Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Romantická poézia

Definitions:
Orol, kolektívny hrdina create online quizzes , Ján Botto teacher , spoločenská lyrika language , Marína, Duma bratislavská, reflexívna lyrika, lyricko-epická skladba, Mor ho!, 1843, básnická (rečnícka) otázka, Andrej Sládkovič, Rozlúčenie, prirovnanie, zvukomaľba, sylabický veršový systém, Braxatoris, anafora, Andrej Sládkovič, Hlboké,

Answers:
bás.skladba, kt. A.S. vyjadril svoju lásku k Márii Pišlovej, veršový systém založený na rovnakm počte slabík vo verši , básnický umelecký prostriedok, predstaviteľ štúrovskej (romantickej) lit. educational games , Andrej Sládkovič vlastným menom, básn.prostriedok-vhodným použitím hlások napodobňuje zvu distant learning , opakovanie toho istého slova na začiatku veršov, básnický umelecký prostriedok:rastom sú ako jedle, báseň Janka Kráľa online learning games , báseň,v kt.Janko Kráľ reagoval na konkrétnu hist.udalosť, hrdina,kt.nepredstavuje jednotlivec,ale sk.slov.junákov class web page , báseň Sama Chalupku (námet P.J.Šafárik), narodil sa v Krupine, básnik uvažuj,zamýšľa sa nad tým, čo ho trápi, %22najsladší%22 zo slovenských romantických básnikov, verš.skladba,v kt. sa prelínajú lyrické a epické prvky, autor sa v nej vyjdruje aj k spoločenským udalostiam a tém., Štúr, Hurban a Hodža uzákonili spisovný jazyk school , Štúrova báseň,v kt. sa lúči so svojou milou,lebo práca pre národ, miesto,kde bola uzákonená Štúrova spis.slovenčina web 2.0 ,