Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Z.O. 4

Author: durtanoska natasa
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:
1. Кога група граѓани доставуваат некој предлог за решавање до општината, а истата не е надлежна за решавање на истиот тогаш општината треба
A) да го одбие предлогот
B) да донесе решение за предлогот
C) треба да го препрати до институцијата која е надлежна
D) да го изврши предлогот

2. Која од наведените дејности е нестопанска?
A) градинарство
B) млечна ндустрија
C) конфекција
D) култура

3. Економскиот живот во општината зависи од
A) од релјефот
B) од бројот на жители во општината
C) зависи од стопанските и нестопанските дејности
D) од градоначалникот и советниците

4. Кораб е
A) најдлабокото езеро во РМ
B) најголемата котлина во РМ
C) највиската планина во РМ
D) најдолгата река во РМ

5. Населба која се наоѓа на височина од 200 до 500 метри е
A) планинска
B) котлинска
C) ридска
D) рамничарска

6. Што ни озовможуваат дневните весници?
A) забавува
B) сензационални инфромации
C) информации за спортот
D) информирање за она што се случува околу нас

7. Борјан од продавница купи сладолед и доби кусур од 5 денари. Тој доби
A) банкнота
B) монета
C) сметка
D) попуст

8. Да бидеме солидарни значи да
A) помагаме
B) да се играме
C) да се поздравуваме
D) да се почитуваме

9. Која од наведените дејсности спаѓа во стопански дејности?
A) сообраќај
B) култура
C) шумарство
D) здравство

10. Ако ги знаете правилата на куќниот ред во една зграда тогаш знаете дека не треба да правиме врева во периодот од
A) 17 до 19 часот
B) 16 до 18 часот
C) 15 до 17 часот
D) 14 до 16 часот

11. Која од следниве не е општествена институција
A) такси служба
B) болница
C) родилиште
D) градинка

12. На која страна од географската карта се наоѓа планината Баба
A) југ
B) исток
C) запад
D) север

13. Учениците од 4то одделение треба да ја посетат планината Јабланица. На географската карта тие треба да ја следат
A) кафеавата боја
B) зелената боја
C) сината боја
D) жолто-портокаловта боја

14. Која од наведените дејности е земјоделска е:
A) пазарџија
B) пчелар
C) златар
D) тракторист

15. Кој од наведените професии работи во културата:
A) поштар
B) банкар
C) професор
D) артист

16. Службата за комунални дејности го носи сметот на одредено место кое се вика
A) депонија
B) отпад
C) контејнер
D) Исар

17. Советот на општината го сочинуваат
A) службениците
B) градоначалниците
C) граѓаните
D) советниците

18. На ракометен натпревар меѓу две училишта треба да се истакне
A) наградата
B) најдобриот играч
C) знамето
D) резултатот

19. Населба која се наоѓа на 500 метри надморска вискочина се вика
A) ридска
B) ридско-планинска
C) планинска
D) градска

20. На која страна од светот на географската карта на Република Македонија се наоѓа градот Скопје?
A) исток
B) запад
C) север
D) југ

21. Во семејствот на Ветон има 7 члена: Ветон, мајка му, татко му, брат, сестра,баба, дедо. Ова семејство е
A) големо
B) познато во градот
C) пошироко
D) згрижувачко

22. Тамара секоја вечер пишува дневник како го поминала денот. Кој има право да го чита од нејзиното семејство без нејзина дозвола?
A) мајката
B) никој
C) сетрата
D) секој

23. Кој се грижи за сопственоста во домот?
A) таткото и мајката
B) децата
C) полицијата
D) сите членови во семејството

24. Секој ученик во училиштето има право
A) да учи
B) да ги почитува другарчињата
C) да ги користи книгите од библиотека
D) да се одмара и игра со другарчињата

25. Карта изработена со најмал размер е
A) географска карта
B) енциклопедија
C) план на градот
D) атлас

26. Кога неколку генерации од исто семејство живеат заедно делејќи ги одговорностите во него, тогаш тоа семејство се вика
A) големо семејство
B) мало семејство
C) потесно семејство
D) пошироко семејство

27. Осогово е највисоката планина на
A) исток
B) запад
C) север
D) југ

28. Семејството Халими купиле нов стан. Кој треба да се грижи за неговото уредување
A) мајката
B) таткото
C) фирма за уредување на внатрешен простор
D) сите членови

29. Приватност е кога
A) поседување и присвојување на нештата
B) кога сакаме да споделиме некоја информација јавно
C) не сакаме да споделиме некоја информација со некого
D) кога имаме своја фирма

30. Рамничарските предели на картата се означени со
A) сина боја
B) зелена боја
C) жолта боја
D) кафеава боја

31. Што спаѓа во земјоделство
A) раноградинарство
B) откуп на земјоделски производи
C) произведување на овошни сокови
D) производство на сушен сушен зеленчук и конзервирање

32. Од стопанските и нестопанските дејности зависи
A) вработувањето
B) економскиот живот во општината
C) од релјефот
D) демократскиот живот во општината

33. Со што најмногу се занимаваат луѓето во предели со плодна земја
A) трговија
B) лов и риболов
C) лозарство
D) шумарство

34. Бабата на Филип е кројачка, мајката е фризерка, таткото е златар, а дедото е чевлар. Сите тие се занимаваат со
A) приватен бизнис
B) различни дејности
C) трговија
D) занаетчиство

35. На географска карта југозапад се наоѓа:
A) горе лево
B) долу десно
C) лево долу
D) десно горе

36. Сите приходи и трошоци се нарекуваат
A) плата
B) буџет
C) сметки
D) дополнителни примања

37. %22Градски татко%22 е
A) претседателот на општината
B) таткото што го знае цел град
C) премиерот на државата
D) Диреторот на едно градско училиште

38. Фирмите и претпријатијата на граѓаните им овозможуваат
A) вработување
B) развој на економскиот живот
C) службени патувања
D) развој на стопанските и нестопанските дејности

39. Ајлин има глобус,Весна има географска карта, Виктор има план на градот, а Мустафа сообраќајни знаци. Кој од нив најлесно ќе го најде Археолошкиот музеј?
A) Ајлин
B) Весна
C) Виктор
D) Мустафа

40. На која страна од светот заоѓа сонцето?
A) исток
B) запад
C) север
D) југ

.