Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Επανάληψη_ενοτήτων_1

Απαντήσετε τις παρακάτω έννοιες. Σε κάποιες ερώτησεις μπορεί να αντιστοιχούν περισσότερες από μια σωστές απαντήσεις. Ο συνολικός διαθέσιμος χρόνος σας είναι 120 λεπτά. Καλή επιτυχία!

1. Ο περιορισμένος χρόνος και η μη-τακτική επαφή εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών στην Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση καθιστούν τους ενήλικους εκπαιδευόμενους πιο ευάλωτους από ότι στην παραδοσιακή εκπαίδευση σε φαινόμενα πρόωρης εγκατάλειψης του προγράμματος σπουδών.
TRUE, FALSE online activities , ,
2. Οι βασικές θεωριές για τη μάθηση συγκλίνουν στα εξης:
TRUE, FALSE, ,
3. Στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευομένων περιλαμβάνονται:
τη χρήση τεχνικών μέσων, τη δυνατότητα αμφί-δρομης επικοινωνίας, την απουσία σχεδόν σε μόνιμη βάση της λειτουργίας της μαθησιακής ομάδας, κανένα απο τα παραπάνω,
4. Στις δραστηριότητες του όρου εκπαίδευση εντάσσονται η τυπική εκπαίδευση, η άτυπη εκπαίδευση και η μη-τυπική εκπαίδευση
Ενήλικος εκπαιδευόμενος, , create online activities ,
5. Οι # (συμπληρώστε δυο λέξεις ) απευθύνονται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με αναπηρίες, εκπαιδευτικούς, ενήλικες τρίτης ηλικίας, ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.
η ανάγκη τους να αξιοποιούν τις εμπειρίες τους ως πηγές μάθησης, ανάγκη τους να κάνουν νέες γνωριμίες, η ανάγκη τους να αντιμετωπίζονται από τους εκπαιδευ-τές ως ικανοί για αυτο-κατευθυνόμενη μάθηση, κανένα απο τα παραπάνω,
6. Η θεωρία της # θεωρεί ότι οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι πρέπει να στηρίζονται στη διερεύνηση των παραδοχών, των πρακτικών και των πεποιθήσεών τους, ώστε να κατανοήσουν την εμπειρία τους μέσα από διαφορετικές οπτικές.
αποκτήσουν φήμη, ωφεληθούν σε επαγγελματικό επίπεδο, κάνουν νέες γνωριμίες, αποκτήσουν χρήματα ,
7. Ποια είναι η βασική στοχοθεσία για την εφαρμογή του συστήματος Πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων;
την έλλειψη αυτοπεποίθησης., το φόβο της αποτυχίας., το άγχος που βιώνουν, κανένα απο τα παραπάνω,
8. Σύμφωνα με το Jarvis η διεργασία της μάθησης βρίσκεται στο επίκεντρο της ανθρώπινης υπόστασης και είναι απαραίτητο στοιχείο για την ανάπτυξη του εαυτού και τη διαμόρφωση της σχέσης του με την κοινωνία.
Εμπόδια τα οποία προκύπτουν από τις καταστάσεις ζωής., Εμπόδια που αφορούν το εκπαιδευτικό πλαίσιο., Εμπόδια που σχετίζονται με την προδιάθεση κάθε ατόμου, κανένα απο τα παραπάνω,
9. # (συμπληρώστε δυο λέξεις ) είναι οι μαθησιακές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εκτός οργανωμένου εκπαιδευτικού πλαισίου, σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, στο πλαίσιο του ελεύθερου χρόνου ή επαγγελματικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
TRUE, FALSE, ,
10. Η Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση επιζητεί την αμφίδρομη επικοινωνία των εκπαιδευομένων με τους εκπαιδευτές
O εθελοντικός χαρακτήρας., Το οικονομικό όφελος., κανένα απο τα παραπάνω, η διασκέδαση,
11. Ως Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων , ορίζεται το σύνολο των βασικών και επιμέρους επαγγελματικών λειτουργιών που συνθέτουν το αντικείμενο εργασίας ενός επαγγέλματος ή μιας ειδικότητας, καθώς και οι αντίστοιχες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για την ανταπόκριση στις λειτουργίες αυτές
H διαπολιτισμική επικοινωνία, Ψυχολογικές δυσκολίες save time , Τα προβλήματα καθημερινής ζωής, κανένα απο τα παραπάνω,
12. Το ευρωπαϊκό σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET) είναι ένα μεθοδολογικό πλαίσιο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή των προσόντων υπό μορφή ενοτήτων μαθησιακών αποτελεσμάτων που εκφράζονται σε αντίστοιχους βαθμούς
TRUE, FALSE, ,
13. Η # (συμπληρώστε δυο λέξεις ) (αρχική και συνεχιζόμενη) δίνει έμφαση στη δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας ενισχύοντας τις προοπτικές απασχόλησης. Στο πλαίσιο αυτό, προτεραιότητα δίνεται στην άμεση διασύνδεσή της με κεντρικούς αναπτυξιακούς στόχους, όπως η ‘πράσινη ανάπτυξη’, ο τουρισμός, τα ποιοτικά προϊόντα και οι υπηρεσίες.
Η βιωματική μάθηση αξιοποιεί τα βιώματα των εκπαιδευομένων, Όλα τα παραπάνω, Επιδιώκει την απομνημόνευση πληροφοριών, Αναπτύσσει την αυτογνωσία των εκπαιδευομένων,
14. Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) θεωρουνται φορείς συστήματος # (συμπληρώστε μια λέξη ) Δια Βίου Μάθησης
Ανδραγωγικής, Κοινωνικής Αλλαγής ESL , Συνθετικής προσέγγισης, Μετασχηματίζουσας Μάθησης,
15. Στην εκπαίδευση ενηλίκων εντάσσονται κάθε δραστηριότητες σχεδιασμένης μάθησης ανεξάρτητα από το επίπεδο της ή από το αν έχει γενικό, τεχνικό ή επαγγελματικό της χαρακτήρα.
TRUE, FALSE, ,
16. Ποιοι παράγοντες δυσχεραίνουν την ένταξη και παραμονή των παλιννοστούντων- μεταναστών- προσφύγων σε προγράμματα εκπαίδευσης;
ανδραγωγικής , , ,
17. Οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν στα προγράμματα εκπαίδευσης για να :
TRUE, FALSE, ,
18. # (συμπληρώστε δυο λέξεις ) ειναι η εκπαίδευση που παρέχεται στο πλαίσιο του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο από τις δημόσιες αρχές και αποτελεί μέρος της διαβαθμισμένης εκπαιδευτικής κλίμακας.
TRUE, FALSE, ,
19. Η θεωρία της ανδραγωγικής υποστηρίζει ότι στην εκπαίδευση ενήλικων η διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών αποτελεί ευθύνη και του εκπαιδευόμενου (αυτοδιάγνωση).
TRUE, FALSE invite students , ,
20. Οι κυριότερες αρχές της εμπειρικής/βιωματικής μάθησης είναι:
TRUE, FALSE, ,
21. Τα εμπόδια που απορρέουν από ψυχολογικούς παράγοντες, σχετίζονται με χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των ενηλίκων εκπαιδευομένων και αφορούν:
μετασχηματίζουσας μάθησης , , ,
22. Το Επαγγελματικό Περίγραμμα είναι ένα πλαίσιο κατάταξης των προσόντων, δηλαδή των τίτλων που κατέχουν οι πολίτες.
αποπροσανατολιστικό, , ,
23. Bασικές προϋποθέσεις, με βάση τις οποίες είναι δυνατόν οι ενήλικοι να μαθαίνουν αποτελεσματικά είναι #:
μετασχηματίζουσας μάθησης, ανδραγωγικής, συνθετικής προσέγγισης, κοινωνικής αλλαγής,
24. Ο Mezirow περιγράφει τη διεργασία της # (συμπληρώστε δυο λέξεις ) ως αποτέλεσμα μιας κρίσης, την οποία βιώνει ο ενήλικος εκπαιδευόμενος εξαιτίας ορισμένων αποπροσανατολιστικών διλημμάτων.
TRUE, FALSE, ,
25. Η θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης, εμπνευστής της οποίας είναι ο Jack Mezirow, υποστηρίζει ότι ο απώτερος στόχος, ο σκοπός, της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι να υποστηρίξει τους ενηλίκους εκπαιδευόμενους να συνειδητοποιούν τις δυνατότητές τους και να γίνονται περισσότερο χειραφετημένοι, κοινωνικά υπεύθυνοι και αυτοδύναμα μέλη της κοινωνίας.
τη συγκεκριμένη εμπειρία, κανένα απο τα παραπάνω, την παρατήρηση και τον στοχασμό,, δοκιμή σε πραγματικές καταστάσεις,
26. Η θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης να βοηθούν τους ενήλικους εκπαιδευόμενους να επικεντρώνουν και να εξετάζουν τις παραδοχές που καθορίζουν τις πεποιθήσεις, τα συναισθήματικα και τις πράξεις τους
TRUE, FALSE, ,
27. Η διαδικασία της «πράξης» σύμφωνα με τον Freire (θεωρία Κοινωνικής Αλλαγής) στοχεύει στην ανάπτυξη του κριτικού στοχασμού του εκπαιδευόμενου μέσα από την αξιοποίηση αναπαραστάσεων του πραγματικού του κόσμου και είναι ιδιαίτερα σημαντική, αφού οδηγεί στην αμφισβήτηση της υπάρχουσας γνώσης.
κανένα απο τα παραπάνω, η εμπειρία δεν αποτελεί τη βάση κάθε μάθησης, οτι οι μαθησιακοί τρόποι που χαρακτηρίζουν τους εκπαιδευόμενους ειναι διάφοροι., ότι το μοντέλο μάθησης «μεταφορά γνώσης» είναι αναποτελεσματικό,
28. Με τον όρο «κριτική συνειδητοποίηση» εννοούμε την απόκτηση από τον εκπαιδευόμενο μιας σταθερής κριτικής θέασης της πραγματικότητας, με στόχο την ανακάλυψη των καταπιεστικών δομών που οδηγούν στην «απανθρωποποίηση» της κοινωνίας.
Τυπική εκπαίδευση, learning , ,
29. Ο όρος δια-βίου μάθηση περικλείει όλους αυτούς τους τύπους εκπαίδευσης
Άτυπη μάθηση, , ,
30. Στο πλαίσιο της # (συμπληρώστε μια λέξη) θεωρίας ο εκπαιδευτής ενηλίκων λειτουργεί ως «διευκολυντής» (facilitator). Η χρήση του όρου «διευκολυντής» χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα άτομο που είναι υπεύθυνο για τη μαθησιακή λειτουργία ενός συγκεκριμένου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.
Μη τυπική εκπαίδευση, , ,
31. Στο πλαίσιο της # (συμπληρώστε μια λέξη ) συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης συμπληρώνονται, εκσυγχρονίζονται ή/και αναβαθμίζονται γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν από άλλα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή και από επαγγελματική εμπειρία, με στόχο την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας, τη διασφάλιση της εργασίας και την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη.
TRUE, FALSE, ,
32. Ο «Κύκλος της Μάθησης» των Kolb και Fry αποτελείται από τέσσερα στοιχεία: , τη διαμόρφωση αφηρημένων εννοιών και τη δοκιμή σε πραγματικές καταστάσεις.
TRUE, FALSE, ,
33. Η χαμηλή ποιότητα και αναγνωρισιμότητα της μη τυπικής εκπαίδευσης ειναι ενας απο τους λόγους που παρατηρείται στην ελληνική κοινωνία μια περιορισμένη συμμετοχή στην εκπαίδευση ενηλίκων
TRUE, FALSE, ,
34. Η θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης δεν χειραγωγεί τους εκπαιδευόμενους αλλά ούτε και να τους αφήνει στην τύχη τους.
αρχικής, , ,
35. Σύμφωνα με τη θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης, η έναρξη μιας μαθησιακής διεργασίας που οδηγεί στην αλλαγή του τρόπου με τον οποίο ένα άτομο νοηματοδοτεί τις εμπειρίες του, ξεκινά με ένα # (συμπληρώστε μια λέξη) βίωμα.
συνεχιζόμενης, , ,
36. Συμφωνα με την θεωρια της # οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν ορισμένες από τις καταστάσεις τις οποίες βιώνουν
TRUE, FALSE, ,
37. Το βασικό πλεονέκτημα της διεργασίας της συμβολικής/αφηρημένης μάθησης: χαρακτηρίζεται ως αποτελεσματική ως προς τη μετάδοση γνώσεων σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα
Προώθηση οικονομίκων σχέσεων, κανένα απο τα παραπάνω, Προώθηση της κινητικότητας μέσω του προτεινόμενου προγράμματος Erasmus για όλους, Ανάπτυξη επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,
38. Η ανδραγωγική θεωρία του Freire επικρίθηκε για το ότι εξατομικεύει και εσωτερικοποιεί τον μετασχηματισμό χωρίς να συνυπολογίζει τις κοινωνικές επιπτώσεις διαμέσου της άμεσης κοινωνικής δράσης
TRUE, FALSE, mix questions ,
39. Ο Freire (θεωρία Κοινωνικής Αλλαγής) πίστευε ότι η εκπαίδευση είναι αποτέλεσμα μετασχηματισμού και επομένως, αναγκαία για την απελευθέρωση των κοινωνικά καταπιεσμένων ομάδων και ατόμων.
διοίκησης , , ,
40. Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (ΓΓΔΒΜ), ως επιτελικός φορέας της ΔΒΜ,σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο «έχει ως αποστολή να σχεδιάζει τη δημόσια πολιτική της Διά Βίου Μάθησης, να διαμορφώνει τους σχετικούς κανόνες, να εκπονεί το αντίστοιχο εθνικό πρόγραμμα και να εποπτεύει την εφαρμογή τους».
υπηρεσιών , , ,
41. Οι βασικοί τομείς προτεραιότητας για τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στην κατεύθυνση της καταπολέμησης της ανεργίας των νέων
TRUE, FALSE online , ,
42. Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης. και τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης επιπέδου ΙΙ θεωρουνται φορείς παροχής # (συμπληρώστε μια λέξη ) Δια Βίου Μάθησης
επαγγελματική κατάρτιση, , ,
43. # (συμπληρώστε δυο λέξεις ) είναι οποιοσδήποτε ενήλικας εμπλέκεται σε μια δραστηριότητα, τυπική ή άτυπη, με στόχο να αποκτήσει γνώσεις ή δεξιότητες ή να αξιολογήσει τις προσωπικές του στάσεις ή ακόμη και να κατακτήσει μια νέα συμπεριφορά.
να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, Όλα τα παραπάνω, να αποκτήσουν σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες dynamic quiz , να ενισχύσουν τις αποταμιεύσεις τους,
44. Η διάγνωση των προσδοκιών και της πρόθεσης για δέσμευση των ενηλίκων εκπαιδευομένων μπορεί να γίνει σε ατομική ή σε ομαδική βάση. Η σύνταξη, ωστόσο, του μαθησιακού συμβολαίου αφορά στην ομάδα συλλογικά.
σχολές γονέων, , ,
45. Η ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, αποτελεί μορφή εκπαίδευσης η οποία χαρακτηρίζεται από:
TRUE, FALSE, learning ,
46. Οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι αντιμετωπίζουν τριών ειδών εμπόδια στη μάθηση:
TRUE, FALSE, ,
47. Οι κύριοι στόχοι των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ )είναι:
TRUE, FALSE, ,
48. Στο πλαίσιο της # (συμπληρώστε μια λέξη ) επαγγελματικής κατάρτισης, παρέχονται βασικές επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες σε ειδικότητες ή και σε εξειδικεύσεις, για την ένταξη, επανένταξη, επαγγελματική κινητικότητα στην αγορά εργασίας και την εν γένει ανέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, καθώς και την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη.
Προσανατολισμός σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που καθορίζεται από τα αποτελέσματα, Σύνδεση του περιεχομένου της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, Αναγκαιότητα επικαιροποίησης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των Εκπαιδευτών Ενηλίκων. assess performance , κανένα απο τα παραπάνω,
49. Η θεωρία της Ανδραγωγικής υποστήριξε ότι οι εκπαιδευτές ενηλίκων θα πρέπει να δημιουργούν συνεργατικό μαθησιακό περιβάλλον
TRUE, FALSE, ,