Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

REBYU SA FILIPINO 1

Author: Sy Mark Anthony
Description: Piliin ang titik ng wastong sagot. I-click ito at isiping mabuti ang isasagot sa mga tanong. Ito ay rebyu para sa Ikalawang Katlong Taong Pagsusulit.
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:
1. Ano ang kategorya ng salitang ngalan para sa AHAS?
A) hayop
B) bagay
C) pangyayari
D) araw

2. Ano ang kategorya ng salitang ngalan para sa PASKO?
A) pangyayari
B) araw
C) buwan
D) bagay

3. Ano ang kategorya ng salitang ngalan para sa KAARAWAN?
A) bagay
B) tao
C) pangyayari
D) buwan

4. Ano ang kategorya ng salitang ngalan para sa SALBABIDA?
A) tao
B) bagay
C) hayop
D) lugar

5. Tukuyin ang pantangi sa sumusunod na pagpipilian sa ibaba.
A) Bangus
B) pagkain
C) guro
D) ospital

6. Tukuyin ang pantangi sa ibaba.
A) paaralan
B) simbahan
C) Samsung
D) kompyuter

7. Tukuyin ang pambalana sa ibaba.
A) Pangulong Aquino
B) G. Mark
C) La Salle Green Hills
D) doktor

8. Alin sa sumusunod ang pambalana?
A) Tilapia
B) Agila
C) Gumamela
D) aso

9. Alin sa sumusunod ang wastong pambalana para kay San Lorenzo Ruiz?
A) bata
B) santo
C) sundalo
D) pari

10. Alin sa sumusunod ang wastong ayos ng araw?
A) Linggo, Lunes, Miyerkules
B) Linggo, Martes, Biyernes
C) Huwebes, Biyernes, Sabado
D) Sabado, Linggo, Lunes

11. Alin sa sumusunod ang may wastong ayos ng araw?
A) Miyerkules, Sabado, Linggo
B) Biyernes, Sabado, Linggo
C) Huwebes, Lunes, Martes
D) Miyerkules, Martes, Biyernes

12. Alin sa sumusunod ang wastong ayos para sa mga buwan?
A) Enero, Pebrero, Mayo
B) Abril, Mayo, Hulyo
C) Oktubre, Nobyembre, Disyembre
D) Mayo, Agosto, Hulyo

13. Alin sa sumusunod ang wastong ayos ng buwan?
A) Hunyo, Hulyo, Agosto
B) Hulyo, Hunyo, Agosto
C) Agosto, Hunyo, Hulyo
D) Agosto, Hulyo, Hunyo

14. Pantigin ang salitang mansanas.
A) ma . nsa . nas
B) mansa . nas
C) man . sa . nas
D) mans . a . nas

15. Paano dapat pantigin ang salitang ulap?
A) ula . p
B) u . la . p
C) u . lap
D) ul . ap

16. Ano ang mabubuo kapag inayos ang pantig na (han . ba . sim)
A) basimhan
B) hansimba
C) simhanba
D) simbahan

17. Tukuyin ang kasarian ng pangngalan para sa MADRE.
A) panlalaki
B) pambabae
C) di-tiyak
D) walang kasarian

18. Tukuyin ang kasarian ng pangngalan para sa TANDANG.
A) panlalaki
B) pambabae
C) di-tiyak
D) walang kasarian

19. Ano ang kasarian ng pangngalan para sa PUNO?
A) panlalaki
B) pambabae
C) di-tiyak
D) walang kasarian

20. Ano ang katambal na kasarian para sa doktor?
A) doktora
B) dentista
C) modista
D) abogada

21. Alin sa sumusunod ang may wastong tambal na kasarian ng pangngalan?
A) Mario-Marie
B) Domingo-Dominga
C) Lucio-Lucy
D) Pablo-Paula

22. Alin sa sumusunod ang may wastong tambal na kasarian ng pangngalan?
A) nanay-kuya
B) ninang-lola
C) prinsipe-prinsesa
D) hari-madre

23. Alin sa sumusunod ang naiiba ang kasarian?
A) dentista
B) modista
C) Maria
D) doktora

24. Ano ang tawag sa kasarian ng pangngalan na tumutukoy sa bagay na walang buhay?
A) panlalaki
B) pambabae
C) di-tiyak
D) walang kasarian

25. Piliin ang tamang pananda ng pangngalan. ______ G. Mark at Gng. Vien
A) ang
B) ang mga
C) si
D) sina

26. Piliin ang tamang pananda ng pangngalan. ________ prutas sa palengke ay mababango.
A) ang
B) ang mga
C) si
D) sina

27. Piliin ang wastong pananda ng pangngalan. _______ Ginoo at Ginang Garza
A) ang
B) ang mga
C) si
D) sina

28. Alin ang wastong pangungusap na gumamit ng pananda ng pangngalan kung marami ang baso?
A) Si baso ay nabasag.
B) Sina baso ay nabasag.
C) Ang mga baso ay nabasag.
D) Ang baso ay nabasag.

29. Ano ang angkop na pananda ng pangngalan? ______ La Salle Green Hills
A) ang
B) ang mga
C) si
D) sina

30. Tukuyin ang wastong panghalip panao. (Ikaw ang nagsasalita) _____ ay natulog nang maaga.
A) Ako
B) Siya
C) Sila
D) Ikaw

31. Tukuyin ang wastong panghalip panao. (May kausap na isang tao) ______ ang nakilala ko sa paaralan.
A) Ako
B) Ikaw
C) Kayo
D) Sila

32. Bigyan ng wastong panghalip panao ang pangungusap. Si Ben ay nagpunta sa Mall of Asia.
A) Ako ay nagpunta sa Mall of Asia.
B) Siya ay nagpunta sa Mall of Asia.
C) Sila ay nagpunta sa Mall of Asia.
D) Ikaw ay nagpunta sa Mall of Asia.

33. Tukuyin ang wastong panghalip panao. (Marami kang kausap na tao). ______ ay pinapapunta sa opisina ni G. Ramelle.
A) Ako
B) Ikaw
C) Sila
D) Kayo

34. Ano ang tawag sa salitang humahalili o pumapalit sa salitang ngalan sa pangungusap?
A) Pananda ng Pangngalan
B) Salitang Ngalan
C) Kasarian ng Pangngalan
D) Panghalip Panao

35. Piliin ang tamang panghalip pananong. (tao) _____ ang kasama mo sa bahay?
A) Ano
B) Sino
C) Saan
D) Ilan

36. Piliin ang wastong panghalip pananong. (dahilan) _____ ka umiiyak kanina?
A) Kailan
B) Ano
C) Saan
D) Bakit

37. Piliin ang angkop na panghalip pananong. (bilang) ____ ang binili mong prutas?
A) Saan
B) Ano
C) Ilan
D) Kailan

38. Piliin ang angkop na panghalip pananong (petsa) _____ ang kaarawan mo G. Mark?
A) Kailan
B) Saan
C) Ano
D) Bakit

39. Anong bantas ang ginagamit sa pagtatanong?
A) Tuldok ( . )
B) Tandang Pananong ( ? )
C) Tandang Padamdam ( ! )
D) Kuwit ( , )

40. Balikan ang kwento, Sino ang tumulong kay Inahing Manok sa pagluluto ng mais?
A) aso
B) ibon
C) pato
D) mga sisiw

41. Ano ang napulot na butil ni Inahing Manok?
A) butil ng palay
B) butil ng monggo
C) butil ng pakwan
D) butil ng mais

42. Ano ang masasabi mo sa mga kasamang hayop ni Inahing Manok sa bukid?
A) tamad
B) matulungin
C) magalang
D) antukin

43. Ano ang magandang-aral ng kwento?
A) Tumulong sa kapwa.
B) Huwag maging madaya.
C) Maging malinis sa paligid.
D) Magluto ng mais.

44. Sino-sino ang hindi binigyan ng nilutong mais dahil sa katamarang tumulong kay Inahing Manok?
A) aso, pusa, ibon, palaka
B) aso, pusa, ibon, pato
C) aso, pusa, ibon, sisiw
D) aso, pusa, ibon, manok

.