Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


Polska - warunki naturalne

Author: Fanti Rafał
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:
1. rzekami tworzącymi zachodnią granicę Polski są
A) Warta i Odra
B) Nysa Łużycka i Odra
C) Nysa Kłodzka i Odra
D) Odra i Wieprz i Tyśmienica

2. Od 1999 roku Polska podzielona jest na
A) 49 województw
B) 10 województw
C) 16 województw
D) 23 województwa

3. W ukształtowaniu powierzchni Polski przeważają
A) depresje
B) niziny
C) wyżyny
D) góry

4. Ile parków narodowych jest w Polsce?
A) 9
B) 16
C) 23
D) 49

5. Odra jest rzeka graniczną między Polską a
A) Ukrainą
B) Białorusią
C) Czechami
D) Niemcami

6. Węgiel brunatny wydobywa sie w
A) Bogdance
B) Bełchatowie
C) Polkowicach
D) Mogilnie

7. Największa część Polski należy do zlewiska morza
A) Czarnego
B) Kspijskiego
C) Północnego
D) Bałtyckiego

8. Minimalna powierzchnia parku narodowego w Polsce wynosi
A) 100 ha
B) 1 000 ha
C) 1 ha
D) 30 a

9. Które z niżej wymienionych miast NIE jest stolicą jakiegoś województwa?
A) Piła
B) Lublin
C) Zielona Góra
D) Warszawa

10. Spośród niżej wymienionych gleb, glebą astrefową jest
A) bielica
B) rędzina
C) gleba płowa
D) gleba rdzawa

11. Indywidualna formą ochrony przyrody NIE jest
A) ochrona gatunkowa
B) pomnik przyrody
C) użytek ekologiczny
D) obszar chronionego krajobrazu

12. Największym jeziorem w Polsce jest jezioro
A) Dąbie
B) Śniardwy
C) Mamry
D) Wigry

13. W którym województwie znajdują się Rysy
A) śląskim
B) małopolskim
C) podkarpackim
D) opolskim

14. W jakiej kolejności, poczynając od NW %22ułożeni%22 są sąsiedzi Polski?
A) Niemcy, Słowacja, Czechy, Ukraina, Białoruś, Litwa, Rosja
B) Rosja, Litwa, Białoruś, Ukraina, Słowacja, Czechy, Niemcy
C) Rosja, litwa, Białoruś, Ukraina, Czechy, Słowacja, Niemcy
D) Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa, Rosja

15. Na jakich glebach rosna puszcze?
A) bielicowych
B) czarnoziemach
C) brunatnych
D) rędzinach

16. Z którym państwem Polska ma najdłuższą granicę?
A) Słowacją
B) Czechami
C) Niemcami
D) Ukrainą

17. Średnia wysokość terenu w Polsce wynosi
A) 10 m p.p.m
B) 10 m n.p.m
C) 173 m n.p.m.
D) 371 m n.p.m.

18. Ile jest klas bonitacyjnych w polskiej klasyfikacji gleb?
A) 2
B) 4
C) 6
D) 9

19. Jednym z dopływów Odry jest
A) Warta
B) Brda
C) Biebrza
D) Świder

20. Park narodowy powoływany jest decyzją
A) rady ministrów
B) ministerstwa ochrony przyrody
C) wojewody
D) rady gminy

21. Które z niżej wymienionych województw sąsiaduje z Niemcami
A) śląskie
B) opolskie
C) dolnośląskie
D) wielkopolskie

22. Ile było w Polsce rezerwatów przyrody w 2011 roku?
A) 9
B) 23
C) 1469
D) 3154

23. Stolicą województwa dolnośląskiego jest
A) Wrocław
B) Oleśnica
C) Opole
D) Katowice

24. Największe państwo graniczące z Polską to
A) Białoruś
B) Ukraina
C) Niemcy
D) Rosja

25. Pas rzeźby Polski położony najbardziej na północy
A) pobrzeża południowobałtyckie
B) pojezierza
C) niziny środkowopolskie
D) wyżyny

26. Rzeka przepływająca przez Grudziądz
A) Odra
B) Drawa
C) Szpotawa
D) Wisła

27. Województwo graniczące z Rosją
A) kujawsko - pomorskie
B) pomorskie
C) mazowieckie
D) warmińsko - mazurskie

28. Województwa graniczące z Niemcami to
A) dolnośląskie, wielkopolskie, opolskie
B) zachodnio - pomorskie, lubuskie, dolnośląskie
C) lubuskie, śląskie, kujawsko - pomorskie
D) opolskie, dolnośląskie, łódzkie

29. Litwa graniczy z...
A) Pojezierzem Wielkopolskim
B) Wyżyną Lubelską
C) Pojezierzem Mazurskim
D) Niziną Wielkopolską

30. W Polsce najwięcej jest gleb
A) brunatnych i płowych
B) czarnoziemów
C) gleb bagiennych
D) bielicowych

31. Które z niżej wymienionych województw graniczy z województwem małopolskim?
A) śląskie
B) opolskie
C) podkarpackie
D) dolnośląskie

32. W styczniu najwyższe temperatury notuje się
A) na południu Polski
B) w Polsce północno - wschodniej
C) na północy i zachodzie Polski
D) na południowym wschodzie Polski

33. Rędziny i pararędziny występują w Polsce
A) na pobrzeżu
B) na pojezierzach
C) na nizinach środkowopolskich
D) na wyżynach

34. Największa depresja w Polsce znajduje się
A) na Pobrzeżu Koszalińskim
B) na Żuławach Wiślanych
C) na Nizinie Szczecińskiej
D) na Nizinie Mazowieckiej

35. Które województwo NIE graniczy z Niemcami?
A) zachodnio - pomorskie
B) lubuskie
C) dolnośląskie
D) opolskie

36. Klimat Polski należy do klimatów
A) umiarkowanych ciepłych morskich
B) umiarkowanych ciepłych przejściowych
C) umiarkowanych ciepłych kontynentalnych
D) umiarkowanych zimnych przejściowych

37. Która z niżej wymienionych gleb NIE jest glebą I klasy bonitacyjnej?
A) czarnoziem
B) rędzina
C) gleba brunatna
D) gleba bielicowa

38. W którym województwie NIE wydobywa się gazu ziemnego?
A) zachodnio - pomorskim
B) lubuskim
C) wielkopolskim
D) podkarpackiem

39. Która rzeka NIE jest dopływem Wisły?
A) Pilica
B) Wieprz
C) Bug
D) Nysa

40. Które spośród niżej wymienionych gleb przeważają na południu Polski?
A) mady rzeczne
B) czarnoziemy
C) inicjalne i brunatne kwaśne
D) bielicowe

41. Jaki surowiec wydobywa się w okolicy Bogdanki?
A) miedź
B) żelazo
C) węgiel kamienny
D) siarkę

42. Jaka rzeka przepływa przez Wrocław
A) Odra
B) Wisła
C) Bug
D) Warta

43. Które miasto jest stolicą województwa warmińko - mazurskiego?
A) Olsztyn
B) Białystok
C) Suwałki
D) Malbork

44. Najniżej położony w Polsce punkt to
A) Rysy
B) Opołonek
C) Raczki Elbląskie
D) Rowokół

45. W jakim województwie leży Poznań?
A) lubuskim
B) małopolskim
C) wielkopolskim
D) kujawsko - pomorskim

46. Sąsiad Polski, pomiędzy Białorusią a Rosją
A) Czechy
B) Ukraina
C) Litwa
D) Słowacja

47. Wysokość najwyższego szczytu w Polsce wynosi
A) 1 499 m n.p.m.
B) 3 249 m n.p.m.
C) 2 499 m n.p.m.
D) 5 294 m n.p.m.

48. Największy w Polsce obszar występowania ropy naftowej i gazu ziemnego znajduje się
A) na południu
B) południowym wschodzie
C) północnym wschodzie
D) północy

49. Najkrótszą granicę Polska ma z
A) Białorusią
B) Rosją
C) Litwą
D) Ukrainą

50. Najmniejszy rfagment terytorium Polski należy do dorzecza
A) Dunaju
B) Dniestru
C) Niemna
D) Łaby

51. Największe eksploatowane złoża węgla kamiennego znajdują się na
A) Śląsku
B) Podlasiu
C) Mazowszu
D) Podkarpaciu

52. Które spośród niżej wymienionych gleb dominuja na północy Polski?
A) płowe
B) brunatne właściwe
C) mady rzeczne
D) bielicowe

53. Stolicą najbardziej na północny zachód wysuniętego województwa jest
A) Zielona Góra
B) Gdańsk
C) Szczecin
D) Olsztyn

54. Województwo pomiędzy województwem śląskim i dolnośląskim
A) wielkopolskie
B) małopolskie
C) opolskie
D) lubuskie

55. Które województwo ma najwyższy wskaźnik zalesienia?
A) wielkopolskie
B) zachodnio - pomorskie
C) warmińsko - mazurskie
D) lubuskie

56. Które województwo graniczy z Litwą?
A) podlaskie
B) warmińsko - mazurskie
C) podkarpackie
D) dolnośląskie

57. Najbardziej na południe wysunięty punkt Polski leży na terenie
A) Sudetów
B) Bieszczad
C) Kotliny Sandomierskiej
D) Wyżyny Lubelskiej

58. Najwyższe roczne sumy opadów na terenie Polski występują
A) na północy
B) na południu
C) w Polsce centralnej
D) na zachodzie

59. Najbardziej zalesione obszary w Polsce to obszary
A) o dużej żyzności gleb
B) o małej żyzności gleb
C) w okolicach dużych miast
D) w centrum kraju

60. Jakiej klasy gleb jest najwięcej w Polsce?
A) bardzo dobrej
B) średniej
C) słabej
D) bardzo słabej

61. Jaka skała jest skałą macierzystą czarnoziemu?
A) gips
B) wapień
C) less
D) glina

62. Ile jest w Polsce rezerwatów biosfery UNESCO?
A) 3
B) 9
C) 16
D) 23

63. Nad jaką rzeka leży Rzeszów?
A) Wisłok
B) San
C) Wisłoka
D) Tanew

64. Które miasto jest stolicą województwa Śląskiego?
A) Wrocław
B) Kielce
C) Katowice
D) Rzeszów

65. Która rzeka NIE przepływa przez województwo mazowieckie?
A) Wisła
B) Narew
C) Drwęca
D) Bug

66. Podstawowy surowiec energetyczny w Polsce to
A) węgiel brunatny
B) węgiel kamienny
C) ropa naftowa
D) gaz ziemny

67. Bonitacja gleby to
A) klasyfikacja jakości i przydatności dla rolnictwa
B) podział na gleby strefowe i astrefowe
C) podział ze względu na skałę macierzystą
D) skład gleby

68. Średnbia roczna temperatura powietrza w Polsce wynosi
A) 8ºC
B) 6.5ºC
C) 15ºC
D) 10ºC

69. Największym województwem w Polsce jest województwo
A) śląskie
B) mazowieckie
C) wielkopolskie
D) warmińsko - mazurskie

70. Które miasto jest stolica województwa świętokrzyskiego?
A) Olsztyn
B) Białystok
C) Częstochowa
D) Kielce

71. Ilu sąsiadów ma Polska?
A) 3
B) 5
C) 7
D) 9

72. Góry na granicy Polsko - Czeskiej to
A) Bieszczady
B) Karkonosze
C) Beskidy
D) Karpaty

73. Ilu sąsiadów ma województwo kujawsko - pomorskie
A) 6
B) 5
C) 4
D) 1

74. Największa rzeka województwa podkarpackiego, oprzepływająca przez Sanok to
A) Wisłok
B) San
C) Wieprz
D) Tanew

75. Ile wysp ma Polska?
A) nie ma żadnej
B) 1
C) 2
D) 15

76. Lesistośc w Polsce to w przybliżeniu
A) 9%25
B) 15%25
C) 29%25
D) 75%25

77. Ile wynosi przyblizona rozciągłośc południkowa Polski?
A) 2º
B) 6º
C) 10º
D) 16º

78. Ile wynosi przyblizona rozciągłośc równoleżnikowa Polski?
A) 2º
B) 6º
C) 10º
D) 16º

79. Z jakimi województwami graniczy województwo podkarpackie?
A) małopolskim., świętokrzyskim, podlaskim
B) małopolskim, świętokrzyskim, lubelskim
C) małopolskim, świętokrzyskim, lubuskim
D) małopolskim, dolnośląskim, lubuskim

80. Surowcem wydobywanym na Pojezierzu Kujawskim i Równinie Kutnowskiej jest
A) węgiel brunatny
B) siarka
C) sól kamienna
D) gips