Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


општестви трета тема

1. Градоначалник значи
34 општини, 45 општини, 84 општини,
2. Органи на општината се
припадник на полиција, припадник на село, припадник на држава interactive ,
3. Занаетчиски работници се
совет и градоначалник, совет и премиер, совет и претседател,
4. Основните врдности на демократијата се
татко на државата, татко на семејството, татко на градот,
5. Стопански дејности се
кројачи и лекари, златари и учители quiz generator , чевлари,фризери, кројачи,
6. Во општина Ресен најразвиено е
индустрија,рударство,земјоделство, индустрија,рударство,трговија, рударство, просвета, туризам,
7. Разликите меѓу луѓето се надминуваат со
средство за неплаќање, средство за чистење, средство за плаќање,
8. Граѓанин е
рударство, земјоделство, просвета,
9. Комуналната служба се грижи за
Чистотата на улиците и парковите, чистотата на болниците, чистотата на зградите,
10. Што е култура на народ
традиција и дејност, обичаи и рекреаљција, традиција,обичаи и религија interactive ,
11. Општина е
непосредна и посредна, непосредна и ученичка, непосредна и представничка,
12. Во РМ има
слобода и непосредност, слобода и толеранција active teaching , слобода и посредност,
13. Демократијата се дели на
комуникација, почитување и нетолеранција, комуникација, непочитување и толеранција, комуникација ,почитување и толеранција,