Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Statistika põhimõisted

Vali sobiv vastus antud valikvastuste seast.

1. Missugused järgnevad tunnuste tüübid kuuluvad kvantitatiivsete ehk numbriliste tunnuste hulka?
keskväärtused on erinevad, standardhälbed on erinevad, standardhälbed on võrdesed, keskväärtused on võrdsed,
2. Millist mõistet kirjeldab järgmine lause? Kõige sagedamini esinev element on
Standardhälve (STDEV), Mood (MODE), Aritmeetiline keskmine (AVERAGE), Mediaan (MEDIAN),
3. Mis on T-Test (Student test)?
On test, mis võimaldab jaotussageduste põhjal teha järeldusi, kas erinevus 2 grupi vahel on oluline või mitte. Kasutatakse diskreetsete või pidevatest tunnustest koosneva kogumi hindamiseks., On test statistiliste hüpoteeside kontrolliks ja kasutatakse olulisustõenäoususe leidmiseks, On test, mis võimaldab jaotussageduste põhjal teha järeldusi, kas erinevus 2 grupi vahel on oluline või mitte. Kasutatakse nominaalsetest või järjestustunnustest koosneva kogumi hindamiseks.,
4. Mida iseloomustab nullhüpotees?
Pidevad, Ordinaalsed, Diskreetsed, Nominaalsed,
5. ... iseloomustab rea elementide paiknevust keskväärtuse suhtes.
Pidevad, Ordinaalsed quiz generator , Diskreetsed ESL , Nominaalsed,
6. Missugused järgnevad tunnuste tüübid kuuluvad kvalitatiivsete ehk kategoriaalsete tunnuste hulka?
Data-%3ePivot Table Report, Data-%3eImport Data, Data-%3eData Range Properties, Insert-%3ePivot Table Report,
7. Mis on Hii-ruut test ja missuguste tunnustekogumi hindamiseks viimast kasutatakse?
Aritmeetiline keskmine (AVERAGE), Standardhälve (STDEV), Mood (MODE), Mediaan (MEDIAN),
8. Leia õige vaste lausele: Keskliikme väärtus, millest suuremaid ja väiksemaid elemente on ühepalju.
on väikseim olulisuse nivoo, mis lubab vastu võtta nullhüpoteesi, on suurim olulisuse nivoo, mis lubab vastu võtta nullhüpoteesi, ,
9. Missuguse korralduse abil koostatakse MS Excelis (2010) risttabeleid?
Test, mille abil võrreldakse kahe üldkogumi ruuthälbeid., Test, mille abil võrreldakse kahe üldkogumi keskväärtusi., Test, mille abil võrreldakse kahe üldkogumi dispersiooni. online activities ,