Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Vrste. dat. i dok.,pove. rač. i paket. prijenos, Petrovsko, 6. r

Author: Gradecak Drago
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:

1. Računalna mreža sastoji se od (više je točnih odgovora):
A) strojne opreme (hardver)
B) listova
C) programske opreme (softver)
D) zemlje

2. Uređaj kojim se računalo spaja na mrežu zove se # kartica.
A) mrežna, ethernet

3. Uređaj koji služi za spajanje više računala u mrežu zove se #. Takvu mrežu nazivamo LAN mrežom koja ne mora biti spojena na internet.
A) preklopnik, preklopnik/prospojnik, prospojnik, switch

4. Uređaj koji povezuje računalo s mrežom i upravlja prometom na mreži zove se #.
A) preklopnik
B) usmjernik
C) bežična mreža
D) Ethernet kabel

5. Najpoznatija vrsta bežične mreže naziva se #.
A) WIFI, wifi

6. Standardni protokol za razmjenu podataka među računalima zove se #. To je ujedno najpoznatiji i najrašireniji protokol.
A) tcp/ip, TCP/IP

7. Prema načinu povezivanja uređaja u mreži razlikujemo:
A) žičnu i novu mrežu
B) žičnu i pletenu mrežu
C) bežičnu i staru mrežu
D) optičku, žičnu i bežičnu mrežu

8. Izbaci uljeza. Prednosti umreženih računala:
A) dijele zajedničke programe, podatke i opremu
B) povezuju korisnike računala diljem svijeta
C) štede prostor, vrijeme i novčane izdatke
D) lagana su i lako prenosiva

9. Ako koristim bežični način prijenosa koji se naziva Bluetooth, tada moram biti spojen na internet.
A) TRUE
B) FALSE

10. Kratica za lokalnu mrežu glasi #.
A) FAN
B) LAM
C) LAN
D) LAP

11. Lokalne mreže upotrebljavaju se u školama, bolnicama itd.
A) TRUE
B) FALSE

12. Kratica za mrežu koja se koristi na području većeg grada glasi #.
A) MAN, man

13. Široko rasprostranjena mreža ima kraticu #.
A) WAN
B) WAL
C) WAM
D) WAV

14. Najpoznatija WAN mreža je #.
A) internet, Internet, Internet., internet.

15. Podaci prenošeni računalnom mrežom ne prenose se odjednom.
A) TRUE
B) FALSE

16. Međunarodno prihvaćena pravila za mrežni prijenos podataka nazivaju se: #.
A) norme
B) standardi
C) protokolnici
D) protokoli

17. Podaci se u mreži dijele na #.
A) pisma
B) pakete
C) kutije
D) palete

18. Jedinstveni broj svakog uređaja spojenog na internet naziva se #.
A) PI adresa
B) IP adresa
C) TCP adresa
D) HTTP adresa

19. IP dolazi od dviju engleskih riječi, a to su #.
A) internet protocol, Internet Protocol, internet protokol

20. IP adresa sastoji se od #.
A) 23-bitnog zapisa
B) 64-bitnog zapisa
C) 16-bitnog zapisa
D) 32-bitnog zapisa

21. Koja IP adresa ima ispravan oblik: #
A) 168.256.32.14
B) 238.248.254.201
C) 12.13.14.256
D) 301.234.15.178

22. Pomoću IP adrese ne mogu odrediti na kojem kontinentu se nalazi računalo.
A) TRUE
B) FALSE

23. Svaki paket u mreži sastoji se od zaglavlja, začelja i #.
A) korisnih podataka, korisnih podataka.

24. Zaglavlje paketa uključuje IP adresu pošiljatelja i #.
A) primatelja, primatelja.

25. Odaberi bežičnu mrežu koja ima veći doseg. #
A) Bluetooth
B) WiFi
C) Answer_3_(optional)
D) Answer_4_(optional)

26. Za uspostavu računalne mreže potrebna su # računala.
A) dva, 2

27. 3 glavne vrste datoteka su: datoteke dokumenata, programske datoteke i # datoteke.
A) znakovne

28. .doc je nastavak za znakovnu datoteku.
A) TRUE
B) FALSE

29. .xls(x) je nastavak za programsku datoteku.
A) TRUE
B) FALSE

30. .com je nastavak za programsku datoteku.
A) TRUE
B) FALSE

31. .exe je nastavak za programsku datoteku.
A) TRUE
B) FALSE

32. .jpg, .bmp su nastavci za datoteke dokumenata.
A) TRUE
B) FALSE

33. .txt je nastavak za znakovnu datoteku.
A) TRUE
B) FALSE

34. Znakovnu datoteku možemo stvoriti u programu zvanim #.
A) blok za pisanje, notepad, tekstni dokument

35. Datoteke dokumenata nastale u jednom primjenskom programu najčešće možemo otvoriti nekim drugim primjenskim programom.
A) TRUE
B) FALSE

36. Datoteku sažimamo (komprimiramo) kako bismo joj #.
A) povećali veličinu
B) smanjili veličinu
C) dali drugačiji naziv
D) odredili datotečni nastavak

37. Računalna sigurnost obuhvaća tehnike zaštite imovine u nečijem stanu.
A) TRUE
B) FALSE

38. Odaberi zlonamjerne programe (više je točnih odgovora):
A) trojanski konj
B) glista
C) crv
D) virus

39. Što od navedenog pridonosi očuvanju podataka na računalu (više je točnih odgovora):
A) vatrogasni aparat
B) vatrozid
C) izrada sigurnosnih vrata
D) izrada sigurnosnih kopija podataka
.