Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


Fe%27efe%27e-Nufi (climb up)

Author: Tchamna Rodrigue
Description: Cliquer sur Continue pour commencer le Quiz
Keywords: fe%27efe%27e, nufi, resulam, bamileke, Cameroon, , online teaching

Content:
Quiz:
1. Ma mère a acheté mon habit: Mɑ̄vǒ ywēn .... à
A) ndhī
B) khʉ̀ɑ̀%27
C) ngāp
D) ndhì

2. pourquoi pleures-tu?
A) ǒ nǔkɑ̀ mɑ̀ngé%27?
B) nǔkɑ̀ mɑ̀ngé%27 ǒ?
C) mɑ̀ngé%27 ǒ nǔkɑ̀?
D) ǒ mɑ̀ngé%27 nǔkɑ̀?

3. Ma mère allait au champ Mɑ̄vǒ --- ghěn kò
A) kɑ̀
B) mʉ̀
C) fhū
D) lɑ̌%27

4. Traduire en langue fe%27efe%27e: L%27enfant a pleuré
A) móó fhū ghé%27
B) mōō kɑ̀ghě%27
C) móó ghè%27
D) mōō lɑ̀ghě%27

5. la tête
A) tù
B) tǔ
C) tū
D) tû

6. Les yeux
A) vàm/vàm%27
B) nshù
C) nzī
D) nə̄h / nɑ̄h

7. Ngɑ̌ nzɑ̄ wúzɑ̄ pí ...
A) ntōk mǎ
B) nshù ā
C) tēn ǎ
D) nzī mǎ

8. ngɑ̌ njéh pí ...
A) vàm zǎ
B) tū ā
C) nzī mǎ
D) ntōk mǎ

9. comment appelle-t-on le poisson en langue fe%27efe%27e:
A) mbúngà
B) fīshī
C) mbìěnshì, mbɑ̀ɑ̄nshì
D) fīsī

10. comment dit-on faché en langue fe%27efe%27e?
A) mvēksī
B) njā%27nthʉ̄, njā%27sàp
C) ngé%27
D) nzēnshì

11. Traduire en langue fe%27efe%27e: L%27homme Blanc s%27est envolé avec les bambous.
A) ndǎk lǎh ndāk náh ndāk
B) ndàk lǎh ndák náh ndāk
C) ndák lǎh ndàk náh ndák
D) ndák lǎh ndàk náh ndāk

12. la poule
A) ngàp
B) ngáp
C) ngāp
D) ngâp