Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Kölcsey Ferenc

1. Mi Kölcsey Ferenc születésének és halálának helye és ideje?
Cseke, 1790 Sződemeter, 1836 language , Széphalom, 1799 Érsemjén, 1838, Érsemjén, 1799 Széphalom, 1838, Sződemeter, 1790 Cseke, 1836
2. Melyik (1815-ös) értekezés társszerkesztője volt Kölcsey?
Mondolat, Berzsenyi, Antimondolat, Magyarság
3. Melyik nem Kölcsey-munka?
Nemzeti hagyományok, Törökországi levelek, Parainesis, Országgyűlési napló
4. Mikor keletkezett a Hymnus?
1823. január 22-én, 1822. január 23-án, 1836. április 23., 1833. április 26-án
5. Mi a Hymnus megírásának napja?
a magyar nyelv napja grading , a magyar kultúra napja, a magyar költészet napja, a magyar irodalom napja
6. Mi a Hymnus műfaja?
dal online activities , elégia, jeremiáda, xénia
7. web 2.0 Melyik nem az óda jellemzője?
az ódé %27dal%27 szóból származik, a római költészetben: carmen, magasztos tárgy, fenséges hangnem, anaforikus ismétlés
8. Melyik a Hymnus strófaszerkezete?
7a 7b 7a 7b 6c 6c 6d 6d, 7a 6b 7a 6b 7c 6d 7c 6d, 7a 7b 7b 7a 6c 6d 6d 6c, 7a 6b 7b 6a 7c 6d 7d 6c
9. Milyen a Hymnus verselése?
rímes, szimultán, rímes, időmértékes, rímtelen, időmértékes, rímtelen, ütemhangsúlyos
10. Mi a kontrafaktúra?
megzenésített vers, adott rímre írott vers, versparódia, adott ritmusra írott szöveg
11. Hol és mikor jelent meg a Hymnus?
1829, Auróra, 1829, Élet és Literatura, 1823, Auróra, 1823, Élet és Literatura
12. Melyik a Hymnus szerkezetképlete?
ABA build your own quiz , AAB, ABA%27, AA%27B
13. Mire utal a kalász %27bőség%27 metafora?
gabonára, aratásra, Isten oltalmára, Jézus testére
14. Mi a Hymnus és a Megismerni a kanászt.. kapcsolata?
azonos a ritmusuk, Kölcsey kedvencei, azonos a műfajuk, Kölcsey írta mindkettőt
15. online quizzes Milyen szövegtípusú a Hymnus?
retorikus, megszólítottja: magyar, leíró, a múlt megidézése, ciklikus, több részből áll, retorikus, megszólítottja: isten
16. Milyen a versbeli %27bús had%27?
szomorú, fekete, komor, elkeseredett
17. Milyen szófajú a „S merre zúgnak habjai Tiszának, Dunának...” %27merre%27 szóalakja?
vonatkozó névmási kötőszó, kérdőszó, kérdő névmás, határozószó
18. learning Mi a „Bécsnek büszke vára” alakzat neve?
aszindeton online activities , chiazmus, oxymoron, alliteráció
19. Melyik állítássor vonatkozik a Hymnusra?
félrímes, balladaforma, ABA%27, jambus, vagy-vagy, négysoros matching excercise , nyolcstrófás, alcím, refrén, Egressy Béni, 1843
20. Melyik állítás nem vonatkozik az Európai Unió himnuszára?
Schiller írta 1785-ben, az V. szimfónia zárórésze, Örömóda a címe, Beethoven zenésítette meg
21. Kiről írta Kölcsey Ferenc a magyar irodalom első kritikáját (1817-ben)?
Kazinczy Ferencről interactive , Vörösmarty Mihályról, Arany Jánosról, Berzsenyi Dánielről
22. Melyik lapot szerkesztette Toldy Ferenc, Vörösmarty Mihály, Kisfaludy Károly és Kölcsey Ferenc?
Aurora, Magyar Museum, Élet és Literatura, Orpheusz
23. online activities Ki nem tagja a romantikus triásznak?
Bajza József, Kölcsey Ferenc, Toldy Ferenc, Vörösmarty Mihály
24. Melyik Kölcsey-vers részlete a „Mind csak hiábavaló!”?
Elfojtódás, Rákóczi, hajh..., Vanitatum vanitas, Zrínyi dala (Zrinyi dala)
25. Melyik állítás nem igaz a Zrinyi dala Kölcsey-versre?
önmegszólító szereplíra KF halálának évéből, hárompillérű retorikus óda, címváltozata: Szobránci dal, elíziumi beszélgetés
26. Melyik állítás nem vonatkozik a Huszt című versre?
nyolcsoros műforma, szövegelőzménye a Régi várban, kétrészes disztichonos epigramma, vershelyzete: párbeszéd a vándor és Zrínyi között
27. Melyik Kölcsey-vers dominánsai: haza, szócska, minden előtt?
Emléklapra, Huszt, Vanitatum vanitas, Hymnus
28. create online tests Melyik Kölcsy-mű alaptárgya a haza és emberség, ismeretszerzés, anyanyelv, egyén és közösség?
Hymnus, Parainesis, Vanitatum vanitas, Zrinyi dala
29. school Melyik kulcsszó hiányzik a Parainesis-részletből? „… idegen nyelveket tudni szép, a hazait pedig lehetségig mívelni _____.”
egyszerű, kötelesség, könnyű, jó