Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


Woda

Author: Fanti Rafał
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:
1. Hipoteza zakładająca, że woda na Ziemi powstała na skutek odgazowania skał stygnącego płaszcza Ziemi to:
A) teoria solarna
B) teoria ziemska
C) teoria heliocentryczna
D) teoria geocentryczna

2. Jaką część hydrosfery Ziemi stanowi woda słona?
A) 96.5%25
B) 65.9%25
C) 59.6%25
D) 3.5%25

3. Jakączęść hydrosfery Ziemi stanowi woda słodka?
A) 96.5%25
B) 3.5%25
C) 53%25
D) 35%25

4. Przemieszczanie się wody w cyklu oceany - atmosfera - oceany to:
A) mały obieg w przyrodzie
B) duży obieg w przyrodzie
C) ewapotranspiracja
D) retencja

5. Przemieszczanie się wody w cyklu oceany - atmosfera - ląd - oceany to:
A) mały obieg
B) duży obieg
C) ewapotranspiracja
D) retencja

6. Odsetek opadów spadających na powierzchnię oceanów wynosi
A) 8%25
B) 18%25
C) 80%25
D) 20%25

7. Średnie zasolenie wody morskiej wynosi
A) 33%25
B) 3.3‰
C) 33‰
D) 0.3%25

8. Średnia temperatura wody morskiej wynosi
A) 1.75ºC
B) 17.5ºC
C) 7.5ºC
D) 33ºC

9. Najniższe zasolenie wody morskiej występuje w okolicach
A) okołobiegunowych
B) okołozwrotnikowych
C) równikowych
D) umiarkowanych

10. Najwyższe zasolenie wody morskiej występuje w okolicach
A) zwrotnikowych
B) okołobiegunowych
C) umiarkowanych szerokości geograficznych
D) równikowych

11. Niska temperatura wody
A) powoduje zwykle spadek zasolenia wody morskiej
B) powoduje zwykle wzrost zasolenia wody morskiej
C) nie ma wpływu na zasolenie wody morskiej
D) jest SKUTKIEM wysokiego zasolenia

12. Który z poniższych czynników może spowodować wzrost zasolenia wody morskiej
A) duża liczba rzek wpadających do zbiornika morskiego
B) topniejące lodowce
C) wysokie sumy opadów
D) szerokie połączenie z wszechoceanem

13. Który z poniższych czynników może spowodować spadek zasolenia wody morskiej
A) niskie sumy opadów
B) mała liczba rzek wpadających do zbiornika morskiego
C) szerokie połączenie z wszechoceanem
D) wysoka tremperatura

14. Morze oddzielone od otwartego oceanu przez wyspy lub półwysep nazywamy
A) morzem otwartym
B) morzem międzywyspowym
C) morzem przybrzeżnym
D) morzem śródlądowym

15. morze położone wyłącznie pomiędzy wyspami lub ich archipelagami nazywamy
A) morzem otwartym
B) morzem międzywyspowym
C) morzem przybrzeżnym
D) morzem śródlądowym

16. Swobodna FALA STOJĄCA, powstająca w zamkniętych zatokach, morzach i jeziorach, na skutek dużej różnicy ciśnienia atmosferycznego nad częściami zbiornika to:
A) tsunami
B) sejsza
C) przypływ
D) origami

17. Fala oceaniczna, wywołana podwodnym trzęsieniem ziemi, wybuchem wulkanu, lub upadkiem meteorytu, rozchodząca się pierścieniowo od miejsca jej wzbudzenia to
A) sejsza
B) tsunami
C) origami
D) odpływ

18. Przyczyna powstawania powierzchniowych prądów morskich są
A) stałe wiatry
B) wiatry lokalne
C) trzęsienia ziemi
D) duże różnice ciśnienia atmosferycznego nad zbiornikiem

19. %22Przesuwająca%22 się część lodowca to
A) pole firnowe
B) jęzor lodowca
C) płaszcz lodowca
D) cyrk lodowcowy

20. Najwięcej wody słodkiej na Ziemi zmagazynowane jest w:
A) lodowcach
B) rzekach
C) jeziorach
D) wodach podziemnych

21. Rzeki niosące wodę przez cały rok to rzeki
A) stałe
B) okresowe
C) epizodyczne
D) żadna z pozostałych odpowiedzi nie jest poprawna

22. Najmniej żyzne są jeziora
A) oligotroficzne
B) eutroficzne
C) dystroficzne
D) kosmiczne

23. Rzeki okresowe to rzeki
A) pojawiające się i znikające bez żadnej regularności
B) pojawiające się regularnie, w pewnych przewidywalnych okresach roku
C) niosące wodę przez cały rok
D) stworzone sztucznie przez człowieka

24. Która z podanych niżej odpowiedzi zawiera uporządkowane etapy powstawania lodu lodowcowego
A) śnieg, firn, lód, lód lodowcowy
B) lód, śnieg, firn, lód lodowcowy
C) lód lodowcowy, śnieg, firn, lód
D) firn, śnieg, lód, lód lodowcowy

25. Warstwa skalna w której wolne przestrzenie (szczeliny, pory) są całkowicie wypełnione wodą to:
A) strefa saturacji (nasycenia)
B) strefa aeracji (napowietrzenia)
C) zwierciadło wód podziemnych
D) skała nieprzepuszczalna

26. Obszar z którego wszystkie rzeki uchodzą do tej samej rzeki głównej to:
A) dorzecze
B) zlewisko
C) dopływ
D) obszar bezodpływowy

27. Jeziora karowe (cyrkowe) to jeziora powstające
A) w zagłębieniach po polach firnowych
B) odciętych fragmentach koryta rzecznego
C) na skutek odcięcia mierzeją zatoki morskiej od morza
D) kalderach wygasłych wulkanów

28. Obszar z którego wszystkie rzeki uchodza do tego samego morza lub oceanu to:
A) dopływ
B) zlewisko
C) dorzecze
D) obszar bezodpływowy

29. System rzeczny to
A) granica między dorzeczami
B) rzeka główna wraz z dopływami
C) rzeka uchodząca bezpośrednio do morza
D) obszar z którego wszystkie rzeki uchodza do tego samego morza