Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


општестви трета тема

1. Во РМ има
34 општини, 45 општини, 84 општини,
2. Градоначалник значи
припадник на полиција, припадник на село, припадник на држава,
3. Граѓанин е
совет и градоначалник, совет и премиер, совет и претседател,
4. Демократијата се дели на
татко на државата, татко на семејството, татко на градот,
5. Во општина Ресен најразвиено е
кројачи и лекари, златари и учители, чевлари,фризери, кројачи,
6. Основните врдности на демократијата се
индустрија,рударство,земјоделство, индустрија,рударство,трговија, рударство, просвета, туризам,
7. Општина е
средство за неплаќање, средство за чистење, средство за плаќање,
8. Комуналната служба се грижи за
рударство, земјоделство, просвета,
9. Парите служат како
Чистотата на улиците и парковите, чистотата на болниците, чистотата на зградите educational activities ,
10. Стопански дејности се
традиција и дејност, обичаи и рекреаљција online quizzes , традиција,обичаи и религија,
11. Органи на општината се
непосредна и посредна, непосредна и ученичка, непосредна и представничка,
12. Занаетчиски работници се
слобода и непосредност, слобода и толеранција, слобода и посредност teaching ,
13. Што е култура на народ
комуникација, почитување и нетолеранција, комуникација, непочитување и толеранција, комуникација ,почитување и толеранција,