Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Hoofdstuk 06 Procedures , instructies en signalering

1. Welke gegevens worden in de werkvergunning NIET opgenomen onder ´aanvraag van de werkzaamheden´
dat door de wet wordt opgelegd , dat aangeeft welke maatregelen moeten worden genomen om het werk te mogenuitvoeren, dat deel uitmaakt van de milieuvergunning ,
2. Een werkvergunning is een document
dat door de opdrachtgever wordt gebruikt om na te gaan of een bepaald werk werduitgevoerd , waarin de voorwaarden vastgelegd worden waaronder een bepaald werk mag wordenuitgevoerd, dat aanduidt dat een bepaald werk geen enkel risico inhoudt ,
3. In de werkvergunning staan ´maatregelen voorgeschreven door de verstrekkende afdeling´. Wat voor maatregelen zijn dat?
om in orde te zijn met de arbeidsinspectie , om verzekerd te zijn tegen arbeidsongevallen e-learning , om de risico´s bij risicovolle werken te beperken,
4. Het signaleren van een gevaar op de werkplek is verplicht. Welk middel moet hiertoe worden gebruikt?
werkzaamheden die risico´s inhouden , dagelijkse routine-werkzaamheden , werkzaamheden waarbij jongeren van minder dan 18 jaar betrokken zijn ,
5. De maatregelen vermeld op een werkvergunning
de gegevens van de arbeidsongevallenverzekeraar , het telefoonnummer van de inspectiediensten , de risico´s en de veiligheidsmaatregelen die genomen moeten worden ,
6.
de datum en duur van de werken , welk werk, met welke machines en waar het uitgevoerd wordt , de preventiemaatregelen die moeten genomen worden ,
7.
maatregelen om milieuvriendelijk te werken, maatregelen om schoon te werken , maatregelen om veilig te werken,
8. Voor wie zijn algemene veiligheidsregels bestemd ?
betreffen onder andere het gebruik van PBM´s , gelden als een advies voor de uitvoerder , worden opgelegd door de uitvoerder van het werk ,
9. Welke kenmerken heeft een verbodsbord?
hij de werkvergunning tijdig heeft aangevraagd , dat hij akkoord gaat met de maatregelen en deze zal uitvoeren , dat de risico´s voldoende uitgeschakeld of vermeden zijn,
10. Wat zijn de kleuren van een gebodsbord ?
moet de eigenaar van de installatie een werkvergunning afleveren , moet de werkvergunning afgeleverd worden voor het einde van de laswerkzaamheden , moet de uitvoerder zich op de hoogte stellen van de inhoud van de werkvergunning,
11.
een werkvergunning wordt overhandigd aan de eigenaar van de installatie, een werkvergunning wordt enkel overhandigd aan de persoon die het werkdaadwerkelijk uitvoert , de leidinggevende van de uitvoerders gaat na of alle uitvoerders de maatregelenbegrepen hebben en of alle beschermingsmiddelen aanwezig zijn ,
12. Welke vorm heeft een waarschuwingsbord?
milieuvergunning , graafvergunning , vergunning voor het werken met giftige stoffen,
13. Indien de werkzaamheden langer duren dan voorzien, dan
moet een nieuwe vergunning worden aangevraagd , mag de vergunning met een dag worden verlengd , mag de vergunning met één uur worden verlengd ,
14. Welk van deze pictogrammen betekent %27nooduitgang%27?
afsluiten van leiding naar een pomp die moet gedemonteerd worden, vaten ofchemische apparatuur , het verdelen van vloeistoffen over twee leidingen naar twee pompen , het regelen van de toevoer van een product naar de pomp ,
15.
voor afsluiten van leidingen naar een onderdeel van een chemische installatie bijnoodsituaties, bij brand of ontploffing , afsluiten leidingen tijdens onderbreking activiteit voor pauzes, lunchtijd, enz. , afsluiten van alle toevoerleidingen naar opslagtank waar herstellingen zullen wordenuitgevoerd class web page ,
16. Wat is een voorbeeld van een werkvergunning ?
borden met wettelijk vastgelegde pictogrammen (tekeningen) , borden met wettelijk vastgelegde teksten , borden met een vrij te kiezen tekst of tekening ,
17.
ze is opgesteld in de taal van de gebruikerze is uitgevoerd in een vorm, ze is uitgevoerd in een vorm, een kleur en met een symbool dat voor iedereenherkenbaar is , ze geeft een duidelijke beschrijving van het gevaar ,
18. Waarvoor dient een werkvergunning?
brandbestrijdingsmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen, verkeerstekens , reddingsmiddelen,evacuatiewegen, verkeerstekens , gebodsborden, verbodsborden, waarschuwingsborden ,
19. Welke gegevens dienen zeker op een werkvergunning te worden vermeld?
rechthoekig, heeft rode rand en rode diagonale streep , rond, heeft rode rand en diagonale rode streep, rond, rood met daarin wit symbool ,
20. Wat geeft dit bovenstaande bord aan?
rechthoek , driehoek , rond ,
21. Waarvan duidt dit bovenstaande bord de plaats aan?
groen , rood , geel ,
22. Wat betekent het bord hierboven?
wat niet mag, waar je moet voor oppassen , waar zich iets bevindt,
23.
Een waarschuwing. , Een gebod. , Een aanbeveling. ,
24. Welke uitspraak is juist?
Bij het afsluiten van de toevoerleiding naar een besloten ruimte., Bij de zuivering van de inwendige vervuiling van leidingen. , Bij het controleren van de inhoud van een tank aan het peilpunt. class website ,
25.
Enkel voor personeel en uitzendkrachten. , Enkel voor eigen personeel. online quizzes , Voor eigen werknemers, uitzendkrachten en andere personen in het bedrijf. ,
26.
Advies voor de uitvoerder van een risicovol werk. , De verplichtingen die opgelegd worden door de arbeidsinspectie. , De veiligheidsmaatregelen die de uitvoerder van het werk moet nemen ,
27. Werkvergunningen worden opgesteld voor het uitvoeren van
Vergunning voor het plaatsen van een afscherming. , Vergunning voor het uitvoeren van graafwerkzaamheden. , Vergunning voor het lozen van afvalwater. ,
28. Waarop wijzen de blauwe borden met witte pictogrammen ( tekeningen ) voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen ?
Gele achtergrond met zwarte tekening. , Rode achtergrond met witte tekening. , Blauwe achtergrond met witte tekening.,
29. Wat betekent dit bord (hier boven)?
De omgeving van de installatie is volledig afgesloten ( bv. met hekken ). , De voedingsschakelaar is vergrendeld in uitgeschakelde stand ( bv. hangslot ). , De verantwoordelijke van de afdeling is 24 uur op voorhand verwittigd. ,
30. In welke situaties worden steekflenzen gebruikt?
foto 1.png, , online activities ,
31. Wat geeft een verbodsbord aan?
een waarschuwingsbord, een verbodsbord, een gebodsbord,
32. Wat staat op een werkvergunning ?
foto 2.png, , ,
33. Welk van deze waarschuwingsborden (hier boven) betekent %27Opgepast: lage temperatuur%27?
een mogelijk gevaar, een evacuatieweg, brandbestrijdingsmateriaal,
34. Wat geldt voor goede signalering van een gevaar op de werkplek?
foto 3.png, , ,
35. Waarvoor dient een steekflens?
opgepast voor de handen, gebruik beide handen, gebruik veiligheidshandschoenen,
36.
foto 4.png, , ,
37. Welke van de volgende vergunningen is GEEN werkvergunning?
A, B, C,
38.
foto 5.png, , ,
39. Welke informatie moet zeker op een werkvergunning worden vermeld?
heftrucks verboden, opgepast voor transportvoertuigen, parkeerplaats voor heftrucks improve results ,
40. Wat duidt dit bord hierboven aan?
foto 6.png, , ,
41. Welke kleur heeft een bord dat veiligheidsvoorzieningen zoals een nooddouche aanduidt?
veiligheidsdouche, nooduitgang, eerste hulppost,
42. Wat is een absolute voorwaarde voor het veilig stellen van een elektrische installatie?
foto 7.png, , ,
43. Een werkvergunning is een document
toegang enkel via de ladder, brandladder distant learning , evacuatieweg,
44. Waarvan is dit bord (hier boven) een voorbeeld?
foto 8.png, , ,
45. Welke wettelijke signaleringsborden moeten gebruikt worden op de werkplek?
afbeelding 1, afbeelding 2, ,
46. Wat betekent dit bovenstaande bord?
niet aanraken.gif, , ,
47. Wat betekent het bord hierboven
verboden deze richting te nemen, geen handschoenen dragen, niet aanraken,
48. Door het ondertekenen van een werkvergunning geeft de uitvoerder aan dat
Naamloos.png, , ,
49. Wanneer laswerkzaamheden uitgevoerd worden in een besloten ruimte
Gevaar wegens transportvoertuigen. , Transportvoertuigen verboden. , Geen doorgang voor voetgangers. ,