Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


MATEMATIK EKSTERN 1

1. Numri shtatqind e shtatedhjet e shtatmij e shtateqind e shtatedhjet
707 077, 777 707, 777 770, 707 777
2. Numri treqind e pesedhjet e pesemije e pesqind e pese shenohet si:
355 505, 300 505, 305 505, 350 505
3. Numri 250 032 lexohet si:
dyqinde pesedhjet mije e dyzet e dy, dyqind e pesedhjete mije e tridhjete e dy, pesedhjet mije e dyqind e dyzet e dy, dyqind e pesedhjetmije e tridhjet e dy
4. distance learning Numri 307 808 lexohet si:
treqind e shtate mije e teteqind e tete , treqind e shtatemije e teteqind e tete, treqind e shtatemije e teteqind , treqind e shtate mije e teteqind
5. Numri 606 606 lexohet si:
gjashteqind e gjashte mije e gjashteqind , gjashteqind e gjashtemije e gjashteqinde gjashte, gjashteqind e gjashtemije e gjashteqind e gjashtedhjet , gjashteqind e gjashte mije e gjashteqind e gjashte
6. Vlera pozicionale e shifres 2 ne numrin 523 034 eshte:
qindeshe mijeshe , dhjeteshe mijeshe , mijeshe , qindeshe
7. Vlera pozicionale e shifres 5 ne numrin 205 423 eshte:
qindeshe mijeshe , dhjeteshe mijeshe , njeshe mijeshe , qindeshe
8. Vlera pozicionale e shifres 8 ne numrin 873 456 eshte:
mijeshe , qindeshe mijeshe , qindeshe , dhjeteshe mijeshe
9. Shuma e numrave 53 254 dhe 21 204 eshte numri:
74 458, 74 548 interactive learning , 74 485, 74 845
10. Shuma e numrave 23 753 dhe 43 338 eshte numri:
67 910, 67 190, 67 091, 67 191
11. Shuma e numrave 45 647 dhe 38 524 eshte numri:
84 117, 84 171, 84 107, 84 711
12. Ndryshimi i numrave 87 564 dhe 32 232 eshte numri:
55 332, 55 236, 55 233, 55 323
13. Ndryshimi i numrave 64 354 dhe 31 527 eshte numri:
32 727, 32 278, 32 807, 32 827
14. paseardhes i numrit 809 359 eshte numri:
809 036, 808 036 activity , 808 035, 809 360
15. Paraardhes i numrit 325 450 eshte numri
324 944 , 324 494, 325 449, 342 494
16. Klasene njesheve e perbejne klasa vijuese
dhjetemijeshe,mijeshe,qindmijeshe , njeshe,qindeshe,dhjetemijeshe , njeshe,dhjeteshe dhe qindeshe , qindeshe,mijeshe,dhjetemijeshe
17. Nese shifra romake X e shenon para shifres romake I fitohet numri:
XI, XII, IX, XII
18. Nese shifra romake VI i shenon pas shifres romake X ateher numrii fituar eshte
XVII, XVI crossword maker , XVIII, XIV
19. Nese shifrat romake IX shenohenpas shifres romake X fitohet numri:
XXI, XIV, XIX, XVIII
20. Cila shifer ne numrin 347 356 eshte ne rend te njejte me shifren 7 ne numrin 279 456?
7, 5, 3, 4
21. Vlera e shifres 5 ne numrin 253 460 eshte
50 000, 50 505, 50 555, 50 055
22. Ne numrin 6 546 378 ne poziten e dhjeteshe mijeshe eshte:
3, 6, 5, 4
23. school Ne vargun 45 810,46 810,47 81,.....secili numer vijues eshte me i madh se paraardhesi per:
100 000 , 1000, 10 000, 100
24. Ne vargun 589 998,589 999,590 000,...........selici numer vijues eshte me i madh se paraardhesi per:
1000, 100 online quizzes , 10, 1
25. Numri 42 689,35 489,42 690 dhe 35 892 te rradhitur sipas madhesis duke filluar nga me i vogli jane:
42 689,35 892,42 690,35 489, 35 489,35 892,42 689,42 690, 35 489,42 689,35 892,42 690, 42,690,35 489,42 689,35 892
26. Numrat 392 458,452 369,398 458 dhe 198 396 te rradhitur sipas madhesis duke filluar nga me i vogli jane:
452 369,398 458,392 458,198 396, 198 396,392 458,398 458,452 369, 398 458,392 458,198 396,452 369, 398 458,452 396,198 396,392 458
27. Ne vargun 52 625,52 575,52 525,52 475 secili numer eshte me i vogel se paraardhesi per:
30, 40, 60, 50
28. Shifra 5 ne numrin 253 187 eshte shenuar ne rend te njejt si dhe shifra 3 ne numrin:
233 781, 233 718, 233 187, 233 708
29. Numri me i madhe per 10 000 nga numri 47 253 eshte numri:
46 253, 48 253, 47 253, 48 352