Online teaching



To use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .













































































































Маријан Таневски ВоведВоИнформатика

Author: Tanevski Marijan
Description: Внимавај Маријане што ќе притиснеш :D
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:
1. Како се штити од вируси?
A) Со специјални програми што откриваат и спречуваат вируси
B) Со внимание
C) Со форматирање на дискот/дискетата
D) Со помош на специјални уреди

2. Што е aa@aa.edu.mk?
A) Е-маил адреса на корисник од образовна институција
B) Е-маил адреса на корисник од непрофитна организација
C) URL адреса регистрирана во Македонија
D) Скратен запис на една URL адреса

3. Дали оперативниот систем комуницира со влезно-излезните уреди?
A) Со сите влезно-излезни уреди
B) Само со некои, како на пример глувчето
C) Само со влезните, но не и со излезните
D) Директно само со тастатура

4. Што не спаѓа во Microsoft Office?
A) Lotus 123
B) Outlook
C) Paint
D) PowerPoint

5. Дали може на CD да има вирус?
A) Да,но само ако веќе бил вгнезден во некоја датотека
B) Не,бидејќи еден CD-ROM може само да се чита
C) Не,бидејќи на CD не може да се запишуваат нови содржини
D) Да,бидејќи не постои меморија што е отпорна на вируси

6. Што е www.xx.edu.mk?
A) URL адреса на образовна институција во Македонија
B) Е-маил адреса на корисник од образовна институција
C) Е-маил адреса на корисник од непрофитна организација
D) URL адреса на непрофитна организација

7. Кои типови програми припаѓаат на системскиот софтвер?
A) Контролните,услужните и оперативниот софтвер
B) Механизмите за пребар и прелистување веб страни
C) Програмски алатки за извршување конкретни задачи
D) Програмски алатки за персонално издаваштво

8. Што спаѓа во Microsoft Office?
A) Access и Front Page
B) Arial и Times New Roman
C) CorelDraw и 3DStudio
D) PageMaker и Ventura

9. Како најчесто се пренесуваат вирусите?
A) Преку е-маил
B) Преку интернет
C) Преку CD
D) Преку локална мрежа

10. Што е програмски јазик?
A) Јазик што овозм корисникот да му каже сметачот што да прави
B) Преведувач на прогр код што може да направи изв верзија
C) Преведувач на изворниот програмски код чекор
D) Програма во којашто се пишува изворен код или текст

11. Дали постои софтверски пакет за деловно работење?
A) Да,неколку софтверски фирми имаат такви пакети
B) Да,секоја софтверска фирма има сопствен софтверски паке
C) Не,секоја фирма има сопстфен софтвер
D) Не,деловното работење е премногу општ поим

12. Што е уредувач на текстови?
A) Програми наменети за пишување текстови
B) Програми наменети за создавање Web страници
C) Програми наменети за припрема на книги,списан и вес
D) Уред за словослагање

13. Што е компјутерски вирус?
A) Мал код што се копира и вгнездува во друга програма
B) Мал програмски код со коешто се надградува една програма
C) Лошо напишана програма што може да го блокира сметачот
D) Злонамерен уред што може да се дуплицира

14. Кои од овие Web страници имаат маханизам за пребарување?
A) www.google.com и www.yahoo.com
B) www.ukim.edu.mk и www.finki.ukim.mk
C) www.cnn.com и www.euronews.com
D) aa@yahoo.com и aa@google.com

15. Што извршуваат контролните програми?
A) Управуваат со хардверот
B) Управуваат со софтверот
C) Го овозможуваат програмирањето
D) Воспоставуваат врска меѓу прог јазици и влез/излез уреди

16. Кои се функциите на системскиот софтвер?
A) Контрола и координација на работата на сметачот
B) Проектирање хардвер и програмирање
C) Проектирање софтвер и управување со него
D) Создавање и користење документирани програми

17. Што е компајлер?
A) Преведувач на прог код што може да направи извршна верз
B) Преведувач на изворниот програмски код чекор по чекор
C) Јазик што овоз корисникот да му каже на сметачот што да пр
D) Програма во којашто се пишува изворен код или текст

18. Што е персонален издавач?
A) Прогр намените за припрема на книги,списанија ивесници
B) Сопственик на сопствена печетница
C) Програми наменети за пишување текстови
D) Програми наменети за создавање Web страници

19. Како се лечат вирусите?
A) Со помош на антивирусни програми
B) Со помош на специјални уреди
C) Со форматирање на дискот/дискетата
D) Со бришење на заразените програми

20. Што е оперативен систем?
A) Врска меѓу хардверот и апликативните програми
B) Програма за контрола и координација на сметачите
C) Документирани прог намените за изврш конкретни задачи задачи
D) Уред за контрола и координација на сметачите

21. Што е едитор?
A) Програма во којашто се пишува изворен код или текст
B) Јазик што озвоз корисникот да му каже на сметачот што да пр
C) Преведувач на код што може да направи изввршна верзија
D) Преведувач на изворниот програмски код чекор по чекор

22. Што е интерпретер?
A) Преведувач на изворниот програмски код чекор по чекор
B) Програма во којашто се пишува изворен код или текст
C) Преведувач на код што може да направи изввршна верзија
D) Јазик што овоз корисник да му каже на сметачот што да прави

23. Кои се најпознатите програми за компјутерска графика?
A) CorelDraw и 3DStudio
B) Access и Front Page
C) Arial и Times New Roman
D) PageMaker и Ventura

24. Каде се сместени контролните програми?
A) Во ROM-от
B) Во RAM-oт
C) Во оперативниот систем
D) Во меморијата

25. Преку кој софтвер се врши комуникацијата со RAM?
A) Преку оперативниот систем
B) Преку контролните програми
C) Преку услужните програми
D) Преку апликативните програми

26. Што е интерактивност?
A) Активност што има ефект врз текот на натамошните активнос
B) Взаемно дејство на повеќе процеси
C) Истовремност на два прецеса
D) Истовременост на две активности

27. На кои науки најмногу се потпира современта информатика?
A) На микроелектрониката и телекомуникациите
B) На аритметиката и логиката
C) На трговијата и маркетингот
D) На математиката

28. Асистивните технологии им се наменети на лицата?
A) Со оштетен вид
B) Со оштетен вид
C) Со проблеми со движењето
D) Сите наведени

29. Информации се:
A) Тел број на ФИНКИ,адресата на ФИНКИ,точката на топење
B) Тел број на ФИНКИ,www.finki.ukim.mk,aa@fii
C) 123456,WWW,070,@,$,ФИНКИ
D) Сите наведени

30. Каква е врската меѓу информатиката и медицината?
A) Го автоматизира матријалнито и финансиското работење
B) Медицината користи комп опрама и експертни системи
C) Информатиката ги користи медицинските достигнувања
D) Сите наведени

31. Што е вештачка интелигенција?
A) Наука што им помага на луѓето да си го зголемат интелектот
B) Наука што создава системи коишто изврш умствени задачи
C) Постапка на замена на природ интелект со вештачки
D) Способност на сметачите да се однесуваат интелигентно

32. Што значи кратенката GIGO?
A) Garbage in Garbage out-ако внесеш грешка,да се избрише
B) Garbage in Garbage Out-погреш услови ја прекинуваат програм
C) GIGO-Погрешно внесените задачи трeба да се отфрлат
D) Garbage in Garbage Out-каков е влезот,такви се резултатите

33. Подготовката на огромни количества текстови е овозможена од?
A) Современите мултимедиски системи
B) Интернет
C) Програмите за персонално издаваштво
D) Сите наведени

34. Што е первазивното пресметување?
A) Сите одговори се точни
B) Обединување на малите компјутерски уреди
C) Обединување на комп уреди и меха за чувств на локацицијата
D) Безжична комуни на мали компју уреди со широк опсег

35. Што значел зборот информатика кога прв пат бил дефиниран?
A) Анг збор што ги поврзува информациите и автоматиката
B) Фран збор што ги поврзува информациите и автоматиката
C) Анг збор што значи автоматска обработка на информациите
D) Фран збор што значи автоматска обработка на инфо

36. Влијанието на ИКТ потикнува од?
A) Трансформација на индустриската економија
B) Повр на фирмите и нивно делување на заеднички пазар
C) Сите одговори се точни
D) Глобална економија

37. Користењето на компјутерските ресурси и услуги кои се испорачуваат како сервиси е основна цел на?
A) Первазивното и насекаде присутно пресметување
B) Пресметувањето во облак
C) Компјутерската безбедност
D) Безжичните мобилни комуникации и сервиси

38. Компјутерските науки се занимаваат со?
A) Теоретските аспекти на манипулирање со информации
B) Теоретските основи за пресметувањето на инфор
C) Практични техники за примена на теор во комп системи
D) Сите одговори се точни

39. Што е податочен склад(Data warehouse)?
A) Податочна база од меѓусебно сврзани податоци
B) Структурирана збирка од меѓусебно сврзани податоци
C) Податочна база наменета за создавање извештаи и анализа
D) Сите одговори се точни

40. Што е комуникациски систем?
A) Систем за пренесување на подат од едно место на друго
B) Систем на дигитални телефонски централи
C) Компјутеризиран телефонски систем
D) Систем за автоматска обработка на информациите

41. Податоци се?
A) 12456,WWW,070,@,$,ФИНКИ
B) Тел број на ФИНКИ,www.finki.ukim.mk,aa@fi
C) Сите наведени
D) Тел број на ФИНКИ,адресата на ФИНКИ,точката на топење

42. Што е информациски систем?
A) Множ повр делчиња со кои се ракува со под во една организа
B) Компјутерски систем што ги коирсти информациите
C) Компјутерски систем за абтоматска обработка на инфо
D) Сите наброени

43. Безжичните мобилни комуникации и сервиси овозможуваат?
A) Пренесување на говорот,видеото и податоците
B) Долгорочна комуни со голема мобилност и восока надежност
C) безжична кому преку интернет терминалите и останати уреди
D) Комуникација преку паметните мобилни телефони

44. Текстот,говорот,сликите и мултимедиските презентации се?
A) Начини на создавање на информациите
B) Вообичаени формати што се гледаат и слушаат
C) Мултимедиски приказ на текст,говор и слика
D) Форми преку кои се преставуваат информациите

45. Што е податочна база(Database)?
A) Податочна база наменета за создавање извештаи и анализа
B) Класична датабаза
C) Структурирана збирка од меѓусебно сврзани податоци
D) Мал податочен склад

46. Експертен систем е:
A) Програма којашто може да ја користи само експерт
B) Програма што ја симулира работата на експерт
C) Систем за комуникација на сите експерти од светот
D) Систем што го напишале експерти

47. Податок е?
A) Значењето на информациите
B) Конечна низа знаци и симболи
C) Бесконечна низа знаци и симболи
D) Секој одделен знак или симбол

48. Што изјавил Винер за предизвикот на ИКТ?
A) Новата индустриска револуција е меч со две острици
B) Индустриската револуција може да се искористи за добро
C) Индустриската револуција може да го уништи човештвото
D) Сите наведени

49. Што е информатиката?
A) Компјутерска наука
B) Наука за автоматска обработка на податоците
C) Наука на соз,смест,разм и користењето на информациите
D) Компјутерска наука за обработка на информациите

50. Дали сите мобилни телефони имаат вештачка интелигенција?
A) Да,бидејќи комуинацијата се воспоставува преку сателит
B) Да,бидејќи овозможуваат праќање на CMС пораки
C) Да,бидејќи се многу софистицирани уреди
D) Не,бидејќи некои мобилни тел немаат говорно избирање

51. Што се пристрапните технологии?
A) Пристапни патишта наменети за лица со посебни потреби
B) Компјутерски системи наменети за пристап до различнилокации
C) Програми што овозможуваат пристап до различни места
D) Специјализирани комп системи наменети за лица со посеб пот

52. Што е онлајн/офлајн дихотомија?
A) Ако не си на Интернет,значи дека не постоиш
B) Ако не си онлајн,значи дека не постоиш
C) Поделба на светот на оние кои се онлајн и они кои се офлајн
D) Сите одговори се точни

53. Дали постои врска меѓу податоците и информациите?
A) Не,постојат податоци што не даваат никаква информација
B) Да,подат и информациите се поврзани во двете насоки
C) Да,во насока податок%3eинфо,но не и обратно
D) Не,постојат инфо што не можат да се престават со податок

54. Примената на социјалните мрежи,блоговите,форумите,викијата и колаборативното создавање содржини на интерент е одлика на:
A) Веб 2.0
B) Веб 3.0
C) Семантичкиот веб
D) Сите одговори се точни

55. Софтверот наменет за фирмите,претпријатијата и владите е ?
A) Претприемнички софтвер(Enterprise software)
B) Податочен склад (Data Warehouse)
C) Податочна база (Database)
D) Информациски систем (Information system)

56. Што е мултимедијалност?
A) Интерактивно користење на текст,графика,звук и видео
B) Способност за истовремено извршување повеќе задачи
C) Можност сметачите да се пристапат кон медиумите
D) Сите наброени

57. Кога програмите можат да создадат проблеми?
A) Ако редоследот на извршување е неточен
B) Ако проблемот е погрешно зададен
C) Сите одговори се точни
D) Ако резултатие погрешно се протолкуваат

58. Медицинската дијагностика се базира врз?
A) Технолошките иновации (Technological innovations)
B) Медиицинските записи (Medical imaging)
C) Експертните системи (Expert Systems)
D) Компјутеризираните инструменти(computized instru)

59. Зошто треба сметачите да се поврзуваат во мрежи?
A) За да се олесни и забрза комуникацијата меѓу сметачите
B) За да се овозможи користење на заеднички принтер
C) За да се овозможи користење на заеднички ресурси
D) Заради сите наброени причини

60. Информатиката се занимава со:
A) Создавањето,сместувањето,разментата и користењето на под
B) Созд,смест,размената и користењето на информациите
C) Созд и користењето на под и со смест и раз на информации
D) Созд и корист на инфо и со смес и размена на податоците

61. Факт или состојба на информација што е стекната низ искуството или преку учење преставува
A) Информација
B) Податок
C) Информатика
D) Знаење

62. Онлајн купувањето и продавањето,маркетингот,испораката и е-плаќањето се карактеристика на:
A) Е-трговијата
B) Глобализацијата
C) Освојувањето нови пазари
D) ИКТ Маркетингот

63. Што е глобална економија?
A) Сите наведени
B) Економија чиј клучен елемент се информациите
C) Организирање на фирмите во ланци со иста дејност.
D) Економија со глобален маркетинг

64. Therac-25 предизвикал?
A) Големи финансиски загуби
B) Неколкудневен прекин на струјата
C) Смрт на пациенти
D) Ниту еден одговор е точен

65. Дали сметачите можат да направат нешто за коешто не се програмирани?
A) Да,бидејќи имаат вештачка интелигенција
B) Да,бидејќи се мултимедијални
C) Да,бидејќи се интерактивни
D) Не,ова е се уште само научна фантастика

66. Што е е-учењето?
A) Комп или мрежно потпомогнат пренос на вештини и знаењето
B) Примена на компјутерот за учење
C) Образовен софтвер наменет за користење преку Интернет
D) Образовна институција за учење на далечина

67. Во кој од следниве филмови компјутерската подршка е најмала?
A) The Social Network (Социјална мрежа)
B) Toy Story 3 (Приказната за играчките 3)
C) Avatar (Аватар)
D) Kung Fu Panda (Кунг Фу Панда)

68. Дали постојат машини способни за размножување (self-replicating machines)
A) Не, но интензивно се работи на нивно создавање
B) Да, вирусите се способни за саморазмножување
C) Да, но грешките се под контрола на нивните создавачи
D) не, затоа што грешките ќе бидат вон контролата на созд

69. Најновите трендови на информатиката се
A) первазивното пресметување, грид пресметувањето и облак
B) НЕЗНАМ
C) НЕЗНАМ
D) НЕЗНАМ

70. Што е најдобро да се направи со неупотребливите компјутери за да не ја наруши еколошката рамнотежата на средината?
A) Да се рециклираат
B) НЕЗНАМ
C) НЕЗНАМ
D) НЕЗНАМ

71. Дали грешат компјутерските системи?
A) Не, тие го извршуваат тоа за што се програмирани
B) НЕЗНАМ
C) НЕЗНАМ
D) НЕЗНАМ

72. Што се метаподатоците?
A) Податоци што даваат информации за податоците
B) НЕЗНАМ
C) НЕЗНАМ
D) НЕЗНАМ

73. Кој е најзначајниот механички изум што го овозможил ширењето на информациите?
A) Печатарската преса на Гутенберг од средината на XV
B) Римскиот Абакус
C) Шибер од XX век (1951 - 1972)
D) 1975, MITS Altair 8800

74. Во што прерасна човештвото како резултат на трансформацијата на економијата?
A) Во општество на знаењето
B) НЕЗНАМ
C) НЕЗНАМ
D) НЕЗНАМ

75. Информација е
A) Значењето што им се придружува на податоците
B) НЕЗНАМ
C) НЕЗНАМ
D) НЕЗНАМ

76. Каква е врската меѓу информатиката и трговијата?
A) Сите наведени
B) НЕЗНАМ
C) НЕЗНАМ
D) НЕЗНАМ

77. Логичка бомба е?
A) Код вметнат во легитимна програма.
B) Тајна влезна точка во програмата.
C) Програма која тајно презема мрежен компјутер
D) Код кој се користи да пропагира вирус

78. Злонамерниот софтвер може да биде:
A) Независен или да побарува програма домаќин
B) НЕЗНАМ
C) НЕЗНАМ
D) НЕЗНАМ

79. Trapdoors (Задна врата - Back doors) е:
A) Тајна влезна точка во програмата.
B) Автономен,активен код кој може да се реплицира
C) Рекламен софтвер(ad-ware)
D) Еден од најстарите злонамерни софтвери

80. Тројански коњ е..
A) Код кој се користи да пропагира вирус
B) Еден од најстарите злонамерни софтвери
C) Програма која тајно презема мрежен компјутер
D) Шпионскиот софтвер обично скриен од корисникот

81. Zombie (Зомби) е..
A) Програма која тајно презема мрежен компјутер
B) Тајна влезна точка во програмата
C) Еден од најстарите злонамерни софтвери
D) Опасен Backdoor кој дава одредена контрола

82. Кои се најзастепените злонамерни програми?
A) Тројанските коњи
B) Црви
C) Зомби (zombie)
D) Вируси (virus)

.