Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


GGB 42/3*

Dopasuj czasowniki do ich angielskich odpowiedników. Zwróć uwagę, że podane zostały tylko niektóre znaczenia czasowników. Zachęcam do wykonania ćwiczenia wielokrotnie - za każdym razem pojawią się inne czasowniki.

1. zacząć (się)
begin, feel, drink, hear
2. złamać; przerwać
break, become, read, drink
3. przynieść
bring, stand, let, know
4. złapać
catch, fall, know, put
5. help students assimilate material przyjść
come, tell, take, learn
6. pić
drink, eat, make, hold
7. jeść
eat, stand, take, shut
8. upaść
fall, hold, forget, eat
9. czuć
feel, eat, drink, think
10. zapomnieć
forget, learn distance learning , give, tell
11. dostać, otrzymać
get, say, sit, think
12. dać
give, hear, keep, pay
13. słyszeć
hear, let, forget, drink
14. trzymać
hold matching excercise , break, leave, read
15. results history przechowywać
keep distant learning , say, leave, fall
16. wiedzieć; znać
know, read, come, put
17. save time uczyć się
learn, become generate answer keys , hear, write
18. opuścić
leave, get, pay, drink
19. pozwolić
let, learn, leave, read
20. zrobić
make, take, keep, hear
21. zapłacić
pay quiz , give, sit, bring
22. położyć
put, become, give, hear
23. przeczytać
read, drink, hold, write
24. quiz builder powiedzieć (coś)
say, take, come, hear
25. zamknąć
shut, hold, hear, break
26. usiąść
sit, let, begin, make
27. mówić
speak, make, keep, leave
28. stać
stand, think, break, say
29. wziąć
take, hold, pay, hear
30. powiedzieć (komuś)
tell, forget, break, speak
31. pomyśleć
think, write, keep, let
32. napisać
write, break, keep, know