Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Praktikumi kinnistamine

Kasutades praktikumifaili leia iga ülesande vastus. valida saate kas doomino, paaride valiku või sobitamise vahel. Paaride valikul peate klikkima õigetele paaridele, et need kaoks. Doomino variandis tuleb õiged klotsid kokku viia. Sobitamises tuleb liigutada paare nii, et õiged oleks kohakutti. Kuna kirjutada sai vähe, siis mitmed tekstis jäid napiks. Püüdke aru saada. NB! KOMADE ASEMEL KASUTAGE PUNKTI JA KÕIK KOMAGA ARVUD ON KAKS KOHTA PEALE KOMA!

1. Vastajate arv, kes on õppinud ja õpetavad linnakoolis
, ,
2. Võrreldes hinnaguid tabelarvutusoskusele ja koostamise metoodilistele oskustele saame p väärtuseks
, ,
3. naiste arvutialaste koolituste arvu standardhälve
FALSE, ,
4. Inimeste arv, kes tunnevad end arvuti taga täiesti kindlalt
, ,
5. Seos tööstaaži ja hinnangu vahel õpilastega arvutikasutamise kindlustundele
, ,
6. meeste tekstitöötlusoskuste mediaanhinnang
, ,
7. Võrreldes hinnanguid tekstitöötlus- ja tabelarvutusoskustele on oluline seos.
1.88, activity , ,
8. Meeste ja naiste teksti-töötlusele antud hinnangute vahel on oluline erinevus
5, , ,
9. Meeste poolt läbitud internetikoolituste aritmeetiline keskmine
, ,
10. Maakoolis õppinud vastajate protsent (täisarv)
, ,
11. Võrreldes meeste ja naiste hinnanguid veebi-lehtede koostamise oskustele saame p väärtuseks
, ,
12. Seos hinnangute üldine arvutikasutusoskus ja üldine kindlustunne arvutiga töötades vahel
, ,
13. Naiste hinnangu koduarvuti kasutamisvõimalustele mood
FALSE, ,