Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


QTALK 6.1 tones/characters/pinyin

1. 小红
xiao3 long2, xiao3 hong2, suo3 fei1, da4 wei4
2. 奶奶
nai3 nai, ye2 ye, ba4 ba, ma1 ma
3. 爷爷
jie3 jie, di4 di, mei4 mei, ye2 ye
4. 爸爸
ba4 ba, ma1 ma, ge1 ge, mei4 mei
5. distance learning 弟弟
mei4 mei, ge1 ge, ye2 ye, di4 di
6. 妹妹
ge1 ge, jie4 jie, mei4 mei, ma1 ma
7. 姐姐
jie3 jie, di4 di, ma1 ma, mei4 mei
8. 妈妈
ge1 ge, jie3 jie, ma1 ma, ba4 ba
9. 哥哥
jie3 jie, ge1 ge, ye2 ye, di4 di
10. 电脑
dian4 nao3, hua1 ban3, dian1 nao3, hua2 ban3
11. crossword maker 自行车
zi1 xing2 che1, zi4 xing3 che2, zi1 xing1 ch2, zi4 xing2 che1
12. 滑板
hua1 ban4, hua2 ban4, hua1 ban3, hua2 ban3
13. short answer questions 球
qiu1, qiu2, qiu3, qiu4
14. 飞盘
fei1 pan2, fei1 pan3, fei1 pan1, fei1 pan4
15. zi4 xing2 che1
bike, frisbee, skateboard, ball
16. hua2 ban3
ball, skateboard, bike, computer
17. fei1 pan2
ball, skateboard, frisbee, computer
18. dian4 nao3
computer, ball, frisbee, skateboard
19. 电脑
fei1 pan2, zi4 xing2 che1, hua2 ban3, dian4 nao3