Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Екологија

1. Хетеротрофни организми су:
конзументи, продуценти, редуценти, аутотрофи
2. Простор са различитим облицима неживе материје и одговарајућим абиотичким еколошким факторима у којем жива бића живе, зове се:
биоценоза, екосистем, биотоп, биом
3. Продукција нових јединки у популацији је:
растење популације printable , узрасна структура, морталитет, наталитет
4. Смањење броја јединки у популацији је:
наталитет, морталитет, узрасна структура, растење популације
5. Промена бројности јединки у популацији у одређеном временском периоду је:
наталитет, узрасна структура, морталитет, растење популације
6. Бројчани однос између јединки који се налазе на различитим ступњевима индивидуалног развића је:
растење популације ESL , морталитет, узрасна структура, наталитет
7. Сва жива бића која живе у одређеном екосистему, једним именом се називају:
биотоп, популација, биоценоза, биосфера
8. Скуп адаптација, морфолошких и физиолошких који карактерише поједине врсте и који је везан за одређено станиште је:
животна форма, модификација, адаптација, камуфлажа
9. Скуп специфичних решења проблема пред којим се се организми нашли у току еволуције у својим стаништима је:
адаптација, животна форма, модификација, комбинација
10. Одређени простор на Земљи који се одликује специфичном комбинацијом животних услова
животно станиште, животна средина, животна заједница, еколошки фактори
11. Комплекс свих услова на Земљи који омогућава живот организама
животна средина, животно станиште, екосистем, еколошки фактори
12. crossword maker Скуп популација различитих врста које живе на одређеном простору и нераскидиво су повезани
животна средина, животно станиште, биоценоза, екосистем
13. Овај биом се простире у области суптропске климе, изражена су два периода, кишни и сушни, зељаста вегетација прошарана усамљеним дрвећем
тундра, тајга, савана, степа
14. online quizzes Овај биом се простире у областима континенталне климе са малом количином падавина, основу биљног света чине ниске траве и зељасте биљке
тундра, тропска кишна шума, тајга, степа
15. Овај биом се простире у области хладне поларне климе, подлога је у току већег дела године смрзнута, биљну компоненту углавном чине маховине и лишајеви
тундра online activities , листопадна шума, степа, пустиња
16. Овај биом се простире у областима умереноконтиненталне климе, где су добро изражена сва 4 годишња доба, јавља се у виду шумских појасева
савана distance learning , листопадна шума, тропска кишна шума, тундра
17. Овај биом се простире у области екватора са заступљеном тропском климом, велика количина падавина, бујна вегетација
савана, тропска кишна шума, тајга, пустиња
18. Овај биом се простире у сушним условима, далеко од мора, са великим дневно-ноћним колебањима температуре, сиромашан биљни свет
тајга, степа, пустиња, листопадна шума
19. Узроци друге демографске експанзије су:
индустријска и технолошка револуција, употреба оруђа, оружја и контрола ватре, развој пољопривреде и доместификација, ништа од наведеног
20. Узроци прве демографске експанзије су:
развој пољопривреде и доместификација, употреба оруђа, оружја и контрола ватре, ширење вере и магијског лечења, индустријска и технолошка револуција
21. Узроци треће демографске експанзије су:
употреба оруђа и оружја, развој пољопривреде и доместификација, инсустријска и технолошка револуција, ширење вере и магије
22. Организми који су способни да у својим ћелијама сами синтетишу органске материје од неорганских називају се:
миксотрофи, аутотрофи, хетеротрофи, редуценти
23. У току процеса фотосинтезе ослобађа се:
угљен-диоксид, кисеоник, вода, енергија
24. Екологија је наука која проучава:
последице загађивања на живе организме, односе између организама и животне средине, загађеност животне средине, ништа од наведеног
25. Кретање материје кроз екосистем је:
реверзибилан процес, материја протиче кроз екосистеме, иреверзибилан процес, материја пропада
26. Екосистем чине:
биоценоза и земљиште, биоценоза и биотоп, популација и биотоп, популација и земљиште
27. Еколошке сукцесије су серије:
постепених смењивања екосистема у току времена, наглих смењивања екосистема у току времена, постепених смењивања екосистема у простору, не знам
28. За екосистем се каже да је на ступњу климакса ако:
ако су прилагођени климатским условима средине, ако утичу на карактеристике климе, ако су градитељи екосистема изражене старости, ништа од наведеног
29. Скуп адаптивних одлика једне органске врсте усаглашен са конкретном животном средином у којој је она распрострањена је:
еколошка ниша, животна форма, скуп животних карактеристика, модификација