Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Hoofdstuk 01 Wetgeving

1. Wat betekent de CE-markering aangebracht op een machine ?
AREI, Vlarem quiz , Codex ,
2. Aan welke groepen personen legt de welzijnswetgeving verplichtingen op?
De werkgever arresteren bij een ernstige overtreding van de welzijnswetgeving, Bevelen om binnen een bepaalde termijn maatregelen te nemen tegen risico’s., Bevelen een machine te vervangen door een nieuwer en beter model. ,
3. Wat is een taak die door de wetgeving aan de preventieadviseur toegewezen wordt?
De machine is gekeurd en werkt veilig. , De machine mag verkocht worden binnen Europa. , De machine is gebouwd door een Europese fabrikant. online quizzes ,
4. Wat is een bevoegdheid van de arbeidsinspectie?
In alle bedrijven met minstens één personeelslid. , In alle bedrijven die geen beroep doen op een externe preventiedienst. , In alle bedrijven met minstens 50 werknemers ,
5. Wie heeft het toezicht op de toepassing van de veiligheidswet in de Vlaamse bedrijven?
boete opleggen aan de werkgever , boete opleggen aan de werknemer , werk stilleggen bij gevaar,
6. Wat is een belangrijk uitgangspunt van de welzijnswetgeving?
de werkgever , de werknemer , beiden,
7. Wat is een externe dienst voor technische controle?
de controle op de naleving van de welzijnswetgeving, de controle op de naleving van wetgeving arbeidsongevallen en beroepsziekten, beiden ,
8. Wat zijn enkele domeinen waarop de welzijnswetgeving betrekking heeft?
inspectie Welzijn van het Vlaams gewest , inspectie op het welzijn op het werk van de Federale Overheidsdiens, beiden ,
9. Wat is de opdracht van de inspectiedienst ´toezicht op het welzijn op het werk´?
ergonomie, arbeidshygiëne, geweld op het werk, .., arbeidsveiligheid, verkeersveiligheid, psychosociale belasting,... dynamic quiz , arbeidsveiligheid, arbeidshygiëne, productveiligheid, …,
10. Wanneer mag de werknemer bij een dreigend, groot gevaar het werk onderbreken?
uitvoeren van de arbeidsgeneeskundige onderzoeken van de werknemers , uitvoeren van de ongevallen onderzoeken, uitvoeren van de periodieke keuringen van hijsgereedschap,
11. In welke onderneming is het verplicht dat een persoon binnen het bedrijf de taak van preventieadviseur vervult?
een onafhankelijke organisatie die de periodieke keuring uitvoert van arbeidsmiddelen, de inspectiedienst van de overheid die de naleving van de veiligheidswetgevingcontroleert , de externe dienst die de werkgever bijstaat bij de planning en uitwerking van hetpreventiebeleid ,
12. Welke regelgeving bevat uitvoeringsbesluiten van de welzijnswetgeving?
toezien op het dragen van de persoonlijke beschermingsmiddelen , preventiemaatregelen voorstellen, de hijswerktuigen periodiek keuren ,
13. Mag de werknemer bij dreigend en ernstig gevaar voor mensen het werk onderbreken?
toezien op de naleving van de wettelijke verplichtingen i.v.m. welzijn op het werk , een preventiebeleid uitwerken en doen naleven create online tests , werkgever en werknemer bijstaan bij het preventiebeleid,
14. Aan wie wordt de verplichting opgelegd arbeidsongevallen te registreren en te onderzoeken?
in elke onderneming met minimaal 1 werknemer, in elke onderneming met minimaal 20 werknemers assess performance , in elke onderneming met minimaal 50 werknemers ,
15. Wat is een taak van een Externe Dienst voor Technische Controle (EDTC)?
enkel indien hij vooraf de eerste hulp dienst onmiddellijk geïnformeert , enkel indien de verantwoordelijke de toelating geeft , enkel indien hij de verantwoordelijke onmiddellijk informeert,
16. Aan wie legt de welzijnswetgeving verplichtingen op ?
ja, enkel na toelating van de verantwoordelijke van de werkplaats , enkel als hij het gevaar eerst meldt aan de preventieadviseur ,
17. Wat is de algemene doelstelling van de welzijnswet?
de werkgever, de werknemer , beiden educational activities ,
18. In welke bedrijven moet een interne dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk opgericht worden ?
de werkgever , de werknemer , beiden,
19. Welke maatregel kan de inspectie nemen m.b.t. toezicht op het welzijn op het werk ?
AREI, VLAREM educational activities , ARAB learning ,
20. Wat is de opdracht en functie van de preventiedienst?
werkgever,werknemers en bezoekers , werkgevers, werknemers, uitzendkrachten en contractors, werkgever, werknemers, eigenaar van het gebouw en de grond waar dewerkzaamheden uitgevoerd worden ,
21. Wie is verplicht zich te onthouden van iedere daad van geweld of pesterijen?
de werknemers betrekken bij het plannen en uitvoeren van preventiemaatregelen, alle risico´s op de werkplaats vermijden , gevaarlijke werken enkel laten uitvoeren door daarvoor erkende ondernemingen ,
22. Hoe heet het wetboek waarin de uitvoeringsbesluiten van de welzijnswetgeving opgenomen zijn ?
bevordering van de veiligheid van producten en industriële activiteiten en het welzijnvan de werknemers tijdens de uitvoering van hun werk, bevordering van de veiligheid van industriële activiteiten en het welzijn van dewerknemers bij de uitvoering van hun werk , bevordering van het welzijn van de werknemers tijdens de uitvoering van hun werk,