Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


ITIL Hfst 1-7

Je krijgt een selectie van 40 vragen. In totaal zijn er nu ongeveer 90 vragen, maar deze worden nog uitgebreid. Het programma onthoudt welke vragen je het lastigst vond en geeft deze en nieuwe vragen bij de volgende keer dat je het programma opstart. Heel veel succes!

1. Resources worden gebruikt om capabilities te transformeren naar waardevolle services
Servicemanagement, servicemanagement, , ,
2. Definitie: is een problem dat een gedocumenteerde onderliggende oorzaak en een workaround heeft
FALSE, ,
3. Definitie: is een overeenkomst tussen een IT-serviceprovider en een ander onderdeel van dezelfde organisatie. Een (....) ondersteunt de IT-serviceprovider%27s levering van IT-services aan klanten. De (...) definieert welke goederen of services geleverd worden en de verantwoordelijkheden van beide partijen.
, ,
4. Definitie: is een organisatie die services levert aan één of meer interne of externe klanten
language , ,
5. Wat zijn doelstellingen van Financieel management?
Applicaties, Management, Mensen, Informatie,
6. Wat is GEEN subproces van het capaciteitsmanagementproces
Proces, Kennis, Infrastructuur, Mensen,
7. De service-eigenaar wordt afgerekend op een specifieke service van een organisatie:
Utility, utility, , ,
8. Stelling 1: Met good of best practices bedoelen we bewezen activiteiten van processen die succesvol toegepast zijn bij meerdere organisaties. Stelling 2: Practice bestaat uit toepassen van activiteiten, processen, functies, standaarden en richtlijnen.
Warranty, warranty, , ,
9. Welke van de volgende uitspraken zijn doelstellingen van Service-ontwerp
Het wordt geleverd in termen van de beschikbaarheid en de capaciteit van services, Het garandeert dat klantassets fit for purpose zijn, zelfs bij verlaagde servicelevels ontstaan door ernstige verstoringen, Het verhoogt de gemiddelde performance, Het garandeert security (vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid) voor waardecreërend potentieel van klantassets,
10. Definitie: refereert aan een unieke naam die gebruikt wordt om een gebruiker, persoon of rol te identificeren. Wordt gebruikt om de rechten die een gebruiker, persoon of rol heeft, te verlenen
, ,
11. Welke van de volgende uitspraken over warranty en utility zijn correct?
Doordat processen een gesloten kringloopsysteem zijn, Door normen aan het proces toe te voegen, Doordat het rollen, verantwoordelijkheden, instrumenten en managementsturing bevatten,
12. De waarde van een service is bepaald door:
TRUE, FALSE, ,
13. De kern van servicemanagement is het transformeren van middelen naar waardevolle services door de capabilities van de organisatie volledig te benutten
Acties, afhankelijkheden en volgordelijkheid, Beleid, standaarden, richtlijnen, activiteiten en werkinstructies, Rollen, verantwoordelijkheden, instrumenten en managementsturing,
14. Binnen kostenclassificaties onderkennen we de volgende kosten
Reageren op een specifiek event, Activiteiten, Klanten, Kaders,
15. Voorbeelden van Capabilities
Mensen, Specifieke resultaten, Middelen, Meetbaar,
16. Wat betekent “warranty” van een dienst?
Een functie, functie, Functie, , ,
17. Definitie: is de geleverde functionaliteit van een product of service vanuit het gezichtspunt van de klant
, ,
18. Definitie: is het vermogen van een service, component of CI om de overeengekomen werking te bieden op het moment dat het nodig is.
1 waar, 2 niet waar, 1 niet waar, 2 waar, 1 %26 2 niet waar,
19. Defintitie: het uitgangspunt van een configuratie die formeel overeengekomen is en die gemanaged wordt door het changemanagementproces. Wordt als basis gebruikt voor toekomstige samenstellingen, releases en changes.
Klanten, Capaciteit, Competentie,
20. Processen hebben de volgende karakteristieken
Het kan herhaald en beheerd worden, Het is zelf-werkend met capabilities en resources benodigd voor de performance, Het is verantwoordelijk voor specifieke resultaten, Het is gespecialiseerd in een bepaald type werk,
21. Definitie: is het vermogen van een organisatie, persoon, proces, applicatie, configuratie-item of IT service om een activiteit uit te voeren. (...) zijn ontastbare assets van een organisatie.
Utilitiy is fit for purpose tool for teachers , Capaciteit genoeg is een warranty, Performance ondersteund is een utility,
22. De # voorziet in richtlijnen voor het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van servicemanagement, niet alleen als organisatorische capability maar ook als strategische asset
Documenteren en publiceren van een proces, Deelnemen aan de onderhandelingen van Service Level Agreements, Definiëren van de processtrategie online activities , Input leveren aan het lopende Serviceverbeterprogramma,
23. Welke van de volgende punten zijn karakteristiek voor ieder proces?
Alleen als alle onderliggende resources en capabilities in de organisatie aanwezig zijn, Alleen als alle onderliggende resources, maar niet per se de capabilities, in de organisatie aanwezig zijn., Alleen als de ondeliggende capabilities, maar niet per se de resources, in de organisatie aanwezig zijn., Ongeacht of de onderliggende resources en capabilities aanwezig zijn.,
24. Definitie: bestaat uit een verzameling componenten van de IT-service die normaal gesproken gezamenlijk worden vrijgegeven volgens het releasebeleid van een organisatie.
Servicestrategiefase, Servicetransitiefase, Service-ontwerpfase,
25. Definitie: refereert aan het niveau en de omvang van de functionaliteit of data van een service, waarvoor een gebruiker gerechtigd is om het te gebruiken
Servicestrategiefase, Servicetransitiefase, Service-ontwerpfase,
26. De # voorziet in richtlijnen voor het ontwikkelen en verbeteren van capabilities, voor de transitie van nieuwe en gewijzigde services in productie.
Serviceproductiefase, Servicestrategiefase, Servicetransitiefase, Continue serviceverbeteringfase,
27. Processen zijn opgebouwd uit:
Serviceproductiefase, Servicestrategiefase, Continue serviceverbeteringfase, Servicetransitiefase,
28. Definitie: is een manier om vooraf stappen te definiëren, die nodig zijn om een bepaald type incident af te handelen op een overeengekomen wijze.
Continue serviceverbeteringfase, Serviceproductiefase, Service-ontwerpfase,
29. Wat zijn activiteiten van het financieel managementproces
De serviceportfolio, serviceportfolio, Serviceportfolio, Een serviceportfolio, , learning ,
30. Definitie: is een juridisch bindend contract tussen een IT serviceprovider en een derde partij (toeleverancier). (...) definieert de doelen en de verantwoordelijkheden om Service Level Targets in een SLA te behalen.
, ,
31. Definitie: is elk component dat gemanaged moet worden om een IT-service te kunnen leveren
, ,
32. Definitie: is een verzameling van samenhangende activiteiten dat gericht is op het combineren en implementeren van resources en capabilities met het oog op het behalen van een bepaald resultaat, dat direct of indirect toegevoegde waarde creëert voor een klant of stakeholder.
undefined, undefined, undefined,
33. Wat beschrijven procesdefinities?
Voor vastleggen van de rollen en verantwoordelijkheden van de belanghebbenden in een proces of activiteit. , Voor het definiëren van de eisen voor een nieuwe service of een nieuw proces., Voor het analyseren van de bedrijfsimpact van een incident. , Voor het maken van een balanced scorecard om de complete status van servicemanagement in kaart te brengen.,
34. Definitie: is een event dat schade of verlies kan toebrengen, of beïnvloedt het vermogen om doelen te bereiken
Servicetransitie, Serviceontwerp, Servicestrategie,
35. Definitie: is één of meer locaties waar de definitieve en goedgekeurde versies van alle software-CI%27s veilig opgeslagen worden. Bevat ook geassocieerde CI%27s, zoals licenties en documentatie
De chief information officer, Knowledge management, De proceseigenaar,
36. Voor welke van de volgende activiteiten is een proceseigenaar van een specifiek proces verantwoordelijk?
Het is meetbaar, Het levert een specifiek resultaat, Het levert primair resultaten aan een klant of belanghebbende,
37. Een aantal Basisconcepten van Financieel management:
Capabilities, Kosten, Risico, Waarde,
38. Definitie: een wijze om toegevoegde waarde te leveren aan klanten door het mogeiljk te maken de door hen beoogde resultaten te bereiken, zonder dat zij verantwoordelijk zijn voor specifieke kosten of risico%27s
De organisatiestructuur van het bedrijf, Informatie over assets / bedrijfsmiddelen, Details van alle operationele diensten,
39. Waarvoor wordt het RACI-model gebruikt?
De service is geschikt voor het doel, De applicaties en infrastructuur die met de service verband houden zijn storingsvrij dynamic quiz , Alle servicegerelateerde problemen worden gedurende een bepaalde periode kosteloos verholpen, Klanten zijn verzekerd van bepaalde beschikbaarheids-, capaciteits-, continuïteits- en securityniveaus,
40. Wat vertegenwoordigt de capabilities van een serviceorganisatie?
Planning, producten, positie en processen, Planning, perspectief, positie en mensen, Perspectief, partners, problemen en mensen, Mensen, partners, producten en processen,
41. Definitie: is een reeks van gespecialiseerde organisatorische capabilities in de vorm van services voor het leveren van waarde aan de klant.
, ,
42. De # voorziet in richtlijnen voor het creëren en onderhouden van de klantwaarde door het beter ontwerpen, indroduceren en in productienemen van de services.
Waar de klant voorkeur aan geeft (voorkeur), Utility (verhoging van de mogelijke winst door deze service), Wat de klant waarneemt (percepties), Wat de klant daadwerkelijk krijgt (businessuitkomsten),
43. Voorbeelden van Resources:
De referentiewaarde waarop klanten hun percepties van een service baseren, De warranty (verlaging van de mogelijke verliezen voor de klant), Wat de klant werkelijk krijgt (businessuitkomsten) create online quizzes , De utility (verhoging van de mogelijke winst voor deze service),
44. Definitie: is een verzameling verantwoordelijkheden, activiteiten en bevoegdheden, toegekend aan een persoon of team. (...) wordt beschreven in een proces.
FALSE class website , ,
45. Definitie: is een belofte of garantie dat een product of service zal voldoen aan de overeengekomen vereisten.
quiz builder , ,
46. Definitie: is een waarschuwing voor het bereiken van een drempelwaarde, dat er iets veranderd is, of dat er een fout opgetreden is
De kwetsbaarheid van de assets voor een bedreiging, De getroffen tegenmaatregelen, De impact indien een bedreiging zich voordoet,
47. Definitie: is de onbekende oorzaak van één of meer incidenten
Practice, Percepties, Businessuitkomsten,
48. Definitie: zijn toegangsrechten of toestemmingen die aan een gebruiker of een rol worden verleend.
Vast/variabel, Kapitaal/productie, Kostenunits,
49. De economische waarde van een service kan worden gedefinieerd als:
Service devaluatie, Serviceportfoliomanagement create online activities , Service investeringsanalyse, Compliance,
50. Definitie: is een document dat alle aspecten van de IT service definiëert evenals de vereisten in elke fase van de levenscyclus.
Gevarieerde servicelevels, Major incidentmanagement, Analyseren en opsporen van activity patterns van een bedrijfsproces,
51. Wat is de CORRECTE opsomming van de vier P’s van serviceontwerp?
Patterns of Business Activity, patterns of business activity, , ,
52. Definitie: is een algemene term die onder meer de IT-infrastructuur, mensen, geld en al het andere dat van nut is bij het verlenen van een IT-service aanduidt. (...) worden beschouwd als assets van een organisatie
, ,
53. Welke van de volgende uitspraken beschrijven een functie?
Het vermijden van overtollige capaciteitskosten zonder waardecreatie, Het leveren van operationele inzichtelijkheid, het geven van inzicht en het mogelijk maken van gedegen besluitvorming, Het leveren van informatie voor operationele voorspelling, Het voorkomen van onvoldoende capaciteit die impact zou kunnen hebben op de kwaliteit van de geleverde service.,
54. Definitie: is een middel om de impact van een incident of problem, waarvoor nog geen volledige oplossing beschikbaar is, te verminderen of te elimineren.
Het leveren van kwantificatie aan de business en IT van de waarde van IT-services en va nde waarde van de assets onderliggend aan de levering van deze services create online tests , Het zorgen voor passende financiering voor het leveren en gebruiken van services, Het leveren van operationele inzichtelijkheid, het geven van inzicht en het mogelijk maken van gedegen besluitvorming,
55. Definitie: is een overeenkomst tussen een IT-serviceprovider en de klant. (...) beschrijft de IT-service, documenteert Service Levels Targets en specificeert verantwoordelijkheden van de IT-serviceprovider en van de klant. Één (...) kan verschillende IT-services bevatten of gericht zijn op meerdere klanten.
FALSE, ,
56. De scope van # is: - Ontwikkeling van interne en externe markten; - Serviceassets - Implementatie van strategie - Financieel management, demandmanagement, serviceportfoliomanagement en organisatieontwikkeling - Strategische risico%27s
Activity-based demandmanagement, Gevarieerde aanbiedingen en servicelevels, Optimalisering van de servicelevering, Patterns of Business Activity,
57. Uit een serviceportfolio kan maar één servicecatalogus worden samengesteld
Accounting, (Financiële) vraagmodellering, Compliance, Patterns of Business Activity,
58. Definitie: is een set van tools en databases die gebruikt wordt om kennis en informatie te managen. Slaat informatie op, beheert deze, houdt deze actueel en toont alle informatie die een IT-serviceprovider nodig heeft om de complete levenscyclus van IT-services te managen
, tool for teachers ,
59. Wat hoort NIET bij Warranty
architectuur, Architectuur, De achitectuur, , ,
60. Wat zijn doelstellingen van Demandmanagement?
serviceprovider, Een serviceprovider, Serviceprovider, , ,
61. Definitie: geeft het complete overzicht van services die worden beheerd door een serviceprovider.
quiz generator , ,
62. Welke rol moet ervoor zorgen dat procesdocumentatie up-to-date en beschikbaar is?
OLA, Operational Level Agreement, operational level agreement, Een Operational Level Agreement, Een operational level agreement, , ,
63. De # beschrijft practices in het beheer van de (...). Aan de orde komen richtlijnen voor het behalen van efficiëntie en effectiviteit in het leveren en ondersteunen van services, waarmee waarde gecreëerd wordt voor de klant en de serviceprovider.
UC, Underpinning Contract, underpinning contract, Een Underpinning Contract, Een underpinning contract, , ,
64. Welke van de volgende metrics is het BESTE te gebruiken om de efficiëntie en effectiviteit van een servicelevelmanagementproces te beoordelen
toeleverancier, Een toeleverancier, Een Toeleverancier, Toeleverancier., , ,
65. Welk van de volgende concepten en activiteiten helpen demandmanagement in het managen van de vraag naar services?
Beschikbaarheid, beschikbaarheid, , teaching ,
66. Definitie: is de structuur van een systeem of IT-service, inclusief de relaties tussen de componenten en de omgeving waarin ze zich bevinden. (..) beslaat ook de standaarden en richtlijnen die het ontwerp en de evolutie van het systeem leiden.
Het identificeren en managen van risico%27s, Het plannen en managen van resources, zodat succesvolle nieuwe en gewijzigde services in productie genomen kunnen worden met voorspelde kosten, kwaliteit en geschatte tijd, Het efficiënt en effectief ontwerpen van processen voor ontwerp, transitie, productie en verbetering van hoge kwaliteit IT-services.,
67. Definitie: is een vastgelegd patroon van gebruikersvragen naar IT-services. Ieder (...) omvat één of meer Patterns of Business Activity.
Compliance, Monitoring, Efficiëntie,
68. Definitie: is een verzoek van een gebruiker voor informatie, advies, een standaardchange of voor toegang tot een IT-service.
Maken van statusrapportages test , Implementeren van servicecomponenten, Oplossing en herstel,
69. Wat is GEEN metric type?
Het aantal en het percentage van belangrijke incidenten, Het aantal en de ernst van niet behaalde services, Het terugbrengen van het aantal onderbrekingen van services, veroorzaakt door het niet-accuraat beoordelen van de impact educational games , Het terugbrengen van de kosten van de behandeling van printerincidenten,
70. Op welke manier is het mogelijk de kwaliteit van de output van een proces te meten?
Componentencapaciteitsmanagement, Configuratiecapaciteitsmanagement distant learning , Businesscapaciteitsmanagement, Servicecapaciteitmanagement,
71. De # voorziet in richtlijnen voor het ontwerp en de ontwikkeling van services en servicemanagementprocessen.
Een configuratie-item, Configuratie-item, configuratie-item, CI, Een configuratie item, Configuratie item, configuratie item,, , ,
72. De waarde van een service wordt bepaald door:
Configuratie-uitgangspunt, configuratie-uitgangspunt, Een configuratie-uitgangspunt, Configuratie uitgangspunt, configuratie uitgangspunt, Een configuratie uitgangspunt, Baseline, baseline, , ,
73. Wat is geen fase in de levenscyclus van een service?
CMS, configuratiemanagementsysteem, Configuratiemanagementsysteem, Een configuratiemanagementsysteem, , ,
74. Een aantal Basisconcepten van Demandmanagement
Een release-unit, Release-unit, release-unit, Een release unit, Release unit, release unit, , ,
75. Business case; introductie; methodes en aannames; businessimpacts; risico%27s en onvoorziene omstandigheden; aanbevelingen
DML, Definitive Media Library, definitive media library, Een Definitive Media Library, een definitive media library, , , test ,
76. Wat zou een dienstencatalogus moeten bevatten?
SKMS, Servicekennismanagementsysteem, Een servicekennismanagementsysteem, servicekennismanagementsysteem,, , ,
77. Wat moeten IT-diensten aan klanten leveren?
Een event, Event, event, stimulate your students , ,
78. Definitie: is een actie om de onderliggende oorzaak van een incident of problem weg te nemen of om een workaround te implementeren.
, ,
79. Definitie: is een set tools en databases dat gebruikt wordt om de configuratiedata van IT-serviceproviders te managen.
, ,
80. Definitie: is een derde partij, verantwoordelijk voor het leveren van goederen of services die nodig zijn voor het leveren van een IT-service aan een klant.
help students assimilate material , ,
81. De # is een database of gestructureerd document met informatie over alle live IT services, inclusief de services die beschikbaar zijn voor deployment. Is het zichtbare gedeelte van de serviceportfolio voor huidige en toekomstige klanten en wordt gebruikt voor de ondersteuning en verkoop van IT-services.
Een incidentmodel, Incidentmodel, incidentmodel, , ,
82. Wat is een activiteit binnen het servicelevelmanagementproces
Een Service Request, Service Request, service request, een service request, , quiz generator ,
83. Een risico wordt gemeten door:
Een problem, Problem, problem, , , ,
84. Servicewaardering richt zich primair op twee hoofdwaarderingsconcepten: - Waarde van de Servicepotentie - het component met een toegevoegde waarde, gebaseerd op de klantperceptie%27s waarde van de service. - Waarde van de levering - de werkelijke onderliggende kosten van IT gerelateerd aan de levering van een service.
Een known error, Known Error, known error, Known error, Een Known Error, , ,
85. Definitie: is een organisatie-eenheid die gespecialiseerd is in het uitvoeren van een bepaald soort werk en verantwoordelijk is voor specifieke resultaten. De organisatie-eenheid werkt zelfstandig en heeft de nodige capabilities en resources beschikbaar om de juiste performance en resultaten te kunnen behalen.
, ,
86. Definitie: is een statusverandering die belangrijk is voor het management van een CI of IT-service
, ,
87. Definitie: is een profiel van de werklast van een of meer klantactiviteiten. (...) worden gebruikt om de IT serviceprovider te helpen bij het verkrijgen van inzicht in en plannen van de verschillende niveaus van klantactiviteiten
, ,
88. Definitie: is een ongeplande onderbreking of kwaliteitsvermindering van een IT-service. Storing van een Ci die nog geen impact op de service heeft, is ook een (...)
, ,