Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Matematikë

1. Nëse ndryshimi i numrave 541 782 dhe 258 762 rritet për ndonjë numër do të fitohet numri 300 000.Cili është ai numër?
16 980, 26 980, 500 544, 683 020
2. Paraardhës i numrit 100 000 është numri:
99 999, 99 100, 9 999, 91 000
3. Në barazimin 48 000 - X = 15 000 vlera e zbritësit është:
48 000, 15 000, 33 000, 34 000
4. Vlera pozicionale e shifres 5 në numrin 205 423 është:
Njëmijëshe, Qind mijëshe, Dhjetë mijëshe, Njëshe
5. Vlera e shifrës 5 në numrin 253 460 është:
50 000 activity , 500 000, 5 000, 500
6. Prerja e bashkësive A=m,o,l,i,v dhe B=l, о,v ka:
3 еlemente, 8 еlemente, 5 еlemente, 4 еlemente
7. distance learning Nëse shifrat romake IV shënohen pas shifrës romake X fitohet numri:
19, 14, 6, 16
8. Nëse shifrat romake VI i shenon pas shifrers romake X atëherë numri i fituar është:
16, 6, 14, 15
9. Ndryshimi i numrave 87 564 dhe 32 232 është numri:
55 332, 65 642, 55 322, 55 232
10. Shuma e tre numrave është 85 367. Mbledhësi i parë është 22 103, ndërsa shuma e dytë është për 10 000 më i madh se shuma e parë. Mbledhësi i tretë është:
31 161, 85 367, 22 103, 10 000.
11. Vlera e shifrës 4 në numrin 430 589 është:
400 000, 4 000, 40 000, 400
12. Bileta e autobusit për të rritur kushton 400 denarë, ndërsa për fëmijë dy herë më lirë. Sa denarë duhet të paguajë babai që të udhëtojë me dy fëmijët e tij?
600 denarë, 440 denarë, 1 200 denarë, 800 denarë
13. Në vargun 568 320, 578 320, 588 320, ... secili numër vijues është më i madh nga paraardhësi për:
1 000, 100, 10 000, 100 000
14. Në numrin б 546 378 në poziten dhjetëmijshe është shifra:
7, 6, 4, 3
15. Numri 606 606 lеxohet:
Gjashtëqind e gjashtë mijë e gjashtëqind e gjashtë, Gjashtëqind e gjashtëdhjetë mijë e gjashtë qind e gjashtëdhjetë, Gjashtëqind e gjashtë mijë gjashtë qind e gjashtë, Gjashtëqind e gjashtë mijë gjashtëdhjetë e gjashtë
16. Ndryshimi i numrave 64 354 dhe 31 527 është numri:
95 881, 32 233, 32 827, 32 737
17. Bashkësia elementet e së cilës janë shkronjat e fjalës UNIKOMBI ka :
7 elemente, 8 elemente, 6 elemente, 10 elemente
18. Numri 250 032 lexohet si:
Dyqind e pesëdhjetë mij e treqind e dy, Dyqind e pesë mij e tredhjetë e dy, Dyqind e pesëdhjetë mij e tridhjetë e dy, Dyqind e pesëdhjetë mijë treqin e dy
19. Në një supermarket diten e pare janë shitur 54 782 kg sheqer, e diten e dytë 37 491 kg më pak se diten e parë. Sa kg sheqer janë shitur në dy ditet së bashku?
72 073, 71 989, 92 273, 92 173
20. Pasardhës i numrit 709 499 është numri:
709 500, 709 599, 709 498, 709 400
21. Për cilatdo numra a dhe b vlenë a%2bb=b%2ba .Kjo veti quhet:
vetia komutative e mbledhjes., vetia associative e shumzimit, vetia distributive e shumzimit, vetia komutative e shumzimit
22. Vlera e shprehjes numerike 316%2b216-416 është:
116, 316 create online activities , 916, 148
23. Për 1 000 më i madh se numri 32 450 është numri:
42 450, 33 550, 33 450, 33 460
24. distant learning Në vargun 589 998, 589 999, 590 000, ... secili numer vijues është më I madh se paraardhësi për :
1, 100, 10, 1 000
25. Cila shifër në numrin 458 320 është në klasë të njejtë me shifren 5 në numrin 345 628?
5, 4, 8, 3
26. Shifra 6 në numrin 156 487 është shkruar në klasë të njëjtë si dhe shifra 8 në numrin:
418 397, 419 837, 481 397, 419 387
27. Кlasa e njësheve e perbejne klasat vijuese:
QNJ, DHNJ, NJM., Q, DH, NJ. distance learning , QNJ, DHNJ, NJNJ., QM, DHNJ, NJM.
28. Cili numër do të fitohet nëse nga numri 750 000 zbritet shuma e numrave 258 169 dhe 367 369?
124 462, 124 562, 125 362, 125 462
29. Përcaktimi i mbledhësit të panjohur bëhet me zbatimin e operacionit:
shumëzimit, pjesëtimit create online activities , mbledhjes, zbritjes