Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Исхрана и видови на исхрана

1. Според начинот на исхрана животните се:
Автотрофни, Хетеротрофни, ,
2. Желките, зајаците, жирафите, овците според начинот на исхрана се:
месојадни, тревојадни, сештојадни,
3. Лавовите, волк, лисица спаѓаат во групата на:
тревојадни, сештојадни, месојадни,
4. Човекот, според начинот на исхрана спаѓа во:
тревојадни, месојадни, сештојадни,
5. Дробењето, ситнењето и мелењето на храната е составен дел од:
хемиска обработка, механичка обработка, ,
6. Хемиската обработка на храната вклучува:
мелелње, дробење, ензими, хормони
7. Внесувањето на храната во организмот се прави со помош на :
хранопровод, носна празнина, усна празнина, желудник
8. Крстопатот помеѓу дигестивен и респираторен систем е :
голтката, хранопроводот invite students , дишникот, желудникот
9. web tool Храната од усната празнина кон долните делови на дигестивниот систем се пренесува со:
голтка, хранопровод, желудник, црево
10. Повремено собирање и сместување на храната се врши во :
мускулест желудник, желудник, жлездест желудник, тенко црево
11. Складирањето и разградувањето на храната се врши во:
тенко црево, желудник, хранопровод, голтка
12. Завршниот, краен дел на дигестивниот систем е:
тенко црево, анален отвор, право црево, дебело црево