Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


GGB 42/3*

Dopasuj czasowniki do ich angielskich odpowiedników. Zwróć uwagę, że podane zostały tylko niektóre znaczenia czasowników. Zachęcam do wykonania ćwiczenia wielokrotnie - za każdym razem pojawią się inne czasowniki.

1. zacząć (się)
begin, feel, drink, hear
2. złamać; przerwać
break, become, read, drink
3. educational games przynieść
bring, stand, let, know
4. złapać
catch, fall crossword maker , know, put
5. przyjść
come online , tell, take, learn
6. pić
drink, eat, make, hold
7. jeść
eat, stand, take, shut
8. upaść
fall, hold, forget, eat
9. czuć
feel, eat educational activities , drink, think
10. zapomnieć
forget, learn, give, tell
11. dostać, otrzymać
get, say, sit, think
12. dać
give, hear, keep, pay
13. słyszeć
hear, let, forget, drink
14. trzymać
hold, break, leave, read
15. przechowywać
keep, say, leave, fall
16. wiedzieć; znać
know, read, come, put
17. uczyć się
learn, become, hear, write
18. opuścić
leave, get online quizzes , pay, drink
19. teaching pozwolić
let, learn, leave, read
20. zrobić
make, take, keep, hear
21. zapłacić
pay, give, sit, bring
22. położyć
put, become, give, hear
23. przeczytać
read, drink, hold, write
24. powiedzieć (coś)
say, take, come, hear
25. zamknąć
shut, hold, hear, break
26. usiąść
sit, let, begin, make
27. mówić
speak class web page , make, keep, leave
28. stać
stand, think, break, say
29. wziąć
take, hold english , pay, hear
30. online quizzes powiedzieć (komuś)
tell, forget, break, speak
31. pomyśleć
think, write, keep, let
32. napisać
write, break, keep, know