Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


KEEVITUSTÖÖD

KEEVITUSTÖÖD * Lahenda 21 küsimusest koosnev enesekontrollitest! * Märgista õiged vastused. * Tee testi tulemustest järeldused! * Vajadusel õpi veel ning soorita test uuesti.

1. Atsetüleeniga rikastatud leeki nimetatakse:
sulakeevitus, liimkeevitus, survekeevitus, lintkeevitus,
2. Hapnikuga rikastatud leeki nimetatakse
C, D, B, A,
3. Elektroodkeevituse inglisekeelne lühend on:
fermid, kraanateed, konteinerid, talad,
4. Gaasileegi süütamisel avatakse kõigepealt:
TIG, MIG, MMA, MAG,
5. Gaaskeevituse tunnusnumber eurostandardi järgi on:
TIG, MIG, MMA, MAG,
6. Terase kõvaduse ja tugevuse suurendamiseks lisatakse terasesse:
141, 111, 311, 135,
7. Ehituskonstruktsioonide valmistamisel kasutatakse keskmist kvaliteeditaset:
141, 111, 311, 135,
8. Ehituslikud konstruktsioonid on:
0,02%25, 0,45%25, 0,12%25, 0,21%25,
9. MAG keevituse tunnusnumber eurostandardi järgi on:
Si, Mn, Ti, Ag,
10. Normaalleegiga keevitatakse
3-4 mm, 5-6 mm, 7-8 mm,
11. Legeerimata terased on hästi keevitatavad kui süsiniku sisaldus neid on alla:
alla 4 mm, üle 4 mm, üle 10 mm,
12. Keevitamist kasutakse:
standard EVS EN 22553:2000, standard EVS EN ISO 5817:2000, keevitaja,
13. *V* pilu kasutatakse põkkliidete puhul, kui materjali paksus on:
PC, PF, PG, PA,
14. Keevisõmbluste kvaliteedinõuded määrab:
PE, PF, PA, PC,
15. Eurotähistus nn laesendile on:
PB, PF, PD, PG,
16. Eurotähistus nn põrandaasendile on:
1500 °C, 1800 °C, 2800 °C, 3200 °C,
17. Eurotähistus alt üles keevitusasendile on:
põletil olev hapnikukraan, seejärel põletil olev atsetüleenikraan, põletil olev atsetüleenikraan, seejärel põletil olev hapnikukraan, avatakse mõlemad kraanid koos printable ,
18. *I* pilu kasutatakse põkkliidete puhul materjali paksuseni kuni:
normaalleegiks, taandavaks leegiks, oksüdeerivaks leegiks,
19. Hapniku-atsetüleeni põlevsegu annab temperatuuriks kuni:
normaalleegiks, taandavaks leegiks , osküdeerivaks leegiks,
20. Keevitus sulamatu elektroodiga intergaasi keskkonnas on:
terast, alumiiniumi, messingit,