Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Povezivanje računala i paketni prijenos, Petrovsko, 6. razred

Author: Gradecak Drago
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:

1. Računalna mreža sastoji se od:
A) strojne opreme (hardver)
B) listova
C) programske opreme (softver)
D) zemlje

2. Uređaj kojim se računalo spaja na mrežu zove se # kartica.
A) mrežna, ethernet

3. Uređaj koji služi za spajanje više računala u mrežu zove se #. Takvu mrežu nazivamo LAN mrežom koja ne mora biti spojena na internet.
A) preklopnik, preklopnik/prospojnik, prospojnik, switch

4. Uređaj koji povezuje računalo s mrežom i upravlja prometom na mreži zove se #.
A) preklopnik
B) usmjernik
C) bežična mreža
D) Ethernet kabel

5. Vrsta bežične mreže naziva se #.
A) WIFI, wifi

6. Standardni protokol za razmjenu podataka među računalima zove se #. To je ujedno najpoznatiji i najrašireniji protokol.
A) tcp/ip, TCP/IP

7. Prema načinu povezivanja uređaja u mreži razlikujemo:
A) žičnu i novu mrežu
B) žičnu i pletenu mrežu
C) bežičnu i staru mrežu
D) optičku, žičnu i bežičnu mrežu

8. Izbaci uljeza. Prednosti umreženih računala:
A) dijele zajedničke programe, podatke i opremu
B) povezuju korisnike računala diljem svijeta
C) štede prostor, vrijeme i novčane izdatke
D) lagana su i lako prenosiva

9. Ako koristim bežični način prijenosa koji se naziva Bluetooth, tada moram biti spojen na internet.
A) TRUE
B) FALSE

10. Kratica za lokalnu mrežu glasi #.
A) FAN
B) LAM
C) LAN
D) LAP

11. Lokalne mreže upotrebljavaju se u školama, bolnicama itd.
A) TRUE
B) FALSE

12. Kratica za mrežu koja se koristi na području većeg grada glasi #.
A) MAN, man

13. Široko rasprostranjena mreža ima kraticu #.
A) WAN
B) WAL
C) WAM
D) WAV

14. Najpoznatija WAN mreža je #.
A) internet, Internet, Internet., internet.

15. Podaci prenošeni računalnom mrežom ne prenose se odjednom.
A) TRUE
B) FALSE

16. Međunarodno prihvaćena pravila za mrežni prijenos podataka nazivaju se: #.
A) norme
B) standardi
C) protokolnici
D) protokoli

17. Protokol na kojem se temelji rad interneta naziva se #.
A) TCP/IP, tcp/ip

18. Podaci se u mreži dijele na #.
A) pakete
B) pisma
C) kutije
D) palete

19. Jedinstveni broj svakog uređaja spojenog na internet naziva se #.
A) IP adresa
B) PI adresa
C) TCP adresa
D) HTTP adresa

20. IP dolazi od dviju engleskih riječi, a to su #.
A) internet protocol, Internet Protocol

21. IP adresa sastoji se od #.
A) 32-bitnog zapisa
B) 64-bitnog zapisa
C) 16-bitnog zapisa
D) 23-bitnog zapisa

22. Koja IP adresa ima ispravan oblik: #
A) 168.256.32.14
B) 238.248.254.201
C) 12.13.14.256
D) 301.234.15.178

23. Pomoću IP adrese ne mogu odrediti na kojem kontinentu se nalazi računalo.
A) TRUE
B) FALSE

24. Svaki paket u mreži sastoji se od zaglavlja, začelja i #.
A) korisnih podataka, korisnih podataka.

25. Zaglavlje paketa uključuje IP adresu pošiljatelja i #.
A) primatelja, primatelja.

26. Odaberi bežičnu mrežu koja ima veći doseg. #
A) Bluetooth
B) WiFi
C) Answer_3_(optional)
D) Answer_4_(optional)

27. Za uspostavu računalne mreže potrebna su # računala.
A) dva, 2
.