Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Final review (0504)

1. 包
bao1, jiao3, dao1, cha2
2. 书包
shu1 bao1, qian1 bi3, xue2 xiao4, xiang4 pi2
3. 学生
da4 xue2, xiao3 xue2, xue2 xiao4, xue2 sheng1
4. 学校
zhong1 xue2, xiao3 xue2, zhong1 wen2, xue2 xiao4
5. 小学
xiao3 xue2, zhon1 xue2, xue2 sheng1, da4 xue2
6. 中学
zhong1 xue2, zhong1 wen2, ying1 wen2, xi3 huan1
7. 大学
da4 long2, da4 wei4, ke3 le4, da4 xue2
8. 包子
bao1 zi, cha1 zi, jiao3 zi, kuai4 zi
9. 朋友
xi3 huan1, peng2 you3, kuai4 le4, sheng1 ri4
10. 索菲
xiao3 hong2, da4 wei4, suo3 fei1, li4 li
11. 大卫
suo3 fei1 improve results , li4 li, da4 long2, da4 wei4
12. online activities 索菲的书包
suo3 fei1 de1 jiao3 zi, da4 long2 de shu1 bao1, suo3 fei1 de bao1 zi, suo3 fei1 de shu1 bao1
13. 大卫和索菲一起玩
da4 wei4 he2 xiao3 hong2 yi4 qi3 wan2, da4 wei4 he2 da4 long2 yi4 qi3 wan2, da4 wei4 he2 suo3 fei1 yi4 qi3 wan2, da4 wei4 bu4 he2 suo3 fei1 yi4 qi3 wan2
14. educational activities 我们都在家玩
wo3 men dou1 zai4 jia1 wan2, wo3 men dou1 zai4 gong1 yuan2 wan2, wo3 men dou1 zai4 xue2 xiao4 wan2., ni3 men dou1 zai4 jia1 wan2.
15. 大卫不喜欢吃包子
da4 wei4 bu4 xi3 huan1 chi1 bao1 zi, da4 wei4 bu4 xi3 huan1 chi2 jiao3 zi, da4 wei4 bu4 xi3 huan1 chi3 chao3 fan4, da4 wei4 bu xi3 huan1 chi4 chun1 juan3
16. 索菲不喜欢喝可乐
suo3 fei1 bu4 xi3 huan4 he1 shui3, suo3 fei1 bu4 xi3 huan3 he1 niu2 nai3, suo3 fei1 bu4 xi3 huan2 he1 cha2, suo3 fei1 bu4 xi3 huan1 he1 ke3 le4
17. Which sentence is correct for %22We are good friends%22
我们是好朋有, 我们师好朋友, 我们是好朋友, 我门是好朋友
18. Translate %22Sophie doesn%27t like to drink cola%22
索飞不喜欢喝可乐, 索菲不喜环喝可乐, 索菲不喜欢喝可乐, 索菲不喜欢喝可了
19. Translate %22She is a middle school student%22
他是中学生, 她是中学生, 她是小学生, 她是大学生
20. 铅笔
qian1 bi3, xiang4 pi2, shu1 bao1, xue2 xiao4
21. 他是谁?
Who are you?, Who is he?, Who is she?, Who are they?
22. 她是谁?
Who are you?, Who is she?, Who is he?, Who are they?
23. Who is your teacher?
你的厨师是谁?, 你的老师是谁?, 你的医生是谁?, 你的律师是谁?
24. 这是什么?
zhe4 shi4 shei, zhe4 shi4 shu1 bao1, zhe4 shi4 shen2 me, zhe4 shi4 fei1 pan2
25. Who do you like to eat meals with?
你喜欢在家吃饭吗?, 你喜欢在公园吃饭吗?, 你喜欢和谁一起吃饭?, 你喜欢和他一起吃饭吗?
26. I like to eat meals with friends.
wo3 xi3 huan1 zai4 jia1 chi1 fan4., wo3 xi3 huan1 he2 peng2 you3 yi4 qi3 chi1 fan4., wo3 xi3 huan1 zai4 gong1 yuan2 chi1 fan4., wo3 xi3 huan1 he2 ni3 yi4 qi3 chi1 fan4.
27. xiang4 pi2
铅笔, 书包, 橡皮, 米饭
28. save time shen2 me
什么, 蛇么, 什吗, 蛇吗
29. 谁
who, what, which, that