Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


balance sheet

Definitions:
LONG-TERM INVESTMENTS, LONG-TERM FINANCIAL ASSETS, DEVELOPMENT EXPENSES, CONSTRUCTION IN PROGRESS, TANGIBLE FIXED ASSETS, OTHER INTANGIBLE FIXED ASSETS school , FROM AFFILIATES, OTHER TANGIBLE FIXED ASSETS, loans gantred, PERPETUAL USUFRUCT web 2.0 , BUILDING AND CONSTRUCTIONS, FROM OTHERS, shares, FIXED ASSETS, PLANT AND MACHINERY, FIXED ASSETS, GRUNTY, LONG-TERM RECEIVABLES ESL , other securities, PREPAYMENTS FOR CONSTRUCTION IN PROGRESS, REAL ESTATE, PREPAYMENTS FOR INTANGIBLE FIXED ASSETS, INTANGIBLE FIXED ASSETS, VEHICLES, GOODWILL,

Answers:
NIERUCHOMOŚCI online activities , ŚRODKI TRANSPORTU, udziały lub akcje, INNE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE, AKTYWA TRWAŁE, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE quiz , budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH, KOSZTY ZAKOŃCZONYCH PRAC ROZWOJOWYCH, inne papiery wartościowe, INNE ŚRODKI TRWAŁE, WARTOŚĆ FIRMY, WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE, DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE, udzielone pożyczki, INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE, ŚRODKI TRWAŁE, ZALICZKI NA ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE, ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE, OD POZOSTAŁTCH JEDNOSTEK, RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE language , LAND, ZALICZKI NA WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE,