Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Matematikë2

1. activity Shuma e tre numrave është 589 652. Mbledhësi i pare është 254 351, e i treti është për 14 369 më i vogël se i pari. Mbledhësi i dytë është:
569 388., 94 319, 95 319., 575 189
2. Këndi ka :
teh. class website , brinjë., mur., kulme.
3. Njehso ndryshimin e numrit më të madh dhe më të vogël gjashtshifrorë të shënuar me ndihmën e shifrave 2, 3, 5, 7, 9 dhe 0 .
676 953., 739 530., 671 823., 789 448
4. Vlera e shifrës 5 në numrin 253 460 është:
500 000, 500, 50 000., 5000
5. Gjatë pjestimit të cilave numra të më poshtëm fitohet mbetja 20?
24 788 dhe 11, 24 788 dhe 10., 24 788 dhe 24., 24 788 dhe 8.
6. Numri 1 000 000 lexohet:
një milijon. , milijon., milion., një milion.
7. Sipërfaqet e rrafshta të cilindrit paraqesin:
drejtkëndësh., rrathë., katrorë., vija rrethore.
8. prepare quiz Numri 248 425 i zmadhuar për herësin e numrave 7 168 dhe 128 shënohet me shprehjen numerike:
248 425∙7 168:128 ., 248 425-7 168:128., ( 248 425%2b7168 ):128., 248 425%2b7 168:128.
9. Kopshti i pemëtarisë në formë të drejtkëndëshit ka perimetër 1000 m. Gjatësia e tij është 300 m. Sa arrin gjerësia e arës.?
700m, 400m, 200m, 600m
10. Herësi i numrave 746 dhe 13 ka mbetje:
57, 5, 38, 3
11. Diametri i vijes rrethore me rreze 16 cm është:
8cm, 32cm, 64cm, 4cm
12. Figurat e përputhshme kanë:
brinjë të njëemruara., syprina të ndryshme., Syprina të njejta., рerimtre të ndryshme.
13. Sa është brinja e katrorit nëse syprina e tij është 64cm2 ?
8cm, 16cm, 14cm, 32cm
14. Numri 84 319 i zvogëluar për prodhimin e numrave 48 dhe 12 shkruhet me shprehjen numerike:
84 319 - 48 : 12., 84 319 - (48 : 12)., 84 319 - (48 • 12)., 84 319 - 48 • 12.
15. generate answer keys Nëse shifrat romake IX shënohen pas shifra romake X fitohet numri:
16, 9, 19, 15
16. Shuma e numrave 13 452 dhe 24 025 është numri:
27 487, 37 477, 37 577, 10 573
17. Në numrin б 546 378 në poziten dhjetëmijshe është shifra:
7, 4, 3, 6
18. Vlera e shifrës 4 në numrin 430 589 është:
4000, 40 000, 400 000., 400
19. Drejtkëndëshi me brinjë 3 dm 8 cm dhe 2 dm 5cm kа syprinë:
950 cm2., 380cm2, 240cm2., 780cm2
20. Paraardhës i numrit 890 000 është numri:
889 999., 890 001, 889 989, 880 999
21. Drejtëza shtrihet në rrafsh nëse:
asnjë pike e drejtëzës nuk shtrihet në rrafsh., pika А shtrihet në drejtëzën dhe në rrafshin., një pike e rrafshit shtrihet në rrafsh., dy pika të drejtëzës shtrihen në rrafsh.
22. Rrezja e vijes rrethore me diameter 64cm është:
24cm, 8cm, 32cm, 16cm
23. Me formulen L=a%2bb%2bc njehsohet perimetri i:
Trekëndëshit brinjëndryshëm., trekëndëshit barakrahas., trekëndëshit barabrinjës., katrorit.
24. Sa elemente ka bashkësia elementet e së cilës janë shkronjat MATEMATIKA:
10 elemente., 6 elemente., 7 elemente., 8 elemente.
25. Herësy I numrave 45 370 dhe 10 është:
453 700, 4538, 4537, 453
26. test Shifra 2 te numri 735 261 është shënuar në të njëjtën klasë si edhe shifra 4 te numri:
325 410 web 2.0 , 324 510, 341 205, 325 140
27. Nëse a - b = 387 000 аtëherë vlera e shprehjes a - (b %2b 7000) është:
394 000., 317 000., 380 000., 457 000.
28. Кlasa e njësheve e perbejne klasat vijuese:
Q, DH, NJ., QNJ, DHNJ, NJNJ, QNJ, DHNJ, NJNJ., QNJ, DHNJ, NJM.
29. Shuma e tre numrave është 85 367. Mbledhësi i parë është 22 103, ndërsa shuma e dytë është për 10 000 më i madh se shuma e parë. Mbledhësi i tretë është:
85 367., 22 103., 31 161., 10 000.