Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Povezivanje računala i paketni prijenos, Petrovsko, 6. razred

Author: Gradecak Drago
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:

1. Računalna mreža sastoji se od (više je točnih odgovora):
A) strojne opreme (hardver)
B) listova
C) programske opreme (softver)
D) zemlje

2. Uređaj kojim se računalo spaja na mrežu zove se # kartica.
A) mrežna, ethernet

3. Uređaj koji služi za spajanje više računala u mrežu zove se #. Takvu mrežu nazivamo LAN mrežom koja ne mora biti spojena na internet.
A) preklopnik, preklopnik/prospojnik, prospojnik, switch

4. Uređaj koji povezuje računalo s mrežom i upravlja prometom na mreži zove se #.
A) preklopnik
B) usmjernik/router
C) bežična mreža
D) Ethernet kabel

5. Vrsta bežične mreže naziva se #.
A) WIFI, wifi

6. Najpoznatiji i najrašireniji protokol je #.
A) tcp/ip, TCP/IP

7. Prema načinu povezivanja uređaja u mreži razlikujemo:
A) žičnu i novu mrežu
B) žičnu i pletenu mrežu
C) bežičnu i staru mrežu
D) optičku, žičnu i bežičnu mrežu

8. Izbaci uljeza. Prednosti umreženih računala:
A) dijele zajedničke programe, podatke i opremu
B) povezuju korisnike računala diljem svijeta
C) štede prostor, vrijeme i novčane izdatke
D) lagana su

9. Ako koristim bežični način prijenosa koji se naziva Bluetooth, tada moram biti spojen na internet.
A) TRUE
B) FALSE

10. Kratica za lokalnu mrežu glasi #.
A) FAN
B) LAM
C) LAN
D) LAP

11. Lokalne mreže upotrebljavaju se u školama, bolnicama itd.
A) TRUE
B) FALSE

12. Široko rasprostranjena mreža ima kraticu #.
A) WAN
B) WAL
C) WAM
D) WAV

13. Najpoznatija WAN mreža je #.
A) internet, Internet, Internet., internet.

14. Podaci prenošeni računalnom mrežom ne prenose se odjednom.
A) TRUE
B) FALSE

15. Međunarodno prihvaćena pravila za mrežni prijenos podataka nazivaju se: #.
A) mrežnici
B) međunarodnici
C) protokolnici
D) protokoli

16. Podaci se u mreži dijele na #.
A) pakete
B) pisma
C) kutije
D) palete

17. Jedinstveni broj svakog uređaja spojenog na internet naziva se #.
A) IP adresa
B) PI adresa
C) TCP adresa
D) HTTP adresa

18. IP dolazi od dviju engleskih riječi, a to su #.
A) internet protocol, Internet Protocol, internet protokol

19. IP adresa sastoji se od #.
A) 32-bitnog zapisa
B) 64-bitnog zapisa
C) 16-bitnog zapisa
D) 23-bitnog zapisa

20. Koja IP adresa ima ispravan oblik: #
A) 168.256.32.14
B) 238.248.254.201
C) 12.13.14.256
D) 301.234.15.178

21. Svaki paket u mreži sastoji se od zaglavlja, začelja i #.
A) tijela, tijela paketa, tijela poruke

22. Zaglavlje paketa uključuje IP adresu pošiljatelja i #.
A) primatelja, primatelja, adresu primatelja, IP adresu primatelja

23. Odaberi bežičnu mrežu koja ima veći doseg. #
A) Bluetooth
B) WiFi
C) Answer_3_(optional)
D) Answer_4_(optional)

24. Za uspostavu računalne mreže potrebna su najmanje # računala.
A) dva, 2

25. Odnosi između računala mogu biti (više je točnih odgovora):
A) Klijentsko-poslužiteljski odnos
B) Neravnopravni odnos
C) Ravnopravni odnos
D) Labavi odnos
.