Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Fe%27efe%27e(Nufi)

Author: Tchamna Rodrigue
Description: remplissez le vide
Keywords: nufi, fe%27efe%27e, resulam, cameroon languages, langues cameroun, , online teaching

Content:
Quiz:
1. Ma mère a acheté mon habit: Mɑ̄vǒ ywēn .... à
A) ndhī
B) khʉ̀ɑ̀%27
C) ngāp
D) ndhì

2. pourquoi pleures-tu?
A) ǒ nǔkɑ̀ mɑ̀ngé%27?
B) nǔkɑ̀ mɑ̀ngé%27 ǒ?
C) mɑ̀ngé%27 ǒ nǔkɑ̀?
D) ǒ mɑ̀ngé%27 nǔkɑ̀?

3. Ma mère allait au champs Mɑ̄vǒ --- ghěn kò
A) kɑ̀
B) mʉ̀
C) fhū
D) lɑ̌%27

4. Traduire en langue fe%27efe%27e: L%27enfant a pleuré
A) móó fhū ghé%27
B) mōō kɑ̀ghě%27
C) móó ghè%27
D) mōō lɑ̀ghě%27

5. la tête
A) tù
B) tǔ
C) tū
D) tû

6. Les yeux
A) vàm/vàm%27
B) nshù
C) nzī
D) nə̄h / nɑ̄h

7. Ngɑ̌ nzɑ̄ wúzɑ̄ pí ...
A) ntōk mǎ
B) nshù ā
C) tēn ǎ
D) nzī mǎ

8. ngɑ̌ njéh pí ...
A) vàm zǎ
B) tū ā
C) nzī mǎ
D) ntōk mǎ

9. comment appelle-t-on le poisson en langue fe%27efe%27e:
A) mbúngà
B) fīshī
C) mbìěnshì, mbɑ̀ɑ̄nshì
D) fīsī

10. comment dit-on faché en langue fe%27efe%27e?
A) mvēksī
B) njā%27nthʉ̄, njā%27sàp
C) ngé%27
D) nzēnshì

11. Traduire en langue fe%27efe%27e: L%27homme Blanc s%27est envolé avec les bambous.
A) ndǎk lǎh ndāk náh ndāk
B) ndàk lǎh ndák náh ndāk
C) ndák lǎh ndàk náh ndák
D) ndák lǎh ndàk náh ndāk

.