Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Mõisted

Author: Lahtmets Inge
Description: Siin on Sul võimalus õppida või korrata 17erinevat muusikalist mõistet!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. BALLETT
1. SÜMFOONIA
2. TEEMA
3. HARMOONIA
4. A CAPPELLA
5. DÜNAAMIKA
6. TÄMBER
7. RÜTM
8. BEMOLL
9. INTERVALL
10. BEKARR
11. AKORD
12. TEMPO
13. DIEES
14. FUUGA
15. SÜNKOOP

Answers:
0. märk, mis madaldab nooti pool tooni
1. muusikaline mõte, millel helitöö või selle osa põhineb
2. mitmeosaline teos sümfooniaorkest-rile
3. märk, mis kõrgendab nooti pool tooni
4. 2 muusikalise heli (astme) vaheline kaugus
5. muusikainstru-mendi või hääle iseloomulik kõlavärving
6. heliteose esita- mise kiirus
7. helide kooskõla; õpetus akordi- dest, nende su- hetest ja ühend.
8. märk, mis tühistab dieeside ja bemollide mõju
9. lavateos, mille sisu jutustatakse tantsu ja muusika abil
10. helikõrguste süsteem
11. helivältuste korrastatud järgnemine
12. polüfooniline heli-teos, mis põhineb ühel teemal
13. kolme või enama heli kooskõla
14. rütmivorm, kus rõhk langeb takti rõhutule osale
15. helitugevus ja selle muutmine muusikateoses
.