Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Hoofdstuk 09 brand en explosie

1. Een vloeistofbrand mag NOOIT geblust worden met
brandbaar product, tijd en lucht , brandbaar product, temperatuur en warmte build your own quiz , brandbaar product, zuurstof en ontstekingsbron,
2. Een persoon die in brand staat wordt het best geblust met
vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen, natuurlijke (minerale) en kunstmatige (kunststoffen) brandstoffen, steenkool, olieproducten en aardgas,
3. Branden van klasse C zijn branden
is een ander woord voor vlampunt , verschaft de energie waarmee een stof kan ontbranden of exploderen, is een stof die gemakkelijk ontbrandt ,
4. Waarvoor waarschuwt dit bord (zie hierboven) op de werkplek ?
vertraagt het verbrandingsproces , zorgt ervoor dat een andere stof brandbaar wordt , brandt zelf ,
5. Licht ontvlambare vloeistoffen zijn vloeistoffen
vertraagt het verbrandingsproces, zorgt ervoor dat een andere stof brandbaar wordt , brandt zelf ,
6. Hoe verhouden het vlampunt en de zelfontbrandingstemperatuur van een stof zich ten opzichte van elkaar ?
water , zand, poeder,
7. Behalve de 3 zijden van de branddriehoek zijn er nog 2 zaken waarmee bij het blussen rekening moet worden gehouden:
een katalysator , een ontstekingsbron, een brandbevorderende stof ,
8. De bluswerking van CO2 is
wordt de brand feller, zwakt de brand af , werkt zuurstof als negatieve katalysator ,
9. Bij welk blusmiddel is er gevaar voor vrieswonden?
wordt de brand feller , zwakt de brand af , werkt zuurstof als positieve katalysator distant learning ,
10. Wat is een nadeel van zand als blusmiddel?
geven zelf zuurstof af als ze warm worden, waardoor het vuur feller wordt , zorgen ervoor dat een andere stof brandbaar wordt distant learning , zijn ontstekingsbronnen ,
11. Hoe moet een elektriciteitskast geblust worden?
met een vlampunt onder 100° C , met een vlampunt onder 21° C, die ontvlammen na contact met zuurstof ,
12. Welke tekening (zie hierboven) geeft de juiste manier van blussen weer?
de maximale concentratie van gas in de lucht nodig om dit gas tot ontploffing te kunnenbrengen , de maximale concentratie van zuurstof in de lucht nodig om dit gas tot ontploffing tekunnen brengen , de minimale concentratie van zuurstof in de lucht nodig om dit gas tot ontploffing tekunnen brengen ,
13. De bluswerking van water is
een massief blok hout van 5 kg , 5 kg houtspaanders , beide vliegen even snel in brand,
14. Peroxide is
zorgen ervoor dat stoffen gemakkelijker door een vonkje tot ontbranding komen, zorgen ervoor dat stoffen moeilijker tot ontbranding komen , hebben geen invloed op het onstaan van brand ,
15. Branden van klasse A, zijn branden
aardgas , acyteleen , koolstofdioxide ,
16. Welk gas is zwaarder dan lucht?
benzinedampen, butaan, aardgas ,
17. Snelblussers kunnen volgende blusmiddelen bevatten
de verhouding tussen gas en zuurstof , het soort brandstof, het soort ontstekingsbron,
18. Een brandblusser met CO2 is zeer geschikt om volgende brand te blussen
van vaste stoffen , van gassen , van metalen help students assimilate material ,
19. Bij het blussen van een brand
houtbrand , benzinebrand, aluminiumbrand,
20. Een negatieve katalysator
papierbrand, houtbrand, brand met flessen methaan ,
21. Welke van de volgende beweringen is FOUT bij evacuatie van een brandend gebouw
water, poeder , schuim,
22. Het vlampunt is de temperatuur waarbij
van vaste stoffen, van gassen, van metalen ,
23. Wat is een nadeel van schuim als blusmiddel?
eerst de omgeving en de butaanfles afkoelen door besproeiing met water, indien mogelijk eerst de gasbron afsluiten dynamic quiz , eerst de brand blussen met poeder ,
24. Hoge zuurstofgehaltes in de lucht
met water , met schuim, met speciale poeders,
25. Hydranten zijn hulpmiddelen om te blussen met
met een CO2-blusser, met water, met een poederblusser ,
26. Welke is de beste volgorde om een gasbrand gevoed door een butaanfles te blussen?
1, 2, 3 educational games ,
27. Welk blusmiddel werkt als negatieve katalysator?
de brandstof te verwijderen , brandstof te verwijderen en zuurstoftoevoer te verhinderen , te koelen met minimum 20°C ,
28. Wat betekent het als de gasconcentratie beneden de onderste explosiegrens ligt ?
volstaat het 1 zijde van de branddriehoek weg te nemen, volstaat het 2 zijden van de branddriehoek weg te nemen , is het nodig op de 3 zijden van de branddriehoek in te werken ,
29.
afkoeling en zuurstofverdringing , afkoeling en zuurstofophoping , afkoeling en zuurstofafsluiting ,
30. Welke tekening ( zie hierboven) geeft de juiste manier van blussen weer?
het de vloeistof absorbeert , het een koelende werking heeft en de zuurstoftoevoer afsluit matching excercise , het door de chemische reactie de verbranding vertraagt ,
31. Een ontstekingsbron
het koekt snel aaneen en verhardt , er is gevaar voor vrieswonden , het is elektrisch geleidend ,
32.
het koekt snel aaneen en verhardt , er is gevaar voor vrieswonden, er is naderhand heel wat opruimwerk,
33. Het zelfontbrandingspunt is de temperatuur waarbij
metaal , vloeistoffen, gassen ,
34. De inhoud van een draagbaar blusapparaat herken je aan
afkoeling , zuurstofophoping en negatieve katalysator, zuurstofafsluiting en negatieve katalysator ,
35. Een voorbeeld van een klasse A brand is een
het koekt snel aaneen en verhardt , het is erg milieuvervuilend , vermindert het zicht in kleine ruimten,
36. De zijden van de branddriehoek kunnen als volgt worden benoemd
een metaalbrand , een gasbrand , elektrisch toestel, computer, …,
37.
afkoeling , zuurstofverdringing en afkoeling, zuurstofophoping,
38. Wat bedoelt men met het explosiegebied?
water , CO2 , poeder ,
39. Wat vliegt het snelst in brand?
CO2, poeder of zand , zand, poeder of schuim , schuim, poeder of CO2 ,
40. Het blusmiddel schuim wordt gebruikt voor
het volume, het etiket , de kleur van het apparaat ,
41. De bovenste explosiegrens is
poeder , branddeken help students assimilate material , schuim online activities ,
42. Bij meer dan 21%25 zuurstof in de lucht
schuim , water , CO2 ,
43. Zand is een goed blusmiddel voor over de grond verspreide ontvlambare vloeistoffen omdat
ramen en deuren sluiten , zich begeven naar de verzamelplaats met de trap , zichzelf in veiligheid brengen en de brand melden ,
44. De brandbare stoffen worden ingedeeld in
gebruik de lift als het kan , vlucht dwars op de windrichting distant learning , sluit ramen en deuren ,
45. Wat is een nadeel van poeder als blusmiddel?
spuit van onder naar boven en niet in de vlammen , blus altijd tegen de wind in , beter is meerdere brandblussers tegelijkertijd te gebruiken dan een reeksbrandblussers na elkaar,
46. Met wat mag je een vloeistofbrand niet blussen ?
een ontsmettende en desinfecterende zalf aanbrengen , een speciale zalf voor brandwonden aanbrengen, afkoelen met water,
47. Brandbevorderende stoffen
Zuurstof, brandbare stof en ontstekingsenergie. , Zuurstof, brandbare stof en blusmiddel. , Brandbestrijding, brandpreventie en evacuatie. ,
48. Welke van de bovenstaande pictogrammen is de juiste voor gasbranden?
De gasconcentratie is voldoende en een explosie is mogelijk., De gasconcentratie is te hoog en een explosie is niet mogelijk. , De gasconcentratie is te laag en een explosie is niet mogelijk.,
49. Wat is de eerste actie bij het verzorgen van brandwonden?
schuim, water, poeder,
50. Om het ontstaan van brand te voorkomen, moet je inwerken op de zijden van de branddriehoek. Hoeveel zijden moet je minstens tegelijkertijd aanpakken?
Benzinebrand. , Aluminiumbrand, Brand met butaan uit flessen. ,
51. Hoe moet een metaalbrand geblust worden?
De maximale hoeveelheid gas in de lucht waarbij een spontane ontploffing mogelijkis. , De maximale hoeveelheid gas in de lucht waarbij dit gas tot ontploffing gebracht kanworden. invite students , De maximale hoeveelheid zuurstof in de lucht nodig om een gas tot ontploffing tekunnen brengen.,
52. Welke van de bovenstaande pictogammens is de juiste voor metaalbranden
Ze zijn gelijk. , De temperatuur van het vlampunt is hoger. , De temperatuur van het vlampunt is. ,
53. Een gasconcentratie is explosief indien ze
9.1.png, , ,
54. Wat is de betekenis van de bovenste explosiegrens ?
brandklasse A, brandklasse B, brandklasse c,
55. Een voorbeeld van een klasse B brand is een
9.2.png, , ,
56. Een brand kan NIET geblust worden door
brandklasse B , brandklasse C, brandklasse D ,
57. Welk gas is lichter dan lucht?
9.3.png, , ,
58.
afbeelding 1, afbeelding 2, ,
59. De onderste explosiegrens is
foto9.5.png, , ,
60.
Voor een explosief mengsel. , Voor een explosief gevaarlijk gebied., Voor een explosieve stof. ,
61. De indeling van brandklassen berust op
foto 9.4.png, e-learning , ,
62. Bij minder dan 17%25 zuurstof in de lucht
afbeelding 1, afbeelding 2, ,
63. Een katalysator
er voldoende dampen uit vaste stoffen of vloeistoffen ontstaan zodat een uitwendigevlam een ontsteking kan veroorzaken, een gas ontploft, een vloeistof spontaan ontbrandt,
64. Welke elementen zijn nodig om vuur te maken?
een vaste stof blijft nagloeien, er voldoende dampen uit vaste stoffen of vloeistoffen ontstaan zodat een uitwendigevlam een ontsteking kan veroorzaken, een vloeistof spontaan ontbrandt,
65. De bluswerking van bluspoeder is
de mengverhouding en de katalysator, hout en staal, beton en metselwerk,
66. Wat zijn de zijden van de branddriehoek ?
onder de onderste explosiegrens (LEL) ligt, boven de bovenste explosiegrens (UEL) ligt, tussen de onderste en bovenste explosiegrens ligt,
67. Welke van de volgende beweringen is FOUT bij het blussen:
de plaats waar zich een explosie heeft voorgedaan, het gebied waar er niet genoeg zuurstof aanwezig is om een ontploffing te veroorzaken, het gebied tussen de onderste en bovenste explosiegrens,
68. Wat is de eerste actie bij het ontdekken van een brand?
de minimale concentratie van gas in de lucht nodig om dit gas tot ontploffing te kunnenbrengen, de maximale concentratie van gas in de lucht nodig om dit gas tot ontploffing te kunnenbrengen, de minimale concentratie van zuurstof in de lucht nodig om dit gas tot ontploffing tekunnen brengen,