Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Επανάληψη_ενοτήτων_2

Απαντήσετε τις παρακάτω έννοιες. Σε κάποιες ερώτησεις μπορεί να αντιστοιχούν περισσότερες από μια σωστές απαντήσεις. Ο συνολικός διαθέσιμος χρόνος σας είναι 120 λεπτά. Καλή επιτυχία!

1. Η διαδικασία του σχεδιασμού, είτε αφορά σε μια διδακτική ενότητα είτε σε ένα ολόκληρο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αποτελείται από κάποια βασικά βήματα τα οποία συνδέονται στενά μεταξύ τους και το ένα επηρεάζει το άλλο. Τοποθετήστε σε σχέση με την χρόνικη τους εξέλιξη τα βήματα που χρειάζεται να πραγματοποιηθούν από τον εκπαιδευτή ενήλικων σε σχέση με την γνώση των παρακάτω εννοιών:
TRUE, FALSE, ,
2. Ανάγκες σε επίπεδο γνώσεων είναι το τι χρειάζονται να μάθουν.Ανάγκες σε επίπεδο ικανοτήτων/ δεξιοτήτων είναι το τι χρειάζονται να μάθουν να κάνουν.Ανάγκες σε επίπεδο στάσεων, δηλαδή αξιών, πεποιθήσεων και αναλόγων συμπεριφορών, είναι το τι από αυτές χρειάζεται να μετασχηματίσουν ώστε να γίνουν περισσότερο λειτουργικοί.
Πολιτικές εξελίξεις, Κανένα απο τα παραπάνω, Πολιτισμικά χαρακτηριστικά, Δημογραφικές εξελίξεις,
3. Κριτικά ερωτήματα,Έργα ζωγραφικής,Ανάλυση έργου τέχνης,Συνολικός αναστοχασμός
TRUE, FALSE, ,
4. Για το πρόγραμμα «Οργάνωση Εργασίας» που απευθύνεται σε αυτοαπασχολούμενους ιδιοκτήτες μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, που θέλουν να αναπτύξουν τις ικανότητές τους σε θέματα οργάνωσης της επιχείρησής τους, οι στόχοι που έχουν σχεδιαστεί στο επίπεδο των γνώσεων είναι οι ακόλουθοι: • Να χειρίζονται και να καταπολεμούν τους διάφορους «χρονοκλέπτες». • Να θέτουν σωστές προτεραιότητες στην εργασία τους. • Να καταρτίζουν προσωπικά σχέδια δράσης για την καλύτερη οργάνωση.
Διαμόρφωση (Forming), Ρύθμιση (Norming), Δράση (Performing), Ολοκλήρωση (Adjourning),
5. Πλεονεκτήματα τις εργασίας σε ομάδες ειναι:
Σύγκρουση (Storming), Διαμόρφωση (Forming), Ολοκλήρωση (Adjourning), Δράση (Performing),
6. Το βασικό εμπόδιο στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των εκπαιδευομένων ωφείλεται στο οτι οι ενήλικοι έχουν μάθει να σκέφτονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο και έχουν διαφορετικές πεποιθήσεις στις οποίες έχουν επενδύσει συναισθηματικά και οι οποίες τους εμποδίζουν να μπουν σε μία διαδικασία κριτικής προσέγγισης η οποία μπορεί να τους οδηγήσει σε αναθεώρηση απόψεων και αλλαγή στάσεων.
χαρακτηριστικά, , ,
7. Ερωτήματα αξιολόγησης για τον άξονα: «Εκπαιδευτικές Τεχνικές» ειναι τα εξης: α) Συνέβαλαν στην ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στο πλαίσιο υλοποίησης της μαθησιακής διαδικασίας; β) Ήταν λειτουργικές σε σχέση με τους στόχους της διδακτικής ενότητας; γ) Ήταν λειτουργικές σε σχέση με τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων;
TRUE, FALSE, ,
8. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι βοηθούν τον εκπαιδευτή:
TRUE, FALSE, ,
9. Διάλογος είναι η μορφή εκείνη της επικοινωνίας, που πραγματοποιείται με την ανταλλαγή απόψεων πάνω σε ένα θέμα, είναι η «δια – λόγου» ανταλλαγή απόψεων, επιχειρημάτων και προβληματισμών, με σκοπό την αναζήτηση της ορθής σκέψης και άποψης.
να καταρτιστεί το μαθησιακό συμβόλαιο δια μέσου της συνεργασίας εκπαιδευ-ομένων και εκπαιδευτών, να διερευνηθούν οι προσδοκίες των εκπαιδευομένων, να μειωθεί η ένταση και το άγχος των εκπαιδευομένων, Κανένα απο τα παραπάνω,
10. Σκοπός της εναρκτήριας συνάντησης είναι:
Αυτο -παρουσίαση, Γνωριμία σε ζευγάρια , Προσομοίωση , Καταίγισμος Ιδεών,
11. Η # (συμπληρώστε μια λέξη ) αποδεικνύει τη διάθεση του εκπαιδευτή για αυτοκριτική με στόχο τη βελτίωση της εκπαιδευτικής του πρακτικής. Είναι σίγουρο πως αυτή η διάθεση δεν χαρακτηρίζει όλους τους επαγγελματίες του πεδίου. Είναι όμως σημαντικό ο εκπαιδευτής ενηλίκων να αρχίζει και να συνεχίζει τη σταδιοδρομία του έχοντας τη δέσμευση για συνεχή και συστηματική # (συμπληρώστε μια λέξη ).
Την έλλειψη εργασιακών ευκαιριών και προσφοράς θέσεων εργασίας στιςκοινωνικά ευπαθείς ομάδες μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων κατάρτισης ή εκπαίδευσης, Τις αρνητικές ή τελείως διαφορετικές εμπειρίες των κοινωνικά ευπαθώνομάδων από την προηγούμενη σχέση τους με το εκπαιδευτικό σύστημα, Την έλλειψη συνέχειας των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, Κανένα απο τα παραπάνω,
12. Πώς μπορεί ένας εκπαιδευτής θεωρητικής κατάρτισης στο σχεδιασμό της διδακτικής ενότητας να συμβάλλει στη σύνδεση κατάρτισης και απασχόλησης;
Answer_1, Answer_2, Answer_3,
13. Η # (συμπληρώστε μια λέξη ) του εκπαιδευτικού έργου ενός εκπαιδευτή που έχει αναλάβει μια διδακτική ενότητα ορισμένων ωρών έχει στόχο τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και του εκπαιδευτικού αποτελέσματος, τόσο από την πλευρά του εκπαιδευτή όσο και από την πλευρά των εκπαιδευομένων
TRUE, FALSE, ,
14. Η εκπαιδευτική # (συμπληρώστε μια λέξη ) αναφέρεται σε ένα σύνολο αρχών που καθορίζουν την αντίληψη για την πρόσβαση στη γνώση, τις γενικές προδιαγραφές του τρόπου με τον οποίο γίνεται η εκπαίδευση. Η εκπαιδευτική # (συμπληρώστε μια λέξη ) είναι ένα συγκεκριμένο παιδαγωγικό «εργαλείο», είναι το μέσο με το οποίο εφαρμόζεται η εκπαιδευτική # (συμπληρώστε μια λέξη ) .
, teacher ,
15. Μέσω των ρόλων τους σε μια ομάδα οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι εκφράζουν τις στάσεις και τις συμπεριφορές τους, οι οποίες πηγάζουν: α) από τη θέση τους στην εκπαιδευτική ομάδα, β) από τις προσδοκίες τους στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, γ) από τις προσδοκίες των υπολοίπων μελών της ομάδας με τα οποία βρίσκονται σε διαρκή αλληλεπίδραση και δ) από τους ρόλους, τους οποίους αναλαμβάνουν τα υπόλοιπα μέλη στην ομάδα.
undefined, undefined, undefined, undefined,
16. Ας υποθέσουμε ότι σχεδιάζετε να ασχοληθείτε σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με το θέμα «Διαπολιτισμικές Σχέσεις» και μάλιστα να αξιοποιήσετε τη χρήση της τέχνης για την ανάπτυξη του κριτικού στοχασμού των εκπαιδευομένων. Ποια βήματα θα ακολουθήσετε ώστε να πετύχετε αυτόν τον σκοπό μέσα από την αξιοποίηση της Τέχνης;Τοποθετήστε σε σχέση με την χρόνικη τους εξέλιξη τα βήματα που χρειάζεται να πραγματοποιηθούν από τον εκπαιδευτή ενήλικων σε σχέση με την γνώση/εκτέλεση των παρακάτω εννοιών:
τις συνειδητές και ρητές, τις συνειδητές και μη ρητές, τις λανθάνουσες, υπόρρητες ανάγκες., Κανένα απο τα παραπάνω,
17. Η δυναμική, δηλαδή η πορεία μιας ομάδας προς την επίτευξη των στόχων της,εξαρτάται από τον τρόπο επικοινωνίας των εκπαιδευόμενων στην ομάδα, από το βαθμό συνοχής της ομάδας, από τους κανόνες συμπεριφοράς οι οποίοι διέπουν την ομάδα και απo την σχέση της ομάδας με το ευρύτερο περιβάλλον, π.χ. με τον εκπαιδευτικό φορέα στον οποίο εντάσσεται.
TRUE, FALSE, ,
18. Ο εκπαιδευτής ενήλικων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στην εκπαίδευση των κοινωνικά ευπαθών ομάδων χρειάζεται να διατελέσει συγκεκριμένα βήματα στη διάρκεια της εκπαίδευσης των κοινωνικά ευπαθών ομάδων. Τοποθετήστε σε σχέση με την χρόνικη τους εξέλιξη τα βήματα που χρειάζεται να πραγματοποιηθούν από τον εκπαιδευτή ενήλικων σε σχέση με την γνώση των παρακάτω εννοιών:
Ατομική και ομαδική συνέντευξη, Ιστορίες ζωής, Μελέτες περίπτωσης που βασίζονται στην παρατήρηση. interactive , Κανένα απο τα παραπάνω,
19. Η επιλογή εκπαιδευτικών τεχνικών και μέσων εξαρτάται:
build your own quiz , ,
20. Για τη διερεύνηση των συνειδητών και ρητών εκπαιδευτικών αναγκών μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κατάλληλο ερωτηματολόγιο. Για τη διερεύνηση των υπόρρητων αναγκών είναι καταλληλότερη η συνέντευξη ή η εκπαιδευτική βιογραφία.
undefined, undefined, undefined, undefined,
21. # (συμπληρώστε μια λέξη ) του προγράμματος είναι η εκπαίδευση ανέργων στο θέμα Χ, ώστε να διευκολυνθεί η είσοδός τους στην αγορά εργασίας»
Στόχος, results , ,
22. # (συμπληρώστε μια λέξη ) της διδακτικής ενότητας είναι η απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων, οι οποίες επιτρέπουν το χειρισμό μηχανήματος κοπής
Σκοπός , , ,
23. Στο στάδιο αυτό οι εκπαιδευόμενοι βιώνουν έντονο άγχος, το οποίο πηγάζει: α) από την έλλειψη σαφήνειας των στόχων της εκπαιδευτικής ομάδας και των αποδεκτών συμπεριφορών στην ομάδα και β) από το φόβο των εκπαιδευόμενων ότι η ομάδα θα απορρίψει τις απόψεις και τις ιδέες τους.
TRUE, FALSE results , ,
24. Ο όρος «πολυπολιτισμική εκπαίδευση» αναφέρεται στην αυτόνομη και αυθύπαρκτη ανάπτυξη, καθώς και στην ειρηνική και ισότιμη συνύπαρξη των ατόμων διαφορετικών πολιτισμών και διαφορετικών εθνοτικών ομάδων. Ο όρος «διαπολιτισμική εκπαίδευση» στην αλληλεπίδραση και στην αμοιβαία αναγνώριση και συνεργασία ατόμων από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα.
TRUE, FALSE, ,
25. Στο στάδιο αυτό η ομάδα προσπαθεί να βρει τον προσανατολισμό της, δηλαδή να διερευνήσει τις προσδοκίες των μελών της. Σε αυτή τη φάση οι εκπαιδευόμενοι προσπαθούν να γνωριστούν μεταξύ τους, να μάθουν πώς λειτουργεί η ομάδα, να καθορίσουν τους στόχους και τις προσδοκίες τους και να βρουν τη θέση τους στην ομάδα.
TRUE, FALSE, ,
26. Μελέτη πληροφοριών,Διατύπωση στόχων,Καθορισμός-οργάνωση περιεχομένου,Επιλογή εκπαιδευτικών τεχνικών,Σχεδιασμό αξιολόγησης
TRUE, FALSE, build your own quiz ,
27. Οι κοινωνικά ευπαθείς ομάδες έρχονται συχνά αντιμέτωπες με ορισμένους ιδιαίτερα αρνητικούς παράγοντες οι οποίοι δυσχεραίνουν την ένταξή και παραμονή τους στα προγράμματα εκπαίδευσης και, κατά συνέπεια, την ένταξή τους στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία (Miller στο Cross, 1981). Οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν:
TRUE, FALSE, online ,
28. Ως ψηφιακό υλικό θεωρούμε το κατασκεύασμα (artifact) το οποίο συνδυάζει ψηφιακό περιεχόμενο (digital content), κάποιο μέσο διάθεσης του περιεχομένου (media) για ένα συγκεκριμένο σκοπό ή εφαρμογή (application). Εάν ο σκοπός είναι εκπαιδευτικός, τότε αναφερόμαστε σε Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ).
στη διαμόρφωση του περιεχομένου της εκπαιδευτικής συνάντησης,, στον υπολογισμό του χρόνου που θα χρειαστεί για τις διάφορες δραστηριότητες, στην επιλογή κατάλληλων εκπαιδευτικών τεχνικών και εποπτικών μέσων διδασκαλίας, Κανένα απο τα παραπάνω,
29. Για την ορθή διατύπωση στόχων μιας διδακτικής ενότητας σε επίπεδο στάσεων/ συμπεριφορών μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα εξής ρήματα: ενθαρρύνω, παροτρύνω, προτιμώ, υποστηρίζω, υιοθετώ
Να επιλέξει εκπαιδευτικές τεχνικές που προωθούν την ενεργητική συμμετοχή και εξοικειώνουν τους εκπαιδευόμενους με τις συνθήκες που θα συναντήσουν στο εργασιακό περιβάλλον, Να προγραμματίσει συνεντεύξεις από ειδικούς και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε εργασιακούς χώρους, Να σχεδιάσει ασκήσεις που να αντικατοπτρίζουν τις πρόσφατες εξελίξεις στο συγκεκριμένο αντικείμενο, Κανένα απο τα παραπάνω,
30. Πρόκειται για μορφή σύνθετης άσκησης, η οποία έχει τα εξής ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: Ένα πραγματικό ή υποθετικό παράδειγμα, που αντανακλά μια ευρύτερη κατάσταση, παρουσιάζεται στους εκπαιδευομένους, με σκοπό να αναλυθεί σε βάθος και να διερευνηθούν οι λύσεις στα προβλήματα που αναδύονται. Η εκπαιδευτική αυτή τεχνική έχει δύο πεδία εφαρμογής. Αφενός χρησιμοποιείται με στόχο να γίνει εμπέδωση και εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων που έχουν αποκτηθεί. Αφετέρου υιοθετείται όταν ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων και στόχος είναι ναυποκινηθεί η ευρετική πορεία προς τη μάθηση. Και στις δύο εκδοχές, μέσα από την ενδελεχή διερεύνηση της «επιμέρους» περίπτωσης, εξάγονται συμπεράσματα (ή τουλάχιστον διατυπώνονται υποθέσεις) για το «όλο».Ποιά εκπαιδευτίκη τεχνική περιγράφεται;
Answer_1, Answer_2, Answer_3,
31. Ποίες από τις παρακάτω τεχνικές γνωριμίας της ομάδας στην εναρκτήρια συνάντηση μπορεί να επιλέξει ο εκπαιδευτής ενηλίκων ;
TRUE, FALSE, ,
32. Το φύλο, η ηλικία, τα εκπαιδευτικά προσόντα, η επαγγελματική κατάρτιση και η επαγγελματική εμπειρία και εξειδίκευση, η εργασιακή τους κατάσταση (ενδεχομένως άνεργοι ή υποαπασχολούμενοι, στελέχη ή ανειδίκευτοι κ.λπ.).Όλα αυτα ειναι # (συμπληρώστε μια λέξη ) των ενήλικων εκπαιδευομένων.
μέθοδος,τεχνική,μέθοδος , , ,
33. Για το πρόγραμμα «Οργάνωση Εργασίας» που απευθύνεται σε αυτοαπασχολούμενους ιδιοκτήτες μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, που θέλουν να αναπτύξουν τις ικανότητές τους σε θέματα οργάνωσης της επιχείρησής τους, οι στόχοι που έχουν σχεδιαστεί στο επίπεδο των στάσεων είναι οι ακόλουθοι: • Να απαριθμούν τα χαρακτηριστικά του ανοργάνωτου. • Να περιγράφουν τα βοηθήματα που υπάρχουν για τον προγραμματισμό της εργασίας.
TRUE, FALSE, ,
34. Για την ορθή διατύπωση στόχων μιας διδακτικής ενότητας σε επίπεδο γνώσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα εξής ρήματα: αναγνωρίζω, διακρίνω, ερμηνεύω, περιγράφω, ορίζω
Αναπτύσσεται η αυτονομία των εκπαιδευόμενων, Έχει ευρεία χρήση σε όλα τα γνωστικά πεδία., Ενισχύεται η διαδικασία του κριτικού στοχασμού, Κανένα απο τα παραπάνω,
35. Ομάδα ορίζεται μία συνάθροιση ατόμων στην οποία το καθένα έχει συνείδηση της παρουσίας των άλλων, ενώ παράλληλα βιώνει κάποια μορφή εξάρτησης από τους άλλους για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
Προσομοίωση, Παιχνίδι Ρόλων, Μελέτη Περίπτωσης, Επίδειξη,
36. Για το πρόγραμμα «Οργάνωση Εργασίας» που απευθύνεται σε αυτοαπασχολούμενους ιδιοκτήτες μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, που θέλουν να αναπτύξουν τις ικανότητές τους σε θέματα οργάνωσης της επιχείρησής τους, ο στόχος που έχει σχεδιαστεί στο επίπεδο των ικανοτήτων είναι ο ακόλουθος: • Να αποδεχτούν την ύψιστη σημασία της σωστής οργάνωσης του χρόνου τους για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης τους.
Προσομοίωση, Λύση Προβλήματος, Επίδειξη, Παιχνίδι Ρόλων,
37. Οι βασικές ποιοτικές μέθοδοι για τη διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών και οι επιμέρους κατηγοριοποιήσεις της κάθε μιας είναι οι εξής:
, ,
38. Οι βασικές αρχές που διέπουν τη διαπολιτισμική διάσταση στην εκπαίδευση ενηλίκων.
undefined, undefined, undefined, undefined,
39. Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικών τεχνικών που χρειάζεται να έχουν υπόψη οι εκπαιδευτές ενηλίκων;
, ,
40. Ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες είναι η εμψύχωση των ενήλικων εκπαιδευομένων και η διευκόλυνση της διεργασίας της μάθησης με ενσυναίσθηση
undefined, undefined, undefined, undefined,
41. Στοχοθεσία,Προσδιορισμός αντικείμενου,Ερωτήματα διερεύνησης,Μαθησιακές πηγές,Μέθοδος μελέτης,Προγραμματισμός ενεργειών
Ο εκπαιδευτικός σκοπός του προγράμματος, Οι ικανότητες του εκπαιδευτή, Ο διαθέσιμος χρόνος/ η χρονική στιγμή, Κανένα απο τα παραπάνω,
42. Ποιες είναι οι κύριες διαστάσεις που περιλαμβάνει η μελέτη του κοινωνικού- οικονομικού- πολιτισμικού πλαισίου ενός προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων;
Η διάταξη σχήματος ομαδικής συνεργασιας , Η διάταξη σχήματος Π, Σχολική τάξης, Κανένα απο τα παραπάνω,
43. Προφίλ ομάδας, Εμπειρίες ομάδας ,Εκπαιδευτικές τεχνικές, Κλίμα συνεργασίας ,Πλαισίο δράσης,Διαχείριση συγκρούσεων
TRUE, FALSE, class web page ,
44. Η διάταξη της εκπαιδευτικής αίθουσας, δηλαδή ο τρόπος, με τον οποίο έχουν τοποθετηθεί τα καθίσματα, επηρεάζει τη διεξαγωγή του προγράμματος και το τελικό εκπαιδευτικό αποτέλεσμα. Υπάρχουν διάφορες εναλλακτικές προτάσεις τοποθέτησης καθισμάτων, καθεμία από τις οποίες οδηγεί στη διαμόρφωση διαφορετικών μοντέλων επικοινωνίας και σχέσεων μεταξύ των εκπαιδευόμενων.Ποιές απο τις παρακάτω είναι διάταξεις που εφαρμόζονται στην εκπαιδευτικής αίθουσα;
TRUE, FALSE, ,
45. Οι ανάγκες των ανθρώπων δεν είναι πάντα σαφείς και προκαθορισμένες, παρότι συχνά είναι συνειδητές και πλήρως κατανοητές από τα ίδια τα άτομα. Για αυτό διαχωρίζονται σε:
Η ενσυναίσθηση, Η πολιτικοποίηση, Η αλληλεγγύη, Ολα απο τα παραπάνω,
46. Ας υποθέσουμε ότι ένα τουριστικό πρακτορείο επιχειρεί να προωθήσει κάποιο νέο τουριστικό προϊόν (διακοπές σε ορεινή περιοχή). Ο εκπαιδευτής περιγράφει αναλυτικά την περίπτωση. Δίνει καρτέλες ρόλων. Ύστερα καλεί μια ομάδα εκπαιδευομένων να επεξεργαστεί το ζήτημα από την πλευρά του τουριστικού πράκτορα (να καταγράψει 5 βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, να τα συσχετίσει με χαρακτηριστικά των πελατών, στους οποίους αυτό απευθύνεται, και επίσης να τα συσχετίσει με ωφέλειες που προκύπτουν για τους πελάτες, όπως χαμηλό κόστος, ευκολίες πληρωμής, ευέλικτες ημερομηνίες κ.ά.). Ο εκπαιδευτής καλεί μια άλλη ομάδα εκπαιδευομένων να επεξεργαστεί το ζήτημα από την πλευρά των δυνητικών πελατών (κατά πόσο προσελκύονται από το προϊόν και τις ωφέλειες που τους προτείνονται). Όταν εργάζονται οι δύο ομάδες, ο εκπαιδευτής προετοιμάζει τους υπόλοιπους εκπαιδευομένους να γίνουν σχολιαστές. Τους δίνει κριτήρια, με βάση τα οποία θα αξιολογήσουν όσα θα αναφερθούν από την πλευρά του τουριστικού πράκτορα και από την πλευρά των πελατών. Στη συνέχεια οι δύο ομάδες παρουσιάζουν τις απόψεις τους, οι οποίες καταγράφονται σε δύο μέρη του πίνακα. Ο εκπαιδευτής ζητάει τις απόψεις των σχολιαστών. Ακολουθεί γενική συζήτηση, σύνθεση απόψεων, εξαγωγή συμπερασμάτων.Ποιά εκπαιδευτίκη τεχνική περιγράφεται;
TRUE, FALSE, ,
47. Με τον όρο εποπτικά μέσα διδασκαλίας, αναφέρεται οτιδήποτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας με σκοπό να τροποποιήσει και αν είναι εφικτό να αυξήσει τα αισθητηριακά κανάλια που χρησιμοποιούμε βελτιώνοντας τα μαθησιακά αποτελέσματα.
TRUE, FALSE, ,
48.
αξιολόγηση , , ,
49. Η τεχνική της αυτοκατευθυνόμενης μάθησης είναι δυνατόν να εφαρμόζεται, για ορισμένο χρονικό διάστημα, στο πλαίσιο οποιουδήποτε προγράμματος εκπαίδευσης ή κατάρτισης.Πρόκειται για την εκπαιδευτική τεχνική, σύμφωνα με την οποία η μάθηση πηγάζει σε καθοριστικό βαθμό από τις ενέργειες των ίδιων των εκπαιδευομένων, προέρχεται από την απευθείας επαφή τους με τις μαθησιακές πηγές. Οι συμμετέχοντες προχωρούν βαθμιαία στην κατανόηση του μαθησιακού αντικειμένου, βασιζόμενοι στις δυνάμεις τους. Ο ρόλος του εκπαιδευτή είναι να δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες και να δίνει τις οδηγίες. Με αυτό τον τρόπο αυξάνεται κατακόρυφα η ικανότητα των συμμετεχόντων να «μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν» και ενισχύεται η αυτοπεποίθηση και η υπευθυνότητά τους στην πορεία της μάθησης.Τοποθετήστε σε σχέση με την χρόνικη τους εξέλιξη τα βήματα που χρειάζεται να πραγματοποιηθούν από τον εκπαιδευτή ενήλικων σε σχέση με την γνώση/εκτέλεση των παρακάτω εννοιών:
αυτοαξιολόγηση,αυτοαξιολόγηση, , ,