Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


balance sheet

Definitions:
CONSTRUCTION IN PROGRESSweb page, FIXED ASSETS, REAL ESTATE, FIXED ASSETS, PREPAYMENTS FOR CONSTRUCTION IN PROGRESS, loans gantred, FROM AFFILIATES, VEHICLES quiz generator , FROM OTHERS, PERPETUAL USUFRUCT, other securities ESL , GOODWILL, PREPAYMENTS FOR INTANGIBLE FIXED ASSETS, INTANGIBLE FIXED ASSETS, OTHER INTANGIBLE FIXED ASSETS, shares, LONG-TERM FINANCIAL ASSETS, PLANT AND MACHINERY assess performance , DEVELOPMENT EXPENSES, LONG-TERM RECEIVABLES, OTHER TANGIBLE FIXED ASSETS, GRUNTY, TANGIBLE FIXED ASSETS, LONG-TERM INVESTMENTS, BUILDING AND CONSTRUCTIONS,

Answers:
udziały lub akcje, ZALICZKI NA ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE, inne papiery wartościowe, URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY, ŚRODKI TRANSPORTU, WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE, INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE, LAND, ŚRODKI TRWAŁE, ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE, RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE, OD POZOSTAŁTCH JEDNOSTEK, AKTYWA TRWAŁE, INNE ŚRODKI TRWAŁE, INNE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE, WARTOŚĆ FIRMY, ZALICZKI NA WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE, OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, udzielone pożyczki, KOSZTY ZAKOŃCZONYCH PRAC ROZWOJOWYCH, NIERUCHOMOŚCI, DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE,