Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Природа

Author: Tozievska Snezana
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:

1. Природата се дели на
A) убава и неубава
B) жива, нежива и изменета
C) жива
D) Answer_4_(optional)

2. Живата природа ја сочинуваат
A) растенијата и животните
B) човекот
C) растенијата,животните и човекот
D) Answer_4_(optional)

3. Сонцето водата и почвата ја сочинуваат
A) живата природа
B) неживата природа
C) изменета природа
D) Answer_4_(optional)

4. Изменетата природа и менува
A) човекот
B) растенијата
C) животните
D) Answer_4_(optional)

5. Околината во која има услови за живот е
A) корисна средина
B) убава средина
C) животна средина
D) Answer_4_(optional)

6. Живата и неживата природа
A) се поврзани
B) се оделени
C) ниедни
D) Answer_4_(optional)

7. Живите суштества
A) се раѓаат ,растат,се хранат,стареат умираат
B) се произведуваат
C) не се менуваат
D) Answer_4_(optional)

8. Кога една материја ја употребиме за да направиме некој предмет се вика
A) материјал
B) универзал
C) материја
D) Answer_4_(optional)

9. Хартија се прави од
A) стакло
B) пластика
C) дрво
D) Answer_4_(optional)

10. Од пластика
A) ништо не се прави
B) се прави речиси се
C) ниедно
D) Answer_4_(optional)

11. Топен и изладен песок со други состојки се вика
A) стакло
B) хартија
C) пластика
D) Answer_4_(optional)

12. Ако се помешаат материјалите се добиваат
A) материи
B) мешавини
C) материја
D) Answer_4_(optional)

13. Мешавините можат да бидат во
A) цврст
B) течна
C) сите состојби
D) Answer_4_(optional)

14. За да завршиме некоја работа потребна е
A) зборување
B) енергија
C) гледање
D) Answer_4_(optional)

15. Се она што може да се претвори во работа се вика
A) енергија
B) екскурзија
C) екологија
D) Answer_4_(optional)

16. Речиси сета енергија на планетава директно или индиректно потекнува од
A) месечината
B) човекот
C) Сонцето
D) Answer_4_(optional)

17. Изворите на енергија може да бидат
A) природни и вештачки
B) природни
C) вештачки
D) Answer_4_(optional)

18. Светлината се движи
A) искривено
B) праволиниски
C) заобиколено
D) Answer_4_(optional)

19. Соларна енергија се користи од
A) сонцето
B) огнот
C) водата
D) Answer_4_(optional)

20. Термометарот мери количество
A) температура
B) вода
C) ветар
D) Answer_4_(optional)

21. Светлината е смеса на бои кои се познати како
A) светлосен бран
B) светлосен спектар
C) светлосна должина
D) Answer_4_(optional)

22. Виножитото има
A) 8 бои
B) 7 бои
C) 6 бои
D) Answer_4_(optional)

23. Се што слушаме се
A) звуци
B) бои
C) мириси
D) Answer_4_(optional)

24. Земјата е активна , променлива планета затоа што
A) не се менува
B) постојано се менува
C) се губи
D) Answer_4_(optional)

25. Научниците во минатото земјата ја нарекувале
A) Пента
B) Пангај
C) Портал
D) Answer_4_(optional)

26. Првобитно Земјата представувала усвитена топка составена од о З
A) течни карпи
B) цврсти карпи
C) изронети карпи
D) Answer_4_(optional)

27. Ровкиот, површински слој на Земјата се вика
A) карпи
B) песок
C) почва
D) Answer_4_(optional)

28. Водата во природата
A) кружи кога дува ветар
B) кружи само кога врне
C) постојано кружи
D) Answer_4_(optional)

29. Воздушната обвивка околу Земјата се вика
A) хидросфера
B) атмосфера
C) кислород
D) Answer_4_(optional)

30. Својства на водата се
A) без боја,мирис,форма и вкус
B) со мирис,боја и форма
C) со вкус
D) Answer_4_(optional)

31. Неистечни води се
A) река, езеро, извор
B) езеро,море,океан
C) река, море
D) Answer_4_(optional)

32. На земјата има повеќе
A) вода
B) копно
C) карпи
D) Answer_4_(optional)

33. Езерата кои ги создал човекот се
A) природни
B) планински
C) вештачки
D) Answer_4_(optional)

34. Видови почва се
A) црница, глинеста, песоклива
B) тврда, глина
C) камен, песок
D) Answer_4_(optional)

35. Изгледот на земјиштето се вика
A) планина
B) релјеф
C) вдлабнатина
D) Answer_4_(optional)

36. Скица е цртеж
A) со мерење
B) со размер
C) слободен цртеж
D) Answer_4_(optional)

37. Планинско земјиште се наоѓа на
A) езеро
B) планина
C) рамнина
D) Answer_4_(optional)

38. Воздухот се наоѓа
A) дома
B) надвор
C) насекаде околу нас
D) Answer_4_(optional)

39. Воздушната обвивка околу Земјата се вика
A) хидросфера
B) атмосфера
C) ниедно
D) Answer_4_(optional)

40. Водата има
A) една состојба
B) две состојби
C) три состојби
D) Answer_4_(optional)

41. Водата во морето е
A) солена
B) кисела
C) блага
D) Answer_4_(optional)

42. Отвор на земјата од каде излегува вода се вика
A) езеро
B) море
C) извор
D) Answer_4_(optional)

43. Времето кога Земјата била под вечен мраз се вика
A) студено доба
B) ледено доба
C) бело доба
D) Answer_4_(optional)

44. Снег,дожд,град,облак се
A) природни појави
B) човечки појави
C) создадени појави
D) Answer_4_(optional)

45. Кога во атмосферата замрзнува водена пареа настанува
A) дожд
B) град
C) снег
D) Answer_4_(optional)

46. Облакот представува
A) згустена водена пареа
B) згустена вода
C) згустен воздух
D) Answer_4_(optional)

47. Сланата ја сочинуваат
A) капки вода
B) замрзнати капки роса
C) магла
D) Answer_4_(optional)

48. Човекот што се занимава со промените на времето се вика
A) метеоролог
B) математичар
C) мерач
D) Answer_4_(optional)

49. Најважни за промени на времето се
A) ветрот и воздухот
B) водата и пареата
C) сонцето и воздухот
D) Answer_4_(optional)

50. Пролет,лето, есен, зима се
A) годишни времиња
B) годишни струи
C) годишни слики
D) Answer_4_(optional)

51. Без вода и воздух
A) има живот
B) нема живот
C) ниедно
D) Answer_4_(optional)

52. Водата врие на
A) 0 степени
B) 50 степени
C) 100 степени
D) Answer_4_(optional)

53. Годишните времиња се
A) брзи промени
B) бавни промени
C) ниедно
D) Answer_4_(optional)

54. Во нежива природа спаѓаат
A) сонце и растенија
B) човек и вода
C) почва и вода
D) Answer_4_(optional)

55. Движење,исхрана, растење, стареење се заеднички особини на
A) нежива природа
B) жива природа
C) жива и нежива природа
D) Answer_4_(optional)

56. Бидејќи растенијата сами создаваат храна тие се
A) продавачи
B) потрошувачи
C) произведувачи
D) Answer_4_(optional)

57. Пренесувањето на поленот од прашникот до толчникот се вика
A) засадување
B) опрашување
C) никнување
D) Answer_4_(optional)

58. Контролен центар за размислување, помнење и говор е
A) главата
B) мозокот
C) срцето
D) Answer_4_(optional)

59. Сетило за вид е
A) око
B) уво
C) нос
D) Answer_4_(optional)

60. Јагленохидрати најмногу има во
A) месо
B) млеко
C) жито
D) Answer_4_(optional)

61. Температурата на здрав човек е
A) 34-36 степени
B) 35-36 степени
C) 36-37 степени
D) Answer_4_(optional)

62. Нашата исхрана треба да биде
A) разнообразна
B) еднообразна
C) иста
D) Answer_4_(optional)

63. За фотосинтеза потребно е
A) воздух
B) вода
C) сонце
D) Answer_4_(optional)

64. Приспособувањето на промените во животната средина се вика
A) револуција
B) еволуција
C) солуција
D) Answer_4_(optional)

65. Најголем загадувач на природата е
A) човекот
B) животните
C) растенијата
D) Answer_4_(optional)

66. Земјата има форма на
A) квадар
B) коцка
C) топка
D) Answer_4_(optional)

67. Наука што го проучува односот на човекот кон природата се вика
A) биологија
B) екологија
C) географија
D) Answer_4_(optional)

68. Смог е
A) загадена вода
B) загадена почва
C) загаден воздух
D) Answer_4_(optional)

69. Животна средина за рибата е
A) почвата
B) водата
C) воздухот
D) Answer_4_(optional)
.