Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


ITIL Hfst 1-5

Je krijgt een selectie van 40 vragen. In totaal zijn er nu ongeveer 70 vragen, maar deze worden nog uitgebreid. Het programma onthoudt welke vragen je het lastigst vond en geeft deze en nieuwe vragen bij de volgende keer dat je het programma opstart. Heel veel succes!

1. Definitie: is een profiel van de werklast van een of meer klantactiviteiten. (...) worden gebruikt om de IT serviceprovider te helpen bij het verkrijgen van inzicht in en plannen van de verschillende niveaus van klantactiviteiten
, ,
2. Een aantal Basisconcepten van Financieel management:
TRUE, FALSE elearning , ,
3. Definitie: is het vermogen van een service, component of CI om de overeengekomen werking te bieden op het moment dat het nodig is.
, ,
4. De # beschrijft practices in het beheer van de (...). Aan de orde komen richtlijnen voor het behalen van efficiëntie en effectiviteit in het leveren en ondersteunen van services, waarmee waarde gecreëerd wordt voor de klant en de serviceprovider.
Een resource, Resource, resource, Resources, resources, , ,
5. Definitie: is de geleverde functionaliteit van een product of service vanuit het gezichtspunt van de klant
Management, Mensen, Informatie,
6. Definitie: is een overeenkomst tussen een IT-serviceprovider en een ander onderdeel van dezelfde organisatie. Een (....) ondersteunt de IT-serviceprovider%27s levering van IT-services aan klanten. De (...) definieert welke goederen of services geleverd worden en de verantwoordelijkheden van beide partijen.
Kennis, Infrastructuur, Mensen,
7. Welke van de volgende punten zijn karakteristiek voor ieder proces?
Utility, utility, create online quizzes , ,
8. Definitie: is een derde partij, verantwoordelijk voor het leveren van goederen of services die nodig zijn voor het leveren van een IT-service aan een klant.
, ,
9. Welke van de volgende metrics is het BESTE te gebruiken om de efficiëntie en effectiviteit van een servicelevelmanagementproces te beoordelen
Het wordt geleverd in termen van de beschikbaarheid en de capaciteit van services, Het garandeert dat klantassets fit for purpose zijn, zelfs bij verlaagde servicelevels ontstaan door ernstige verstoringen, Het verhoogt de gemiddelde performance, Het garandeert security (vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid) voor waardecreërend potentieel van klantassets,
10. Welke rol moet ervoor zorgen dat procesdocumentatie up-to-date en beschikbaar is?
proces, Een proces, Proces, , ,
11. Definitie: is het vermogen van een organisatie, persoon, proces, applicatie, configuratie-item of IT service om een activiteit uit te voeren. (...) zijn ontastbare assets van een organisatie.
Door normen aan het proces toe te voegen, Doordat het rollen, verantwoordelijkheden, instrumenten en managementsturing bevatten,
12. Wat is GEEN subproces van het capaciteitsmanagementproces
TRUE, FALSE learning , ,
13. Definitie: is een document dat alle aspecten van de IT service definiëert evenals de vereisten in elke fase van de levenscyclus.
Beleid, standaarden, richtlijnen, activiteiten en werkinstructies, Rollen, verantwoordelijkheden, instrumenten en managementsturing,
14. Op welke manier is het mogelijk de kwaliteit van de output van een proces te meten?
Reageren op een specifiek event, Activiteitenstimulate your students , Klanten, Kaders,
15. Wat is GEEN metric type?
Mensen, Specifieke resultaten, Middelen, Meetbaar,
16. Definitie: is een algemene term die onder meer de IT-infrastructuur, mensen, geld en al het andere dat van nut is bij het verlenen van een IT-service aanduidt. (...) worden beschouwd als assets van een organisatie
, ,
17. Definitie: is een vastgelegd patroon van gebruikersvragen naar IT-services. Ieder (...) omvat één of meer Patterns of Business Activity.
, ,
18. Een risico wordt gemeten door:
1 %26 2 waar, 1 waar, 2 niet waar, 1 niet waar, 2 waar, 1 %26 2 niet waar,
19. De kern van servicemanagement is het transformeren van middelen naar waardevolle services door de capabilities van de organisatie volledig te benutten
Daadkracht, Klanten, Capaciteit, Competentie,
20. Wat vertegenwoordigt de capabilities van een serviceorganisatie?
Het kan herhaald en beheerd worden, Het is zelf-werkend met capabilities en resources benodigd voor de performance, Het is verantwoordelijk voor specifieke resultaten, Het is gespecialiseerd in een bepaald type werk,
21. Welke van de volgende uitspraken over warranty en utility zijn correct?
Warranty is fit for use, Utilitiy is fit for purpose, Capaciteit genoeg is een warranty, Performance ondersteund is een utility,
22. Wat hoort NIET bij Warranty
Documenteren en publiceren van een proces, Deelnemen aan de onderhandelingen van Service Level Agreements, Definiëren van de processtrategie, Input leveren aan het lopende Serviceverbeterprogramma,
23. Definitie: is een belofte of garantie dat een product of service zal voldoen aan de overeengekomen vereisten.
Alleen als alle onderliggende resources, maar niet per se de capabilities, in de organisatie aanwezig zijn., Alleen als de ondeliggende capabilities, maar niet per se de resources, in de organisatie aanwezig zijn., Ongeacht of de onderliggende resources en capabilities aanwezig zijn.,
24. De # voorziet in richtlijnen voor het ontwerp en de ontwikkeling van services en servicemanagementprocessen.
Serviceproductiefase, Servicestrategiefase quiz builder , Servicetransitiefase, Service-ontwerpfase,
25. Waarvoor wordt het RACI-model gebruikt?
Serviceproductiefase, Servicestrategiefase, Servicetransitiefase, Service-ontwerpfase,
26. Wat zijn doelstellingen van Financieel management?
Serviceproductiefase, Servicestrategiefase, Servicetransitiefase, Continue serviceverbeteringfase,
27. Definitie: geeft het complete overzicht van services die worden beheerd door een serviceprovider.
Servicestrategiefase, Continue serviceverbeteringfase, Servicetransitiefase,
28. Definitie: is de structuur van een systeem of IT-service, inclusief de relaties tussen de componenten en de omgeving waarin ze zich bevinden. (..) beslaat ook de standaarden en richtlijnen die het ontwerp en de evolutie van het systeem leiden.
Continue serviceverbeteringfase, Serviceproductiefase, Service-ontwerpfase,
29. Wat zijn activiteiten van het financieel managementproces
De serviceportfolio, serviceportfolio, Serviceportfolio, Een serviceportfolio, , ,
30. Wat is geen fase in de levenscyclus van een service?
servicecatalogus, Servicecatalogus, , ,
31. Wat beschrijven procesdefinities?
Een business case, Business case, De business case, , ,
32. Stelling 1: Met good of best practices bedoelen we bewezen activiteiten van processen die succesvol toegepast zijn bij meerdere organisaties. Stelling 2: Practice bestaat uit toepassen van activiteiten, processen, functies, standaarden en richtlijnen.
undefined, undefined, undefined, undefined,
33. Processen hebben de volgende karakteristieken
Voor vastleggen van de rollen en verantwoordelijkheden van de belanghebbenden in een proces of activiteit. , Voor het definiëren van de eisen voor een nieuwe service of een nieuw proces., Voor het analyseren van de bedrijfsimpact van een incident. , Voor het maken van een balanced scorecard om de complete status van servicemanagement in kaart te brengen.,
34. De waarde van een service wordt bepaald door:
Serviceoptimalisatie, Servicetransitie, Serviceontwerp, Servicestrategie,
35. De economische waarde van een service kan worden gedefinieerd als:
De service-eigenaar, De chief information officer, Knowledge management, De proceseigenaar,
36. Definitie: is een verantwoording voor een belangrijke uitgave. Het beslaat informatie over kosten, voordelen, opties, risico%27s en mogelijke problemen.
Het levert een specifiek resultaat, Het levert primair resultaten aan een klant of belanghebbende,
37. Wat is een activiteit binnen het servicelevelmanagementproces
Capabilities, Kosten, Risico, Waarde,
38. Servicewaardering richt zich primair op twee hoofdwaarderingsconcepten: - Waarde van de Servicepotentie - het component met een toegevoegde waarde, gebaseerd op de klantperceptie%27s waarde van de service. - Waarde van de levering - de werkelijke onderliggende kosten van IT gerelateerd aan de levering van een service.
De informatie over de versie van alle software, De organisatiestructuur van het bedrijf, Informatie over assets / bedrijfsmiddelen, Details van alle operationele diensten,
39. De service-eigenaar wordt afgerekend op een specifieke service van een organisatie:
De service is geschikt voor het doel, De applicaties en infrastructuur die met de service verband houden zijn storingsvrij, Alle servicegerelateerde problemen worden gedurende een bepaalde periode kosteloos verholpen, Klanten zijn verzekerd van bepaalde beschikbaarheids-, capaciteits-, continuïteits- en securityniveaus,
40. Voorbeelden van Capabilities
Planning, producten, positie en processen, Planning, perspectief, positie en mensen, Perspectief, partners, problemen en mensen, Mensen, partners, producten en processen,
41. Business case; introductie; methodes en aannames; businessimpacts; risico%27s en onvoorziene omstandigheden; aanbevelingen
servicestrategie, Servicestrategie, , ,
42. De # voorziet in richtlijnen voor het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van servicemanagement, niet alleen als organisatorische capability maar ook als strategische asset
Waar de klant voorkeur aan geeft (voorkeur), Utility (verhoging van de mogelijke winst door deze service), Wat de klant waarneemt (percepties), Wat de klant daadwerkelijk krijgt (businessuitkomsten),
43. De scope van # is: - Ontwikkeling van interne en externe markten; - Serviceassets - Implementatie van strategie - Financieel management, demandmanagement, serviceportfoliomanagement en organisatieontwikkeling - Strategische risico%27s
De referentiewaarde waarop klanten hun percepties van een service baseren, De warranty (verlaging van de mogelijke verliezen voor de klant), Wat de klant werkelijk krijgt (businessuitkomsten), De utility (verhoging van de mogelijke winst voor deze service),
44. Binnen kostenclassificaties onderkennen we de volgende kosten
TRUE, FALSE, ,
45. De # voorziet in richtlijnen voor het ontwikkelen en verbeteren van capabilities, voor de transitie van nieuwe en gewijzigde services in productie.
een risico, Een risico, risico, Risico, , ,
46. Definitie: is een organisatie die services levert aan één of meer interne of externe klanten
De kwetsbaarheid van de assets voor een bedreiging, De getroffen tegenmaatregelen, De impact indien een bedreiging zich voordoet,
47. Voorbeelden van Resources:
Voorkeuren, Practice, Percepties, Businessuitkomsten,
48. Definitie: is een verzameling van samenhangende activiteiten dat gericht is op het combineren en implementeren van resources en capabilities met het oog op het behalen van een bepaald resultaat, dat direct of indirect toegevoegde waarde creëert voor een klant of stakeholder.
Vast/variabel, Kapitaal/productie, Kostenunits,
49. Definitie: is een juridisch bindend contract tussen een IT serviceprovider en een derde partij (toeleverancier). (...) definieert de doelen en de verantwoordelijkheden om Service Level Targets in een SLA te behalen.
Serviceportfoliomanagement online learning games , Service investeringsanalyse, Compliance,
50. Wat moeten IT-diensten aan klanten leveren?
Gevarieerd aanbod, Gevarieerde servicelevels, Major incidentmanagement, Analyseren en opsporen van activity patterns van een bedrijfsproces,
51. De # is een database of gestructureerd document met informatie over alle live IT services, inclusief de services die beschikbaar zijn voor deployment. Is het zichtbare gedeelte van de serviceportfolio voor huidige en toekomstige klanten en wordt gebruikt voor de ondersteuning en verkoop van IT-services.
Patterns of Business Activity, patterns of business activity, , ,
52. Welke van de volgende uitspraken zijn doelstellingen van Service-ontwerp
gebruikersprofiel, Gebruikersprofiel, Een gebruikersprofiel, , prepare quiz ,
53. Definitie: is een overeenkomst tussen een IT-serviceprovider en de klant. (...) beschrijft de IT-service, documenteert Service Levels Targets en specificeert verantwoordelijkheden van de IT-serviceprovider en van de klant. Één (...) kan verschillende IT-services bevatten of gericht zijn op meerdere klanten.
Het leveren van operationele inzichtelijkheid, het geven van inzicht en het mogelijk maken van gedegen besluitvorming, Het leveren van informatie voor operationele voorspelling, Het voorkomen van onvoldoende capaciteit die impact zou kunnen hebben op de kwaliteit van de geleverde service.,
54. De # voorziet in richtlijnen voor het creëren en onderhouden van de klantwaarde door het beter ontwerpen, indroduceren en in productienemen van de services.
Het vermijden van overtollige capaciteitskosten zonder waardecreatie, Het leveren van kwantificatie aan de business en IT van de waarde van IT-services en va nde waarde van de assets onderliggend aan de levering van deze services, Het zorgen voor passende financiering voor het leveren en gebruiken van services, Het leveren van operationele inzichtelijkheid, het geven van inzicht en het mogelijk maken van gedegen besluitvorming,
55. Wat betekent “warranty” van een dienst?
TRUE, FALSE, ,
56. Uit een serviceportfolio kan maar één servicecatalogus worden samengesteld
Activity-based demandmanagement, Gevarieerde aanbiedingen en servicelevels online , Optimalisering van de servicelevering, Patterns of Business Activity,
57. Definitie: een wijze om toegevoegde waarde te leveren aan klanten door het mogeiljk te maken de door hen beoogde resultaten te bereiken, zonder dat zij verantwoordelijk zijn voor specifieke kosten of risico%27s
(Financiële) vraagmodellering, Compliance, Patterns of Business Activity,
58. Wat is de CORRECTE opsomming van de vier P’s van serviceontwerp?
een service design package, Een service design package, Een Service Design Package, Service Design Package, service design package, , ,
59. Voor welke van de volgende activiteiten is een proceseigenaar van een specifiek proces verantwoordelijk?
architectuur, Architectuur, De achitectuur, , ,
60. Processen zijn opgebouwd uit:
serviceprovider, Een serviceprovider, Serviceprovider, , ,
61. Definitie: is een event dat schade of verlies kan toebrengen, of beïnvloedt het vermogen om doelen te bereiken
, ,
62. Definitie: is een organisatie-eenheid die gespecialiseerd is in het uitvoeren van een bepaald soort werk en verantwoordelijk is voor specifieke resultaten. De organisatie-eenheid werkt zelfstandig en heeft de nodige capabilities en resources beschikbaar om de juiste performance en resultaten te kunnen behalen.
, ,
63. De waarde van een service is bepaald door:
UC, Underpinning Contract, underpinning contract, Een Underpinning Contract, Een underpinning contract, , ,
64. Wat zou een dienstencatalogus moeten bevatten?
toeleverancier, Een toeleverancier, Een Toeleverancier, Toeleverancier., , distance learning ,
65. Wat zijn doelstellingen van Demandmanagement?
Beschikbaarheid, beschikbaarheid, , ,
66. Welke van de volgende uitspraken beschrijven een functie?
Het ontwerpen van services die voldoen aan de bedrijfsdoelstellingen, Het identificeren en managen van risico%27s, Het plannen en managen van resources, zodat succesvolle nieuwe en gewijzigde services in productie genomen kunnen worden met voorspelde kosten, kwaliteit en geschatte tijd, Het efficiënt en effectief ontwerpen van processen voor ontwerp, transitie, productie en verbetering van hoge kwaliteit IT-services.,
67. Definitie: is een verzameling verantwoordelijkheden, activiteiten en bevoegdheden, toegekend aan een persoon of team. (...) wordt beschreven in een proces.
Compliance web tool , Monitoring, Efficiëntie,
68. Resources worden gebruikt om capabilities te transformeren naar waardevolle services
Verzamelen, meten en verbeteren van de klanttevredenheid, Maken van statusrapportages, Implementeren van servicecomponenten, Oplossing en herstel,
69. Een aantal Basisconcepten van Demandmanagement
Het aantal en het percentage van belangrijke incidenten, Het aantal en de ernst van niet behaalde services, Het terugbrengen van het aantal onderbrekingen van services, veroorzaakt door het niet-accuraat beoordelen van de impact, Het terugbrengen van de kosten van de behandeling van printerincidenten,
70. Definitie: is een reeks van gespecialiseerde organisatorische capabilities in de vorm van services voor het leveren van waarde aan de klant.
Configuratiecapaciteitsmanagement, Businesscapaciteitsmanagement, Servicecapaciteitmanagement,