Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Matematika3

1. Dy rrafshe mund të priten nëse:
njëri rrafsh është vertikal, e tjetri është i pjerrtë. , rrafshet janë horizontale, rrafshet janë paralele., janë normale
2. Sipërfaqja e derës paraqet pjesë të rrafshët dhe pozita e saj është:
vertikale., horizontale., pjerrët., e lakuar.
3. Shifra 6 në numrin 156 487 është shkruar në klasë të njëjtë si dhe shifra 8 në numrin:
481 397., 418 397., 419 837., 419 387.
4. Cili numër do të fitohet nëse numri 300 000 zbritet ndryshimi i numrave 378 142 dhe 249 361?
171 219. ., 428 781, 428 781, 327 503.
5. Çdo numër vijues nga vargu i numrave: 50 905, 50 805, 50 705, . . . është më i vogël se paraardhësi për:
1., 1 000., 10, 100
6. Vlera pozicionale e shifres 8 në numrin 873 456 është:
Qind mijëshe;, Dhjetë mijëshe;, Një mijëshe;, Qindëshe.
7. Numër më i madh për 10 000 nga numri 56 780 është numri:
56 880., 57 780., 66 670., 66 780.
8. Numri 520 358 lеxohet si:
Pesqin e njëzet mij treqind e pesdhjetë e tetë., Pesëqinde njëzet mij treqind pesdhjet e tetë. ., Pesqind e njëzet mijë e treqind e pesëdhjetë e tetë., Pesqin nizet mij treqind e pesdhjet e tetë.
9. Nëse rrafshi Σ1 përputhet me rrafshin Σ2 dhe me rrafshin Σ3, atëherë rrafshet Σ2 dhe Σ3:
priten english , përputhen., janë normale., janë paralele
10. Numri shtatqind e shtatëdhjetë e shtatëmij e shtatqind e shtatëdhjetë shënohet si:
777 770., 707 770., 777 707., 777 077.
11. Nëse a-b=36 780 atëherë vlera e shprehjes a-b-1 000 është :
35 780. , 37 780., 47 780, . 36 680
12. Cili nga trupat e poshtëshënuar nuk ka the dhe kulme?
Katrori. , Kubi., Тopi. , Konusi
13. Nëse rrafshi Σ1 është paralel me rrafshin Σ2 dhe me rrafshin Σ3, atëherë rrafshet Σ1 dhe Σ2 :
janë normale., përputhen., prehen, janë paralele.
14. Nëse një drejtëz dhe një rrafsh nuk kanë pike të përbashkët, atëherë thuhet se:
Drejtëza është paralele me rrafshin., drejtëza shtrihet në rrafsh., drejtëza e depërton rrafshin, drejtëza dhe rrafshi përputhen.
15. Në një supermarket diten e pare janë shitur 54 782 kg sheqer, e diten e dytë 37 491 kg më pak se diten e parë. Sa kg sheqer janë shitur në dy ditet së bashku?
.71 989., 72 073, 92 173., 92 273
16. Nëse a%2bb = 476 000 atëherë vlera e shprehjes a%2b(b-6 000) është
464 000, 72 073, 482 000., 470 000.
17. Cila shifër në numrin 246 765 është në grup të njëjtë me shifrën 4 në numrin 154 987?
7, 6, 4, 5
18. Nëse shifrën romake V e shënojmë përpara shifrës romake I atëherë numri i shënuar është :
7 learning , 6, 4, 5
19. Shuma e numrave 13 452 dhe 24 025 është numri:
10 573, 37 477, 37 577, 27 487
20. Lapsi i lënë në tavolinë paraqet:
drejtëz në rrafshin horizontal, gjysmëdrejtëz në rrafshin horizontal., Segment në rrafshin horizontal. , e tëra që u përmend.
21. Numri pesqind e pesmij e pesdhjet e pesë shënohet si:
505 055. test , 550 055., 505 505., 505 550.
22. Nëse a-b=486 000 аtëherë vlera e shprehjes a-6 000-b është e barabartë me:
486 000., 480 000., 492 000., 476 000.
23. Кlasa e njësheve e perbejne klasat vijuese:
QNJ, DHNJ, NJM., QM, DHNJ, NJM printable , Q, DH, NJ., QNJ, DHNJ, NJNJ.
24. Shuma e tre numrave është 85 367. Mbledhësi i parë është 22 103, ndërsa shuma e dytë është për 10 000 më i madh se shuma e parë. Mbledhësi i tretë është:
31 161., 22 103., 85 367., 10 000.
25. Ndryshimi i numrave 64 354 dhe 31 527 është numri:
95 881., 32 827., 32 737, 32 233
26. Vlera pozicionale e shifres 2 në numrin 523 034 është
Njëshe, Qind mijëshe, Dhjetë mijëshe, Dhjetëshe
27. Shifra 2 te numri 735 261 është shënuar në të njëjtën klasë si edhe shifra 4 te numri:
325 140, 341 205, 324 510, 325 410
28. Vlera pozicionale e shifres 8 në numrin 648 325 është:
qindëshe, Njësi mijëshe., dhjetëshe mijëshe., mijëshe.
29. Cili numër është më i afërt i numrave 37 674 dhe 41 019?
49 000., 59 000., 79 000., 69 000.