Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Log. izj., kraće zap. log. izj., log f-je i CPU, pristupi, svojs

1. subota %3e srijeda
TRUE, FALSE, ,
2. Postoje sljedeći ulazno-izlazni pristupi računala (više je točnih odgovora):
TRUE, FALSE, ,
3. Logičku izjavu možemo zamijeniti #.
TRUE, FALSE, ,
4. USB danas teži tome da zamijeni većinu drugih pristupa računalu.
prethodi, dolazi ispred, manje od, lijevo od,
5. Radni spremnik još se naziva i #
veće od, desno od, slijedi, dolazi iza,
6. Brzina rada procesora danas se izražava u: #
TRUE, FALSE, ,
7. Znak %3e ima značenje (više je točnih odgovora):
TRUE, FALSE, ,
8. Brzina rada procesora od 3 GHz označava da procesor može obraditi 3 #
TRUE, FALSE, ,
9. Znak %3c ima značenje (više je točnih odgovora):
TRUE, FALSE, web tool ,
10. USB predstavlja # način prijenosa podataka.
TRUE, FALSE, ,
11. Je li 8%3e9?
TRUE, FALSE, ,
12. Logički slop ILI (OR) na izlazu daje stanje 1 samo ako bilo koji ulaz ima stanje 1.
TRUE, FALSE, ,
13. Izjava %22Jasmina je zaljubljena u Josipa%22 naziva se objektivna izjava.
simbolom, sa simbolom, , computer assisted language learning ,
14. Nedostaci serijskog načina prijenosa podataka su:
varijablom, , ,
15. Koliko se operacija izvodi u sekundi ako je frekvencija 5 HZ? Izvodi se (upiši broj) # operacija u sekundi.
Central Progressing Unit, Central Processing Unit, Central Processing United,
16. 1 B iznosi # bitova.
%22srce računala%22, %22mozak računala%22, %22žile računala%22,
17. Koliko ulaza ima NE elektronički sklop? NE elektronički sklop ima # ulaza.
NE, I, A, ILI,
18. Riječ logika dolazi od riječi logos koja je: #
jedinice, nule, jedinice i nule,
19. p%3cž
dva, jedan, tri, četiri,
20. CPU dolazi od riječi: #.
TRUE, FALSE, ,
21. Koji elektronički sklopovi postoje (više je točnih odgovora):
TRUE, FALSE, ,
22. Istinitost logičke izjave prikazujemo binarnim br. 0.
TRUE, FALSE, ,
23. Lažnost logičke izjave prikazujemo binarnim br. 0.
univerzalni, slijedni, višeslojni, paralelni,
24. Nedostaci paralelnog načina prijenosa podataka su (više je točnih odgovora):
siguran, brz, spor, precizan,
25. Procesor se još naziva i : #.
nepouzdan, spor, slabo se koristi,
26. ROM je memorija koja se kod isključivanja računala #.
manje precizan od serijskog, sporiji od serijskog, manje siguran od serijskog,
27. Logički sklop I (AND) na izlazu daje 1 (istinu) samo ako su na ulazima prisutne #.
paralelni, serijski, kombinirani,
28. ponedjeljak %3c utorak
TRUE, FALSE, ,
29. Kada je simbol logička izjava, tada ju nazivamo logičkom #.
MHz i TB , MHz, MB i GB, GHz,
30. 1 TB (terabajt) iznosi # GB.
milijuna operacija u sekundi, milijardi operacija u sekundi, tisuće milijuna operacija u sekundi, bilijuna operacija u sekundi,
31. Komponente unutar procesora povezuju # sabirnice.
5, pet, interactive , ,
32. Logički slop I (AND) ima 2 ulaza i jedan izlaz.
ROM, HDD (Hard Disk Drive) mix questions , RAM, SSD (Solid State Drive),
33. # sabirnice povezuju procesor s ostalim dijelovima računala ili ostale dijelove računala međusobno.
1000, 1 000, tisuću, , ,
34. Prednosti serijskog načina prijenosa podataka su (više je točnih odgovora):
osam, 8, , ,
35. b%3ec
briše, ne briše, djelomično se briše,
36. Je li sljedeća logička izjava ispravno oblikovana: 25.12. u RH slavi se Božić.
registratori, memorijske lokacije, registri, karnistri,
37. Izjava %22Najljepši dio dana je poslijepodne od 17-18h%22 je subjektivna izjava.
unutarnje, , ,
38. Mikrofon nije ulazna jedinica.
vanjske, , ,