Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


математика

1. Кај многуаголникот бројот на страните со бројот на аглите се
мали латински букви, големи латински букви, големи кирилични букви,
2. При проверката на одземањето се користи
{Д,Р,А,Г,А}, {Д,Р,А,Г,Н} create online activities , {Д,О,Р,А,Г,Н }, swer_4_(optional),
3. Отсечките се бележат со
б С= 2, б С= 4, б С= 6,
4. Бројот 365 е
А %2b В, А / В, ниедно,
5. 9 часови имаат минути
двесте пеесет и шес, двестапедесетишест, двеста педесет и шест,
6. 10 центиметри има во
80,81,82,83,84,85,86,87,88,89, 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79, 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,
7. Множествата се означуваат со
692, 690, 696,
8. Помал од прав агол е
парен, непарен distant learning , реден,
9. Еден литар има колку децилитри?
собирање, одземање, решавање,
10. Резултатот на задачата 481- 700 * 0 =
8, 80, 800 create online quizzes ,
11. Ако множителите различно се групираат производот не се менува е
322, 422, 522,
12. Бројот 256 се чита
233, 333 prepare quiz , 234,
13. Равенката х - 280 = 458 се решава со изразот
440, 44, 404,
14. Во продавницата се продале 156 кифли , переци за 28 повеќе од кифли, а крофни колку кифли и переци заедно.Колку вкупно парчиња се продале?
458 - 280, 458 %2b 280, 280 - 458,
15. Операцијата собирање на еднакви множители е
неограничена рамна површина, ограничена рамна површина quiz generator , ниедно,
16. Првиот собирок е 387, а вториот 35.Збирот е
една права, две прави, безброј прави,
17. Во 1 метар има милиметри
мали латински букви, големи кирилични букви, големи латинични букви,
18. Од дропките една петина , три петини и две петини најголема е
тап, остар, рамен,
19. Со кој броен израз правилно е поставена задачата Збирот на броевите 386 и 426 намали го 2 пати!
различни, помал, еднакви results history ,
20. Рамнина е
една заедничка точка, немаат заеднички точки active teaching , безброј точки,
21. Множеството од букви со кои е запишано името ДРАГАНА се представува
рамнокрак, рамностран, разностран create online tests ,
22. На годините 700 , колку години недистасуваат до милениум?
тапоаголен, правоаголен, остроаголен,
23. (456%2b22)-245=
собирање, одземање, множење,
24. Во низата 698, 697, ______,695 недостасува бројот
481, 482, 483,
25. Решение на задачата 195 : 3 е
315, 318, 319,
26. Овоштарот собрал 555 kg круши и 445 kg јаболка.Дали собрал 1 t овошје?
502, 508, 507,
27. Множеството на броеви од осма десетка се
109, 119, 104,
28. Кои се елементите кои припаѓаат на множеството А={ 1,2,3,4,5}
12, 10, 11,
29. Вредноста на изразот 710 :5 %2b 365 е
( 386 %2b 426 )* 2 =, ( 386 - 426 ) : 2 =, ( 386 %2b 426 ) : 2 =,
30. Дадено е множеството С={2,4,6,8} бројот на елементите е
65, 165, 605,
31. Бројот под дробната црта се вика
броител, именител, делител,
32. Паралелните прави имаат
една петина , три петини, две петини,
33. Кате и Иво се близнаци.Двајцата имаат по 18 години. Колку години ќе имаат двајцата заедно по 8 години?
комутативно својство, комуникативно својство, асоцијативно својство,
34. Триаголникот кој што има само остри агли е
108, 270, 540,
35. Мирко имал 497 денари , Јана 23 денари помалку од него. Потрошила 70 денари.Колку и останале?
за 7 секунди Сара, за 7 секунди Коле, за 7 секунди , исти се,
36. Еден автомобил поминува 100 km со 8 литри бензин. Колку km ќе помине автомобилот со 56 литри бензин?
50, 52, 54,
37. Триаголник кој има две еднакви страни по должина се вика
300, 700, 100,
38. 7 dm 4 cm е еднакво на колку mm
2 метри, 1 метар, 1 дециметар,
39. Месната вредност на цифрата 8 во бројот 583 е
100, 1000, 10,
40. Мерка за течност е
метар, литар, килограм,
41. Еден слон пие 25 литри вода дневно. Колку литри вода ќе испие слонот за 8 денови?
740 mm, 74 mm, 704 mm english ,
42. Операцијата што означува пресек на множествата А и В е
860, 680, 68,
43. ( 1000 - 500 ) :5 %2b 9 =
метар, килограм, литар multiple choice questions ,
44. Кој број треба да се зголеми 5 пати за да се добие 50
700 km, 800 km, 70 km,
45. 256 %2b124 = 124 %2b 256 Со исказот е искажано
10 dag, 100 dag, 1000 dag,
46. Еден килограм има колку dag
10 dl, 100 dl, 1000 dl,
47. Низ две точки може да поминат
100, 200, 800,
48. Мерна единица за маса е
повеќе, помалку, 1 тон,
49. Патеката за велосипедисти Коле ја поминал за 54 минути и 24 секунди, а Сара за 54 минути и 31 секунда. За колку е кој побрз?
асоцијативно својство, комутативно својство, дистрибутивно својство,