Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


математика

1. Бројот 256 се чита
мали латински букви, големи латински букви, големи кирилични букви,
2. Дадено е множеството С={2,4,6,8} бројот на елементите е
{Д,Р,А,Г,А}, {Д,Р,А,Г,Н}, {Д,О,Р,А,Г,Н }, swer_4_(optional),
3. Равенката х - 280 = 458 се решава со изразот
б С= 2, б С= 4, б С= 6,
4. Првиот собирок е 387, а вториот 35.Збирот е
А %2b В, А / В, ниедно,
5. Бројот 365 е
двесте пеесет и шес, двестапедесетишест, двеста педесет и шест,
6. На годините 700 , колку години недистасуваат до милениум?
80,81,82,83,84,85,86,87,88,89, 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79, 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,
7. Множествата се означуваат со
692, 690, 696,
8. Овоштарот собрал 555 kg круши и 445 kg јаболка.Дали собрал 1 t овошје?
парен, непарен , реден,
9. Патеката за велосипедисти Коле ја поминал за 54 минути и 24 секунди, а Сара за 54 минути и 31 секунда. За колку е кој побрз?
собирање, одземање, решавање,
10. Кои се елементите кои припаѓаат на множеството А={ 1,2,3,4,5}
8, 80, 800,
11. 9 часови имаат минути
322, 422, 522,
12. Во продавницата се продале 156 кифли , переци за 28 повеќе од кифли, а крофни колку кифли и переци заедно.Колку вкупно парчиња се продале?
233, 333, 234,
13. Резултатот на задачата 481- 700 * 0 =
440, 44, 404,
14. Мерна единица за маса е
458 - 280, 458 %2b 280 save time , 280 - 458,
15. 10 центиметри има во
неограничена рамна површина, ограничена рамна површина, ниедно,
16. Низ две точки може да поминат
една права, две прави, безброј прави,
17. Множеството на броеви од осма десетка се
мали латински букви, големи кирилични букви, големи латинични букви,
18. Еден слон пие 25 литри вода дневно. Колку литри вода ќе испие слонот за 8 денови?
тап, остар school , рамен test ,
19. ( 1000 - 500 ) :5 %2b 9 =
различни, помал, еднакви,
20. Кај многуаголникот бројот на страните со бројот на аглите се
една заедничка точка, немаат заеднички точки, безброј точки,
21. Рамнина е
рамнокрак, рамностран, разностран,
22. Во низата 698, 697, ______,695 недостасува бројот
тапоаголен, правоаголен, остроаголен,
23. (456%2b22)-245=
собирање, одземање, множење,
24. Помал од прав агол е
481, 482, 483,
25. Од дропките една петина , три петини и две петини најголема е
315, 318, 319,
26. Решение на задачата 195 : 3 е
502, 508, 507,
27. Бројот под дробната црта се вика
109, 119, 104,
28. Со кој броен израз правилно е поставена задачата Збирот на броевите 386 и 426 намали го 2 пати!
12, 10, 11,
29. Мирко имал 497 денари , Јана 23 денари помалку од него. Потрошила 70 денари.Колку и останале?
( 386 %2b 426 )* 2 =, ( 386 - 426 ) : 2 =, ( 386 %2b 426 ) : 2 =,
30. Во 1 метар има милиметри
65, 165, 605,
31. 256 %2b124 = 124 %2b 256 Со исказот е искажано
броител, именител, делител,
32. При проверката на одземањето се користи
една петина , три петини learning , две петини crossword maker ,
33. Триаголникот кој што има само остри агли е
комутативно својство, комуникативно својство, асоцијативно својство,
34. 7 dm 4 cm е еднакво на колку mm
108, 270 printable , 540,
35. Кате и Иво се близнаци.Двајцата имаат по 18 години. Колку години ќе имаат двајцата заедно по 8 години?
за 7 секунди Сара, за 7 секунди Коле, за 7 секунди , исти се,
36. Мерка за течност е
50, 52, 54,
37. Еден килограм има колку dag
300, 700, 100,
38. Операцијата што означува пресек на множествата А и В е
2 метри, 1 метар, 1 дециметар,
39. Вредноста на изразот 710 :5 %2b 365 е
100, 1000, 10,
40. Операцијата собирање на еднакви множители е
метар, литар, килограм,
41. Множеството од букви со кои е запишано името ДРАГАНА се представува
740 mm, 74 mm, 704 mm,
42. Отсечките се бележат со
860, 680, 68,
43. Месната вредност на цифрата 8 во бројот 583 е
метар, килограм, литар,
44. Еден автомобил поминува 100 km со 8 литри бензин. Колку km ќе помине автомобилот со 56 литри бензин?
700 km, 800 km computer assisted language learning , 70 km,
45. Триаголник кој има две еднакви страни по должина се вика
10 dag, 100 dag, 1000 dag,
46. Ако од бројот 420 да се одземе производот на броевите 6 и 17 ќе се добие
10 dl, 100 dl, 1000 dl,
47. Кој број треба да се зголеми 5 пати за да се добие 50
100, 200, 800,
48. Паралелните прави имаат
повеќе, помалку, 1 тон,
49. Ако множителите различно се групираат производот не се менува е
асоцијативно својство, комутативно својство, дистрибутивно својство,