на дискот/дискетата, Со помош на специјални уреди, Со бришење на заразените програми,
94. Што е интерпретер?
Врска меѓу хардверот и апликативните програми, Програма за контрола и координација на сметачите, Документирани прог намените за изврш конкретни задачи , Уред за контрола и координација на сметачите,
95. TCP/IP е:
Програма во којашто се пишува изворен код или текст, Преведувач на код што може да направи изввршна верзија, Јазик што озвоз корисникот да му каже на сметачот што да пр, Преведувач на изворниот програмски код чекор по чекор,
96. Arial е:
Преведувач на изворниот програмски код чекор по чекор, Преведувач на код што може да направи изввршна верзија, Програма во којашто се пишува изворен код или текст, Јазик што овоз корисник да му каже на сметачот што да прави,
97. iCloud e:
CorelDraw и 3DStudio, Arial и Times New Roman, Access и Front Page, PageMaker и Ventura,
98. Како се влегува во BIOS-от?
Во ROM-от, Во RAM-oт, Во меморијата, Во оперативниот систем,
99. Што е интерпрер?
Преку оперативниот систем, Преку услужните програми, Преку контролните програми, Преку апликативните програми,