Online teaching



To use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .













































































































Lipon ng mga Salita (Parirala at Pangungusap)

Author: Sy Mark Anthony
Description: Basahing mabuti ang sumusunod na tanong at i-click ang napiling sagot na tutugon bawat bilang. Maaaring sagutang muli ang pagsasanay ukol sa paksa ng lipon ng mga salita.
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:
1. Tukuyin ang pariralang ginamit sa ibaba. (Sadyang nilagyan ng tuldok at nagsisimula sa malaking titik ang mga pagpipiliang sagot.)
A) Ang mga bata sa palaruan ay nagsisigawan.
B) Tigil! Huwag kang tatawid.
C) Mabilis na nakatakas ang mga magnanakaw.
D) Biglang umayos.

2. Alin sa sumusunod ang mga ginagamit bilang panapos na bantas para sa pangungusap?
A) tuldok, tandang, padamdam
B) pasalaysay, pautos, pakiusap
C) tuldok, tandang pananong, tandang padamdam
D) tuldok, tandang pananong, kuwit

3. Alin sa sumusunod ang katangian ng isang pangungusap?
A) Nagsisimula ito sa malaking titik.
B) Ito ay mahaba.
C) Hindi malinaw ang diwa o kaisipan nito.
D) Kung minsan ay maliit na titik ang nasa unahan ng pangungusap.

4. Piliin ang pangungusap sa ibaba. (Sadyang nagsisimula sa maliit na titik at walang panapos na bantas ang mga pagpipiliang sagot.)
A) hindi siya tumigil sa paglalaro
B) silang lahat
C) tumakbo nang mabilis
D) kanina ay masayang nagkuwentuhan

5. Piliin sa ibaba ang maaaring idugtong na parirala upang mabuo ang pangungusap. Kami ay nagbabakasyon sa Boracay ________ .
A) tuwing Abril
B) nang biglang natulog
C) paggising sa umaga
D) tapos nang maligo

6. Ano ang tawag sa uri ng pangungusap na nagpapahayag ng matinding damdamin o emosyon?
A) pautos
B) pakiusap
C) padamdam
D) pasalaysay

7. Tukuyin ang uri ng pangungusap sa ibaba. Anong kulay ang mabubuo sa pagsasama ng dilaw at pula?
A) pasalaysay
B) pakiusap
C) pautos
D) patanong

8. Alin sa sumusunod na pangungusap ang ginamit bilang pakiusap?
A) Tulungan mo akong lumangoy.
B) Ang mga batang-ulila ay nakakaawa.
C) Ibigay mo sa akin ang pera mo.
D) Pakihugasan ang mga pinggan sa kusina.

9. Anong klase ng bantas ang maaaring gamitin para sa parirala?
A) panapos na bantas
B) pangalawahing bantas
C) unang bantas
D) susunod na bantas

.