Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


ENERGIJA VODE

1. Snaga dobivena iz sile ili energije tekuće vodene mase, koja se može upotrijebiti u čovjeku korisne svrhe je:
HIDROENERGIJA, GEOTERMALNA ENERGIJA, BIOENERGIJA, SOLARNA ENERGIJA
2. Trenutno najveća hidroelektrana na svijetu izgrađena je u:
JAPANU, KINI, SAD-u, NIZOZEMSKOJ
3. Koliko hidroelektrana je danas u pogonu u Hrvatskoj ?
26, 18, 20, 32
4. Koje dvije hidroelektrane se nalaze u Međimurju ?
HE ČAKOVEC I HE DUBRAVA, HE DUBRAVA I HE PLOMIN, HE ČAKOVEC I HE PRELOG, HE DUBRAVA I HE DRAVA
5. grading Osim proizvodnje električne energije, namjene hidroelektrana su:
opskrba vodom, obrana od poplava, navodnjavanje, uzgoj riba i školjaka, mljevenje žita, proizvodnja nuklearne energije
6. Sve hidroelektrane HEP-a dobile su certifikat za proizvodnju električne energije iz:
obnovljivih izvora, vodenih izvora, neobnovljivih izvora, biomase
7. Hidroenergija je danas izvor:
19%25 električne energije proizvedene u svijetu, 22%25 električne energije proizvedene u svijetu, 10%25 električne energije proizvedene u svijetu, 16%25 električne energije proizvedene u svijetu
8. multiple choice questions Brane predstavljaju prijetnju:
ribama i ekosustavima mora online quizzes , ribama i ekosustavima rijeka i potoka, ribama i školjkama, ribama i rakovima
9. quiz Neka područja suvremene primjene energije vode su:
vrtložna energija, energija valova, energija plime i oseke, biomasa, biogorivo, nuklearna energija, energija kapljica, energija vodene pare, energija leda